Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

13 Grunt Albrechta Urbanových

f 128a

Letha 1585 podle zapsání knih starejch červenejch v listu 60 Albrecht vejš psaný koupil j[es]t grunth svůj s půl lánem roli, s koňmi, vozy, pluhem, osetím, chmelincem u Roudníku, z dobytkem hovězím šesterým, ovcemi štverejmi, sviněmi sedmi, šatů jedno lože, cínového náčení 2 kusy, to vše za 191 zl
20 gr. Na kteroužto summu závdanku a peněz purgkrechtních i s těmi 14 zl, od Lukáše dílu Doroty manželky jeho koupeného, zaplatil do letha [15]93 110 zl 22 gr ½ den a dopláceti zůstává od letha [15]94 při svatý[m] Jiří po 6 zl sirot[kům] neb[ožtíka] Kašpara Štibálkového 80 zl 27 gr ½ den.
Též více má tenž Albrecht štěpnici koupenou letha [15]87 podle zápisu knih starejch červenejch v listu [15]88 od ouřadu kobylnického za 170 zl. Z té summy náleží do Kobylího si[rotkům] neb[ožtíka] Jana Štibálkového 115 zl 27 gr, kteréž se pořadně od letha [15]87, tak jakž týž zápis to v sobě šíře obsahuje, mají pokládati po 10 zl.
f 128b
Na to jest do letha [15]91 položil ouřadu kobylnickému 50 zl a tak těm sir[otkům] neb[ožtíka] Jana ještě dopláceti se má od letha [15]92 pořadně po 10 zl – 65 zl.
Týž náleží na té štěpnici sir[otkům] neb[ožtíka] Kašpara Štibélkova 54 zl 3 gr, kteréž jim neb[ožtík] Jan strejc jejich poručil, ta spravedlnost jim jíti má, když do Kobylího summa napřed psaná vejde též po 10 zl.

Letha 1594 Albrecht napřed psaný položil za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 zl.
Téhož letha [15]94 položil za grunth svůj Albrecht vejš psaný za rok [15]93, kteréž starší přijali do počtu svého 6 zl.
Letha [15]95 položil za grunth svůj Albrecht sirotkům nebožt[íka] Kašpara Štibálkového 6 zl.
Více položil za štěpnici 10 zl. Ty sou dány do Kobylího.
f 129a
Letha [15]95 ten napřed psaný Albrecht umřel, grunth jeho po něm zůstalý všecken zouplna s tím se vším, jak napřed ten všecek statek napsanej jest, prodán Margetě, pozůstalé manželce po témž n[ebožtíku] Albrechtovi, za summu 191 zl
20 gr.
Více táž Margeta ukoupila štěpnici, kteráž se k tomu gruntu připojuje, za summu 170 zl.
Summa všeho učiní, což táž Margeta koupila, 361 zl 20 gr.
Kterejžto statek táž Margeta platiti má od letha [15]96 při Vánocích takto:
Za grunth pořadně po 6 zl.
Za štěpnici pořadně po 10 zl.

Ta summa náleží osobám níže psaným:
Item do Kobylího s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Štibálka
55 zl 27 gr.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara Štibálka též náleží
117 zl ½ den.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Albrechta Urbanových též náleží na posledních penězích 188 zl 2 gr 6 ½ den. Ty jak jim jíti mají, při sir[otcích] n[ebožtíka] Albrechta Urbanových o tom položeno najdeš.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Vávra Šarovců, Jan Šarovců, Lukáš Šimků, Mikoláš Miletínský, Václav Bzenecký, Mikoláš Masař S.R.S.N.
f 129b
Letha [15]96 Jakub Urbanových ten se k Margetě, pozůstalé vdově po n[ebožtíku] Albrechtovi Urbanovém, přiženil a statek napřed položený v té summě, jakž jej Margeta manželka ukoupila, ujal a jej, tak jakž ona jej platiti měla, tolikéž platiti má.
Téhož letha [15]96 položil Jakub Urbanových za grunt peněz purgkrechtních 6 zl.
Téhož letha položil za štěpnici 10 zl. Sou dány do Kobylího starším.
Letha [15]97 položil za grun[t] Jakub Urbanových 16 zl. Z toho dáno obci Kobylího 10 zl a sirotkům v truhlici zanecháno Jana Šibálka 6 zl.
Leta 1598 položil Jak[ub] Urbanových za grunt svůj 6 zl.
Též položil za štěpnici obci do Kobylího 10 zl.

Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy Jakub Urbanových zemřel a Jan Buťů manželku po něm pozůstalou sobě vzal a statek svrchu psaný ujal, jmenovitě grunt z půl lánem roli, z koňmi, s vozem, s pluhem a jiným hospodářstvím i z dobytkem v summě 191 zl 20 gr, z štěpnicí, kteráž se k tomu gruntu připojuje v 170 zl, platiti má od leta [15]99 takto: za grunt po 6 zl a za štěpnici po 10 zl. Z té všecké summy Jan Buťa sráží sobě dílu Markyty manželky své, což jí po prvnějších dvouch mužích přišlo, 137 zl 20 gr, zůstává ještě dopláceti 223 zl.
Ta summa náleží těmto:
Do Kobylího s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Štibálka 37 zl
27 gr, placením po 10 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara Štibálka 77 zl ½ den, placením po 6 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Albrechta Urbanových 108 zl 2 gr
6 ½ den.
f 130a
Téhož leta a za fojta Jana Doubravy položil Jan Buťa za štěpnici na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Štibálka do Kobylího
10 zl.
Též položil za grun[t] na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Štibálka 6 zl.

Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového položil Jíra Tesařových na místě Markyty, vdovy pozůstalé po n[ebožtíku] Janovi Buťovi, ženy své, za štěpnici 3 zl. Ty přijal Macek Hájek z Broumovic po manželce své, dceři n[ebožtíka] Jana Štibálka. A při posudku nejprv příštím položiti má Jíra Tesařových témuž Mackovi Hájkovi 7 zl, a to beze všech nesnází a odporu.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody položil Jíra Tesařových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Štibálka 3 zl.
Též položil za štěpnici na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Štibálka 10 zl. Těch 10 zl zůstávají při ouřadu a sou vydány do Kobylího Matějovi Moravanskýmu.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Jíra Tesařových na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Štibálka letoších a lonských peněz 8 zl.

Na ten grunt vstoupil Martin Tesařových po neb[ožtíku] Jírovi Tesařových a cokoli na něm zaplatil, to jemu náleží, totiž 177 zl 20 gr, a puštěno jemu od pana ouředníka na placení po 4 zl.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského položil Martin Tesařů za grunt 4 zl. Z toho dáno Jírovi Mackových do Petrova
2 zl, Janovi Vaňkovému 2 zl.
Více položil za rok 1608 za grunt 3 zl. Ty sou vydány do Broumovic Anně Jana Štibálka.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešákových položil Martin Tesařů na zadržalé peníze, které n[ebožtík] Jíra bratr jeho zaseděl, 4 zl. Ty přijal Macek Hájek z Broumovic na díl Anny n[ebožtíka] Jana Štibálka.
Téhož letha a za fojta ut sup[ra] položil Martin Tesařův za gr[unt] 4 zl. Z toho dáno Jírovi Mackových do Petrova 2 zl a Janovi Vaňkovému 2 zl.
Též položil za štěpnici 2 zl. Zůstávají při ouřadu, sou vydány Mackovi Hájkovi do Broumovic.
f 130b
A jakož náleželo Mackovi Hájkovi do Broumovic ještě dovzíti na tom gruntě 5 zl 27 gr, ty jest Martinovi Tesařovi daroval a již tu nic více nemá.

Letha 1611 za fojta Jana Lonského Martin Tesař prodal týž grunt svůj s půl lánem roli a půl štěpnicí v lese, s chmelincem u Roudníka a s roubanicí nad stavem Adamovi Šipulovi. A ten Adam nemoha na tom gruntě oseděti, prodal jej zase s tím se vším příslušenstvím ut sup[ra], k němuž přidal dvý koní, vůz, pluh a polovici osetí ozimýho Jírovi Snovitskýmu jináč Sejkorovi za summu 175 zl 3 gr. Závdanku jemu dal 15 zl, ostatek platiti má od letha ut sup[ra] po
4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Zálešák, Mikuláš Zálešák, Jan Mikulů, Vácslav Piškulů S.R.S.a N.

Na tom gruntě náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara Štibálka pedních peněz 52 zl ½ den.
S[irotkům] n[ebožtíka] Albrechta Urbanových 108 zl 2 gr
6 ½ den.]
Téhož letha a za fojta ut sup[ra] položil Jíra Snovitský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Štibálka 4 zl. Z těch dáno Jírovi Mackových do Petrova 2 zl a Janovi Vaňkovému 2 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Jíra Snovitský za grunt 4 zl. Z toho vzal Jíra Macků do Petrova 2 zl a Jan Vaňků 2 zl.
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho položil za g[runt] 4 zl. Z toho vzal Jíra Macků do Petrova 2 zl a Jan Vaňků 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského položil Jíra Snovitský za grunt svůj peněz ročních 4 zl. Z toho vzal Jíra Macků do Petrova 2 zl a Jan Vaňků též vzal na díl manželky své 2 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Lonského Jíra Snovitský položil za grunt svůj peněz ročních 4 zl. Z toho vzal Jíra Macků po Anně manželce své do Petrova 2 zl a Jan Vaňků na místě Doroty manželky jeho též 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Lonského Jíra Snovitský položil za gr[unt] 4 zl. Z toho dáno Jírovi Mackovému do Petrova po Anně 2 zl a Janovi Vaňkovému po Dorotě manželce jeho 2 zl.
f 131a
Leta Páně 1616 za fojta Jana Lonských jakož jest Martin Tesař grunt ten leta 1611 prodal Adamovi Šiplovi se vším příslušenstvím k němu přináležejícím a maje týž Martin štěpnici svou vlastní svobodnou v lese, té štěpnice polovici přidal jest tomu Adamovi Šiplovi k gruntu, kterouž měl po Jírovi bratru svém. A druhou polovici v své moci zanechavši, prodal ji leta ut s[upr]a Janovi Vítečkových do Ratiškovic za summu 70 zl, závdanku dal Martinovi 11 zl, zůstává za ni doplatiti 59 zl, platiti má počna leta 1617 při posudku po
5 zl. Odevzdána mu za volnou a svobodnou u přítomnosti obou stran.
Leta svrchu psaného Jan Vítečků skoupil sám na sobě a na té štěpnici od Martina Tesaře peněz področních, kteréž měl po
5 zl pokládati, totiž 41 zl za hotových 20 zl, a ještě bude povinen doplatiti na leta 18 zl, placením po 5 zl rok po roku, jakž svrchu doloženo.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Jíra Snovitský položil za grunt peněz ročních 4 zl. Z toho dáno Jírovi Mackovému do Petrova po Anně 2 zl a Janovi Vaňkovému po Dorotě manželce jeho 2 zl.
Téhož letha Jan Vítečků položil za půl štěpnice 5 zl. Ty sou vydané Martinovi Tesaři podle zápisu ut s[upra].
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Jan Vítečků položil za půl štěpnice 5 zl. Ty sou vydané Martinovi Tesařovi podle zápisu.

Od Jíry Snovidského za grunt přijato peněz ročních 4 zl. Z toho dáno Jírovi Mackovému do Petro[va] po Anně 2 zl a Janovi Vaňkovému po Dorotě manželce jeho 2 zl.

Pusté

Letha 1626 za fojta Jana Lonského Jíra Vítečků na místě otce svého položil za půl štěpnice ostatních 8 zl, kteréž sou vydané Martinovi Tesařovému. A tak Jíra Vítečků za půl štěpnice má zouplna zaplacené.

Leta 1628 za fojta Jana Haléřka po smrti Jíry Snovitského prodán jest ten grunth ut s[upr]a s půl lánem roli a půl štěpnicí v lese, s chmelincem u Roudníka a s roubanicí nad stavem Mikulášovi Buršovi za summu 175 zl 3 gr bez závdanku, platiti jej má každoročně po 4 zl. Odvzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Kutal a Matouš Lonský S.R.S.a N.

Leta 1629 za fojta Jana Lonského po smrti Jíry Vítečkového ta štěpnice ut s[upr]a podle odkazu neb[ožtíka] Jana Vítečkového (jakož o tom ouřad rohatecký správu dávali) odevzdáno jest té půl štěpnice Kateřině, manželce Jana a mateři Jíry Vítečkového, za volnou, svobodnou a zaplacenou. Actum leta a za fojta ut s[upr]a.
f 131b
Leta 1630 za fojta Jíry Košíka Mikuláš Bureš položil na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mackového za gr[unt] 4 zl. Zůstávají za ouřadem.
Leta 1632 za fojta Jana Šarovce Mikuláš Burešů položil na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mackového za gr[unt] 1 zl.

Letha 1636 za fojta Mathouše Lonského týž fojt s ouřadem prodali grunt Jurovi Kuchařovi za 100 zl, placení ročně komu náležeti bude po 2 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské a obecní Jan Křižáček a Mathouš Vala SRSN. Závdanku položil 2 zl, ty přijala obec rohatecká.
Letha 1637 za fojta Mathouše Lonského Jura Kuchařů položil za grunt a ty přijala obec rohatecská 2 zl.
Leta 1638 za fojta Matouše Lonského Jura Kuchařů položil za grunt 1 zl. Ten jsou přijali obec rohatecská svrchu psaným fojtem.
Leta 1639 za fojta Matouše Lonského Jura Kuchařů položil za grunt peněz ročních 1 zl. Ten jsou přijali obec rohatecká.
Letha 1640 za fojta Mikuláše Šably Jura Kuchařů položil za grunt svůj ročních peněz 1 zl. Ten přijala obec rohatecká.
Leta 1641 za fojta Mikuláše Šably Jura Kuchař položil za grunt svůj ročních peněz, ten přijala obec rohatecká 1 zl.
Letha 1645 za fojta Mikuláša Burša Jura Kuchař položil peněz ročních obci rohatecský 1 zl.

f 132a
Letha Páně 1648 za fojta Martina Veselského z povolením p[ana] Jana Kluga z Ehrenwaldu, ten čas ouředníka panství strážnického, pouští se ten napřed psaný grunt podsedek z štěpnicou na některej jistý čas Janovi Zoubkovi, aby jej držeti, na něm zůstávati a užívati mohl a v tej summě, jak prve ukoupen byl, se jemu prodává, totiž za 100 zl, placení ročně, komu náležeti bude, po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jiřík švec Kratochvíla a Pavel Krátký SRSAN.

Letha 1649 za fojta Jiříka Kratochvíle připisuje se k tomuto gruntu od gruntu 21 půl lánu roli, štěpnice v Koutě, louka za humny, chmelinec u Roudníka za summu 100 zlm. Závdanku položil 11 zl, ty přijali nápadníci Jan Křižáček 4 zl a Jíra Lonský 7 zl, ostatní summy platiti má rok po roku po
2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jíra Kratochvíle a Matúš Vala SRSAN.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a fojta Jana Machových Jan Zoubek zemrouc po sobě grunt zanechal, týž grunt připisuje se Jakubovi Zoubkovi za summu 100 zl bez závdanku, platiti má každoročně, komu náležeti bude, po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Machů a Kašpar Uhlík SRSN.
K tomu gruntu přináleží ½ lánu roli pod činží, štěpnice v Koutě pod plat, louka pod humny, chmelinec u Roudníka pod plat.