Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

15 Grunt Mikuly Holejch

f 151a

Letha 1586 koupil jest grunth z půl lánem roli, se dvěma loukami a jinejm k tomu hospodářstvím od Matěje bratra svého za 100 zl. Závdanku témuž bratru svému položil 11 zl a ostatek platiti má od letha [15]87 při svatým Jiří po 5 zl. Ta summa všecka náleží témuž Matějovi.
Letha [15]87
Letha [15]88
Letha [15]89 Za těch sedm leth při každým svatým Jiří
Letha [15]90 položil Mikula Matějovi bratru svému 35 zl.
Letha [15]91
Letha [15]92
Letha [15]93

Letha [15]94 položil Mikule Holejch peněz purgkrechtních Matějovi bratru své[mu] 5 zl.
Letha [15]95 položil Matějovi 5 zl.

Letha 1595 ten nahoře psaný Mikule umřel, grunth po něm zůstalý prodán s půl lánem roli, ze štyřma koňmi, vůz, pluh, železa, brány, hříbat dvý, se dvěma lúkami a jednou roubanicí na Rohatku, včelínem, 16 honů osetí, krav 8, svin 4 i jiným vším hospodářstvím za summu 220 zl.
f 151b
Kterejžto grunt ujal v té summě napřed psané Jan, syn n[ebožtíka] Mikule Holejch, a platiti jej má od letha [15]96 při Vánocích pořadně po 5 zl.
Jan vejš psaný sobě díl svůj na tom gruntě 24 zl 21 gr
3 den srazil a tak ještě dopláceti zůstává od vejš psaného letha 195 zl 8 gr 4 den.
Ta summa náleží osobám níže psaným:
Item Matějovi, bratru neb[ožtíka] Mikule Holejch, předních peněz 55 zl.
A s[irotkům] n[ebožtíka] Mikule Holejch posledních peněz 140 zl 8 gr 4 den.
Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Jan Hloušek, Kašpar Uhlíků, Martin Vávrových, Daněk Neřád SRSN.
Letha [15]96 položil Jan Holejch za grunth svůj peněz purgkrechtních Matějovi Holejch 5 zl.
Téhož letha [15]96 Jan Holejch koupil na gruntě svým od Petra, manžela Anny, sestry téhož Jana, všecku spravedlnost, což jemu po ženě náleželo 24 zl 21 gr 3 den, kteréž se jemu na zaplacení gruntu snímají.
Letha [15]97 Jan Mikule Holý[ch] položil za statek svůj 5 zl. Ty jsou vydány ouřadu do Ratiškovic.
Leta 1598 Jan Mikule Holých položil za statek svůj 5 zl. Ty sou vydány ouřadu do Ratiškovic.

f 152a
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy položil Jan Mikule Holých za statek svůj ouřadu do Ratiškovic po Matějovi n[ebožtíka] Mikule Holých 5 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Doubravy položil Jan Mikule Holejch za statek ouřadu do Ratiškovic po Matějovi n[ebožtíka] Mikule Holejch 3 zl. Ty zůstávají při ouřadu.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Jan Mikule Holejch za statek ouřadu do Ratiškovic po n[ebožtíku] Matějovi Mikule Holejch 3 zl. Ty zůstávají při ouřadu.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínskýho položil Jan Mikule Holejch za gr[unt] 3 zl. Ty přijala Margita, manželka n[ebožtíka] Matěje Mikule Holejch.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka položil Jan Mikule Holejch 3 zl. Z těch přijala Margita, manželka n[ebožtíka] Matěje Mikule Holejch z Ratiškovic ostatních peněz 8 gr 4 den a Jíra, syn n[ebožtíka] Mikule Holejch, prvních peněz 1 zl
21 gr 3 den.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského položil Jan Mikule Holých za gr[unt], kteréž přijal Jíra, s[irotek] n[ebožtíka] Mikule Holých, bratr jeho do Kněžduba.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Jan Mikule Holejch za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikule Holejch 3 zl. Ty přijal Jíra do Kněžduba.
A ještě jemu náležeti bude z toho gruntu 31 zl 12 ½ gr, Pavlovi, synu Markytinýmu, 30 zl 26 gr 5 ½ den, Kateřině, dítěti Anninýmu, nápadu 8 zl 7 gr 1 den.
NB. Jan Mikule Holejch srazil sobě na tomto gruntě svém nápadu po Tomášovi a Mikulášovi, bratřích jeho zemřelých,
14 zl 12 ½ gr.
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho položil Jan Mikule Holých za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikule Holých 3 zl. Ty přijal Jíra do Kněžduba.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského položil Jan Mikule Holých za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikule Holých, kteréž přijal Jíra do Kněžduba na díl svůj, totiž 3 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Lonskýho Jan Mikule Holého položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Mikule Holého 3 zl.
f 152b
Leta Páně 1616 za fojta Jana Lonského Jan Mikule Holého položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikule Holého 3 zl. Ty sou vydány Jírovi Rohateckému do Kněžduba.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Jan Mikule Holýho položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikule Holého 3 zl. Ty sou vydány Jírovi Rohateckému do Kněžduba.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Jan Mikule Holýho položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikule Holýho 3 zl. Ty sou vydané Jírovi Rohateckému do Kněžduba.

Pusté

Leta Páně 1637 za fojta Jana Šarovce týž fojt a starší prodali ten gr[unt] požár s půl lánem roli i se vším tím, což k němu přináleží, Jiříkovi Kratochvílovi za summu 60 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a povinnosti panské i obecní Mikuláš Škobrha a Petr Hes S.R.S.a N.

Pusté

Letha 1649 za fojta Jiříka Kratochvíle tenž fojt z toho gruntu propuštěn byl, takovej aby pustej nezůstal, jest prodán zase s polouláním roli, ze dvěmi louky, jednú roubanicí nad mlejnem Adamovi Smůlovi za summu 40 zl bez závdanku, placení komu náležeti budou rok po roku po 1 zl. Odevzdán za volné [a] svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jan Prchlý a Matěj Vala SRSAN.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a fojta Jana Machových prodán jest týž grunt Jírovi Kašpárkovi za summu 30 zl bez závdanku, platiti má každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povnnosti panské i obecní Jíra Štěrba a Kryštof Griselda SRSN.
K tomu gruntu náleží půl lánu roli, louka u mlejna, druhá k Přívozu, obě bez činže.