Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

25 Grunt Vávry Šarovcových

f 258a

Letha 1587 Vávra vejš psanej koupil jest podsedek od Jíry Bajíkového za 50 zl. Na kterejž do letha [15]92 vyplnil 38 zl a dopláceti ještě zůstává od letha [15]93 při Vánocích 12 zl sir[otkům] neb[ožtíka] Jíry Rokyty. Ty má pořadně pokládati po 2 zl, na to zadržel 1 zl.

Letha 1593 položil Vávra Šarovců za grunth svůj sir[otkům] vejš psaným 2 zl.
Letha 1594 položil Vávra Šarovců za grunth 2 zl.
Letha [15]95 položil Vávra Šarovců za grunth peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]96 položil Vávra Šarovců za grunth peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]97 položil Vávra Šarových za grunt 2 zl.
Leta 1598 položil Vávra Šarových za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Rokyty ostatních 2 zl.
A tak jej zouplna a docela zaplatil.
f 258b
Letha 1606 za fojta Mikuláše Uhlíka prodán požár pozůstalý po n[ebožtíku] Vávrovi Šarovcovi [s] štěpnicí v Koutě, z roubanicí v lesi Martinovi Uhlíkovýmu za summu 90 zl. Závdanku dal 3 zl, ostatek platiti má při každých Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Mádvů, Jíra Němec S.R.S.N.
Letha 1607 za fojta Mikuláše Uhlíka Martin Uhlíků položil závdanku 3 zl. Ty jsou dány za dluh obci rohatecké.
A ještě dluhu po n[ebožtíku] Vávrovi Šarovcovi zaplatiti se pozuostává toto:
Na kostel rohatecký poručených 10 zl.
Kašparovi, písaři porybnému do Hodonína, půjčených 3 zl.
Danielovi, s[irotku] Kašpara Slováka, vyzdvižených z Hodonína 3 zl.
Summa těch dluhů 16 zl.
Zuostává mimo splacení dluhů toho statku 70 zl.

Srovnání o nápad svrchu psaný:

Letha Páně 1607 ve štvrtek po svatých Filipu a Jakubu na mlýně rohateckým u přítomnosti urozených pánův pana Jana Urbana z Domanína, ouředníka na Strážnici, a pana Jakuba Kobylské[ho] z Kobylího, ouředníka na Ždánicích, a jiných pánův a přátel k té věci z obou stran dožádaných.
Jakož byla nejaká rozepře o statek po nejakém Vavřincovi Šarovcovi z dědiny Rohatce mezi přáteli po něm zuostalými, z rozdílného panství poddanými, i takto sme se my nahoře dotčení ouředníci mezi sebou znesli a mezi nimi toto nařídili a mocí smlouvy této vyzdvihujeme tak a nejináče

f 259a
na tento jistý spůsob, aby ten grunt s tou štěpnicí i z jinším vším k němu od starodávna příslušenstvím, tak jakž prodán jest, na své celosti zuostal a dotčení přátelé téhož Šarovce jednostejným podílem statku toho užívali, na čemž oni jednomyslně přestali a přestávají a více o to žádného zaneprázdnění činiti nemají. Kdež pro budoucí paměth tato smlouva jest sepsána, jedna na Strážnici a druhá na Ždánicích zanechána a nadto vejše do knih dědiny Rohatce vepsána. Stalo se letha a dne ut s[upr]a.

K té pozuostalosti jsou tito nápadníci:
Mikuláš z Nynkovic, bratr Vávry Šarovce.
Kateřina, sestra Vávry Šarovce, Jan Starý Šarovec po ní.
Markyta, Pavel po ní syn její.

Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského položil Martin Uhlíků 3 zl. Ty jest přijal Daniel, s[irotek] Kašpara Slováka.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka položil Martin Uhlíků
3 zl. Ty přijal Kašpar, písař porybný z Hodonína.
Jakož náleželo Mikulášovi z Nynkovic a Duchkovi synu jeho na tom gruntě nápadu 23 zl 20 gr, ty jest prodal Martinovi Uhlíkovýmu za hotových 4 zl 18 gr. A tak týž Mikuláš tu nic více nemá.
Jakož náleželo Pavlovi Hlavoňových z Boršova nápadu po neb[ožtíku] Vávrovi Šarovcovi na tom gruntě 23 zl 20 gr, ty jest prodal Martinovi Uhlíkovýmu za hotových 4 zl. A tak týž Pavel tu nic více nemá.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského položil Martin Uhlíků
3 zl. Ty jsou přijaty na kostel rohatecký podli poručenství n[ebožtíka] Vávry Šarovce.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Martin Uhlíků za g[runt] na kostel rohatecký podle poručenství n[ebožtíka] Vávry Šarovce 3 zl
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho položil Martin Uhlíků za g[runt] na kostel rohatecký podle poručenství ut s[upr]a 3 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského položil Martin Uhlíků za grunt na kostel rohatecký ostatní 1 zl.
f 259b
Kateřině, sestře Šarovce, Janovi Starému po ní náležejícího, přišlo dílu summy 23 zl 20 gr. Ten díl zase náleží těmto:
Dorothě, Anně, Johance, dítkám n[ebožtíka] Jana Starého, z nichž každému přišlo po 5 zl 27 ½ gr.
Jíra zemřel a dílu svého po sobě zanechal 5 zl 27 ½ gr, ten připadl na Babuši manželku a Jana syna, přijde každému po 2 zl 28 gr 5 den.
Johanka té zemřela a díl její připadl na Martu, dceru její vlastní, totiž 5 zl 27 ½ gr.

Jakož Dorothě napřed psané náleželo nápadu po otci 5 zl
27 ½ gr a Babuši, manželce po Jírovi zůstalej, 2 zl 28 gr
5 den, takové oba díly prodaly jsou Martinovi Uhlíkovému, držiteli gruntu toho, za hotových 2 zl 7 ½ gr.
A tak tu Dorotha a Babuše nic více nemají.

Leta 1615 za fojta Jana Lonského Martin Uhlíků položil za grunt 1 zl. Dáno z nich Anně 10 gr a na s[irotky] zůstalo
20 gr.
Leta 1616 za fojta Jana Lonského Martin Uhlíků položil
1 zl. Dáno z nich Anně 10 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Starého 20 gr.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Martin Uhlíků položil za grunt peněz ročních 1 zl. Dáno z nich Anně 10 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Černého 20 gr.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Martin Uhlíků položil za grunt peněz ročních 1 zl. Dáno z nich Anně 10 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Černého 20 gr.

Letha Páně 1623 za fojta Jana Lonskýho po smrti Martina Uhlíka prodán jest grunt tento Václavovi Uhlíkovi za summu
90 zl. Závdanku dal, kterýž přijali fojt a starší, 3 zl, platiti jej má po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Jura Košík, Václav Piškula a Matouš Lonský S.R.S.a N.
Týž Václav Uhlíků má ujíti k tomu gruntu druhú čt[vrt] roli slove Osrálkovskou, která byla od tohoto gruntu oddělena.

Pusté
f 260a
Letha Páně 1629 za fojta Jana Lonského Václav Uhlík prodal ten grunth s půl lánem roli, s štěpnicí v Koutě a s roubanicí v lese Jírovi Vojtkovi za 90 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Vávra Sova, Jakub Šemeta a Macek Šindelář S.R.S.a N.

Letha 1637 za fojta Matouše Lonského týž fojt s ouřadem prodali grunt ut supra po zběhlým Jírovi Vojtkovém za summu Matějovi Jankovému 60 zl, placení komu náležeti bude po 2 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské i obecní a placení gruntu Martin Rybář a Jíra Pavlička SRSN.

Pustý