Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

16 Grunt Macha Vávrových

f 162a

Letha 1591 koupil jest grunth z půl lánem roli, ze dvyma lúkami, s koňmi, z vozem, pluhem a jiném hospodářstvím, po neb[ožtíku] Vávrovi otci svém zůstalý, za 100 zl. Na to závdanku položil Janovi bratru své[mu] 4 zl a ostatek od letha [15]92 při Vánocích dopláceti má po 3 zl – 96 zl.
Letha [15]92 při Vánocích položil Mach svému bratru Janovi
3 zl.
Z těch 96 zl Mach Vávrových zráží dílu svého 50 zl a tak ještě zůstává od letha [15]93 Janovi bratru svému dopláceti po
3 zl – 43 zl.
Letha [15]93 položil Mach Janovi bratru svému 3 zl.
Letha [15]94 položil Mach Janovi bratru svému 3 zl.
Letha [15]95 položil Mach Janovi bratru svému 2 zl.
Letha [15]96 položil Mach Vávrových 2 zl.
Leta [15]97 položil Mach Vávrových 2 zl.
f 162b
Letha 1598 ten grunt napřed psaný prodán od ouřadu rohatecskýho Jurovi Škohrtovi ze 3 koňmi a hříbětem, z vozem, z pluhem, z bránami, ze dvěma loukami, z jednou roubanicí za summu 90 zl. Závdanku položil Jura Škohrta 3 zl, z něho vzal Petr Pospíšil na díl manželky své 1 ½ zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Macha Vávrových do truhlice vloženo 1 ½ zl, ostatek platiti má od leta [15]99 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za p[lacení], o[pravu] g[runtu] [a] p[ovinnosti] p[anské] Mach Juříků, Mikuláš Miletínský, Mikuláš Martinkových S.R.S.N.
Z toho gruntu náleží těmto níže psaným osobám:
Petrovi Pospíšilovi 14 zl 15 gr, bráti je má od leta [15]99 po 1 ½ zl.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Macha Vávrových 74 zl 15 gr, jíti jim mají od leta [15]99 po 1 ½ zl.
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy položil Jíra Škohrta za grunt svůj 3 zl. Dáno z nich Petrovi Pospíšilovi 1 ½ zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Macha Vávrových 1 ½ zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Jíra Škohrta za grunt svůj 1 zl 12 gr. Ty přijali nápadníci Petra Pospíšila.
Letha 1606 za fojta Mikuláše Uhlíka Martin Kvasnička jakožto nápadník Macha Vávrových upustil Jírovi Škohrtovi z summy své 33 zl, toliko aby jemu 40 zl doplatil.
A skoupil Jíra Škohrta od Anny Pospíšilky, což jí na tom gruntě náleželo, totiž 13 zl 3 gr za hotových 1 zl 15 gr. A tak ona na tom gruntě nic nemá.
Jíra Škohrta má již platiti po 2 zl.

f 163a
Letha 1611 za fojta Jana Lonského Jíra Škohrta z toho gruntu zběhl a Martin Kvasnička, majíc na něm nápad, jej ujal a prodal Vácslavovi Piškulovi za summu 33 zl bez závdanku a platiti má od letha 1614 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Mikulových, Mikuláš Vítkovýho S.R.S.a N.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Václav Piškula za grunt Martinovi Kvasničkovi 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského položil Václav Piškula za grunt svůj peněz ročních totiž 2 zl. Z toho vzal Martin Kvasnička nápad[ník] 1 zl a Mathouš Snovitský vzal na díl Barbory ženy své 1 zl.
Na tomto gruntě náleží ještě těmto:
Martinovi Kvasničkovi mimo vyzdvižení 3 zl napřed psaných 13 zl 15 gr.
Zuzaně, dceři neboštíka Šťastného Kordíka, bratra jediného Martina Kvasničky, též náleží 8 zl 7 ½ gr.
A Barboře, vlastní mateři tejž Zuzanny, mimo vzetí Mathouše Snovitského, manžela jejího, ještě 7 zl 7 ½ gr.
Leta 1615 za fojta Jana Lonského Václav Piškule položil
2 zl. Z toho vzal Martin Kvasnička 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Šťastného Kordíka zanecháno 1 zl.
NB. Barbora mateř sirotků pustila Zuzanně dceři své těch
7 zl 7 ½ gr. A tak táž Barbora tu nic více nemá.
Leta 1616 za fojta Jana Lonského Václav Piškule položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šťastného Kordíka 2 zl. Z toho dáno Martinovi Kvasničkovi 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Šťastného 1 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Václav Piškule položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šťastného Kordíka 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Václav Piškule položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šťastného Kordíka 2 zl.

Pusté

Letha 1637 za fojtha Mathouše Lonského týž fojt s ouřadem prodali grunt ut sup[ra] Janovi Křižáčkovi na placení po 2 zl za summu 50 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské a obecní Václav Uhlík, Mikoláš Bureš SRSN.
f 163b
Letha 1640 za fojta Mikuláše Šably Jan Křižáček položil za grunt svůj ročních peněz 1 zl. Ten zůstává za ouřadem.
Leta 1641 za fojta Mikuláše Šably Jan Křižáček položil za grunt svůj 1 zl. Ten přijal Mikuláš Šabla 15 gr a ouřad rohatecký 15 gr.
Letha 1645 za fojta Mikuláša Burša Jan Křižáček položil peněz ročních 2 zl. Ty přijala obec rohatecká a Mikuláš Šabla.
Letha 1646 za fojta Martina Veselskýho Jan Křižáček položil ročních peněz, ty přijala obec rohatecká a Běta, vdova po n[ebožtíku Mikulášovi Šablovi, 1 zl.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a fojta Jana Machových prodán jest týž grunt Jírovi Jakubových za summu 50 zl bez závdanku, platiti má každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jíra Štěrba, Jakub Zúbek SRSN.
K tomu gruntu náleží půl lánu roli, štěpnice za vodú pod plat, jedna louka u Rohatky, druhá louka u Přívozu, obě bez platu.

Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Cigánka prodán jest týž svrchu psaný grunt z půl lánem roli a ze vším k tomu příslušenstvím, jakž nahoře, Janovi Seidl[ovi] za summu 30 zlm bez závdanku, platiti má každoročně, komu náležeti bude, po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Bureš a Jan Kutal SRSN.