Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

11 Grunt Ondry Martinko[vého]

f 107a

Letha [15]93 koupil jest Ondra vejš psaný grunth z říkou, z štěpnicí a lukami dvěma a jinejmi k tomu od starodávna příslušenstvím, tak jakž toho neb[ožtík] Martin otec jeho sám v držení a užívání byl, za 72 zl. Závdanku Ondra položil 5 zl a ostatek platiti má od letha [15]94 při svatým Jiří po 5 zl. A mimo ten závdanek položil tenž Ondra za letho [15]92 a letho [15]93 10 zl, ty při ouřadu zůstávají, všech 15 zl. A komu co j[es]t z nich vydáno, v rejstřích sir[otčích] j[es]t o tom položeno. Ostatek všech 57 zl mimo těch 15 zl vejš psanejch náleží všem sirot[kům] neb[ožtíka] Martina Matějkova, v nichž též Ondra vejš dotčený také svůj díl má.

Letha [15]94 Ondra vejš psaný položil za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 zl.
Letha 1595 položil Ondra peněz purgkrechtních za grunth
5 zl.
f 107b
Letha 1595 ten napřed psaný grunth jest od Ondry napřed psaného prodán Mikulášovi bratru jeho z říkou, z štěpnicí v Kruhu, roubanicí v lesích, z loučkou u Roudníka za summu
90 zl. Na kteroužto říku položil Ondrovi bratru svému závdanku 5 zl a ostatek platiti má od letha [15]96 pořadně po 5 zl až do vyplnění té summy. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Šťastný Kordíků, Jan Holejch, Mach Jiříků, Ondra Martinků S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Mikoláš napřed psaný za grunth a říku peněz 5 zl.
A mimo to Ondra Martinkových pustil Mikolášovi, držiteli téhož statku, což jemu tu zaplaceného náleží 5 zl.
Letha [15]97 položil Mikoláš sirotkům n[ebožtíka] Martina Matějkových za statek svůj 5 zl.
Více přijato od něho za štěpnici 2 zl.
Letha 1598 položil Mikuoláš za statek s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Matějkových 5 zl.
Též položil za štěpnici těmž s[irotkům] 2 zl.
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy položil Mikuláš za statek s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Matějkových 5 zl.
f 108a
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Markyta, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Mikulášovi Martinkovým, prodala grunt z říkou, z štěpnicí v Kruhu, z roubanicí v lesích, z loučkou u Roudníka, z jalůvkou a jednou sviní Janovi Martinkovýmu, švagru svýmu, za summu 100 zl, platiti má od leta 1600 za grunt a říku po 5 zl a za štěpnici od leta ]15]99 po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Ondra Martinkových, Jan Havlů, Jíra Škrhota, Václav Hořáků S.R.S.N.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Martinků za štěpnici na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Matějkového 2 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Butě položil Jan Martinkového za grunt závdanku i peníze roční 7 zl 10 gr. Těch 5 zl dáno Margetě, pozůstalé vdově po n[ebožtíku] Mikulášovi Martinkovém, a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Matějkového
2 zl 10 gr.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody položil Jan Martinkových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Matějkového 5 zl
Též položil za štěpnici ostatní 2 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Jan Martinkových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Matějkového 5 zl.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského položil Jan Martinkových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Matějkového 5 zl.
Více Jan Šust srazil sobě nápadu z pozůstalosti po Kateřině, s[irotku] n[ebožtíka] Ondry Martina Matějkového, tetě jeho, 6 zl 22 gr.
A jakož náleželo na tom gruntě Kateřině, Vácslavovi, Margetě, Babuši, s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Matějkového, nápadu po dítěti, s[irotku] n[ebožtíka] Ondry Martina Matějkového, tetě jejich, každému po 6 zl 22 gr, čehož učiní 26 zl 28 gr, ty sou prodali Janovi Šustovi za hotovejch 3 zl 18 gr. A takž nápadníci tu již více nic nemají.
Zůstává ještě Jan Šust dopláceti na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Martina Matějkovýho, kteréž náleží Margitě mateři jejich do Vracova, 40 zl.
f 108b
Letha 1611 za fojta Jana Lonskýho položil Jan Šust za grunt Margitě, manželce neb[ožtíka] Mikuláše Martina Matějkovýho do Vracova 5 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Jan Šust za g[runt] Markytě n[ebožtíka] Mikuláše Martina Matějkového do Vracova
5 zl.
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho položil Jan Šust za g[runt] Markytě n[ebožtíka] Mikuláše Martina Matějkového do Vracova 5 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského položil Jan Šust za g[runt] Margitě n[ebožtíka] Mikuláše Martina Matějkového do Vracova peněz ročních 5 zl.

Letha a za fojta ut s[upr]a fojt a starší prodali grunt z řekou, z štěpničkú v Kruhu, chmelincem u Rudníka, z roubanicí v lesi a jiným k němu příslušenstvím, pozůstalý po n[ebožtíku] Janovi Šustovi, Martinovi Brandovi za summu
100 zl. Závdanku dal hned při odevzdávce 12 zl, z toho závdanku dáno na dítě Jana Šusta peněz vejrunkových 5 zl,
ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 5 zl. Odevzdáno mu

za volné a svobodné. Rukojmě za placení a jiné povinnosti Jíra Vávrů, Mathouš Lonský, Pavel Šprinc a Mikuláš Kordíkových
SRSaN.
Ostatek toho závdanku, totiž 7 zl, jest dáno do truhlice.
Leta 1615 za fojta Jana Lonského Martin Branda položil za grunt peněz ročních Margetě Mikuláše Martina Matějkového 5 zl. Ty sou vydány nápadníku do Vracova.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Lonského Martin Branda položil za grunt peněz ročních 5 zl. Ty sou vydány Margetě n[ebožtíka] Mikuláše Martina Matějkového do Vracova.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Martin Branda položil za grunt peněz ročních 5 zl. Ty jsou vydány Margetě n[ebožtíka] Mikuláše Martina Matějkového do Vracova na ostatních. A tak tu nic nemají.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Martin Branda položil za grunt peněz ročních 5 zl. Ty jsou obráceny do statku Jana Šusty.
f 109a
Letha Páně 1623 za fojta Jana Lonskýho po smrti n[ebožtíka] Martina Brandy prodán jest tento grunt z řekou a jiným vším příslušenstvím, tak jakž jej n[ebožtík] Martin Branda byl koupil, Jurovi Košíkovi za summu 80 zl bez závdanku a platiti jej má po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Martin Šatopleta, Pavel Vazač a Jan Halířek S.R.S.a N.
Na tom gruntě se 20 zl škodovati muselo, což n[ebožtík] Martin Branda zaplatil za příčinou tou, že spálený grunt byl, jednom pusté místo zůstalo a tak se prodalo.

Leta Páně 1631 za fojta Jana Šarovce Jiřík Košík prodal ten grunth s říkou a s jiným vším k tomu přináležejícím příslušenstvím Thobiášovi Nedolevkovi za summu 100 zl. Závdanku dal jemu 10 zl a což na něm vydělal, totiž 10 zl, ty jest Thobiášovi pustil, platiti jej má každoročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Kutal a Mathouš Valenta S.R.S.N.

Letha 1636 za fojta Mathouše Lonského týž fojt s úřadem prodali grunt s řekou a jiným příslušenstvím, od starodávna k němu příslušejícím, Janovi Kutalovému za summu 80 zl, placení ročně, komu náležeti bude, po 2 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské [a] obecní a placení gruntu Mathouš Valenta a Jíra Kuchař SRSN.
Letha 1637 za fojta Mathouše Lonského Jan Kutal na svrchu psaný gr[unt] položil, ty přijal Ondra Vaňků a Jan Snovický
1 zl.

f 109b
Letha 1638 za fojta Matouše Lonského Jan Kutal položil za grunt 1 zl. Ten přijali Ondra Vaňků a Jan Snovicský.
Leta 1639 za fojta Matouše Lonského Jan Kutal položil za grunt a řeku 1 zl. Ten přijali Ondra Vaňků a Jan Snovický.
Letha 1640 za fojta Mikuláše Šably Jan Kutal položil za grunt a řeku ročních peněz 1 zl Ten přijali Ondra Vaňků a Jan Snovický.
Leta 1641 za fojta Mikuláše Šably Jan Kutal položil za grunt a řeku peněz ročních a ty přijal Ondra Vaňků a Jan Snovitský, každý po 15 gr, činí 1 zl.
Letha 1645 za fojta Mikuláša Burša Jan Kutal položil peněz ročních a ty přijal Ondra Vaňků a Jan Snovický 2 zl.
Letha 1646 za fojta Martina Veselskýho Jan Kutal položil peněz ročních a ty přijal Ondra Vaňků a Jan Snovický 1 zl.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Veselského Jan Kutal položil peněz ročních za grunt a řeku 1 zl. Takový Martin Svoboda nápadník k ruce svej přijal.

Letha Páně 1652 za fojta Jana Křižáčka Jan Kutal prodal říku svou Janovi Radiovskému do Petrova za summu 80 zlm. Závdanku dal i s tím, což na něm Jan Kutal měl vyplaceného, totiž 19 zl, a ostatek platiti má ročně, komu náležeti bude, po 2 zl.
f 110a
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Matouš Vala a Jan Kutal S.R.S.a N.R.
A jakož ta říka připsána jest do register petrovských, tehdy v zdejších registřích o jednu říku míněji jest. A tak nebude toliko 15 řík zůstávati a v registřích petrovských o jednu říku víceji bejti má.