Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

43 Grunt Václava Bzeneckýho

f 452a

Letha 1580 podle zápisu knih starejch červenejch v listu 33 koupil j[es]t grunth z půl lánem roli, z lukami, štěpnicí jednou u horního stavu a jiným k tomu příslušenstvím za
280 zl. Na kterejž do letha [15]93 vyplnil i s poraženejm podílem manželky své 205 zl a ještě od letha [15]94 při svatým Jiří do pláceti má štyrem sir[otkům] neb[ožtíka] Jana Halířka 75 zl pořadně po 8 zl.

Letha 1594 Václav vejš psaný položil za grunth svůj peněz purgkrechtních 8 zl.
Letha [15]95 položil Václav Bzenecký za grunth peněz purgkrecht[ních] 8 zl.
Letha [15]96 položil Václav Bzenecký za grunth peněz purgkrechtních 8 zl.
Leta [15]97 položil Václav Bzenecský za grunt 8 zl.
Leta 1598 položil Václav Bzenecský s[irotkům]n[ebožtíka] Jana Halířka za grunt svůj 8 zl.
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy položil Václav Bzenecký za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Haléřka 8 zl.
f 452b
Letha 1603 za fojta Jana Svobody položil Václav Bzenecký za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Halířka 4 zl.
Letha 1604 ta fojta Martina Kvasničky položil Václav Bzenecký za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Halířka
3 zl.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského položila vdova po neb[ožtíku] Václavovi Bzeneckém za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Halířka 4 zl.
A puštěno jí od pana ouředníka, aby platila za grunt po
4 zl.

Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka fojt a starší prodali týž gr[unt], po n[ebožtíku] Vácslavovi Bzeneckým pozůstalý, Mikulášovi, synu téhož Vácslava Bzeneckýho, s loukami za humny s štěpnicí v lese za summu 100 zl bez závdanku, platiti má od letha 1610 počna po 3 zl až do vyplnění summy svrchu psaný. Srazil sobě dílu svého z tej summy otcovského 16 zl 24 gr. Odevdzán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Kopřiva a Jíra Košík S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Halířka předních peněz 16 zl.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Bzeneckýho 67 zl 6 gr.
Téhož letha a za fojta ut sup[ra] položil Mikuláš Vácslava Bzeneckýho za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Halířka
3 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského položil Mikuláš Vácslava Bzeneckýho za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Halířka
2 zl.

Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Mikuláš Bzeneckého za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Halířka 3 zl.
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho položil Mikuláš Bzenecký za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Halířka 3 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského položil Mikuláš Bzenecký za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Halířka 3 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Lonského Mikuláš Bzenecký položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Haléřka
2 zl a na sirotky Václava Bzeneckého 1 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Lonského Mikuláš Bzenecký položil za gr[unt] 3 zl, na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Haléřka 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Bzenec[kého] 1 zl.
f 453a
Leta svrchu psaného za téhož fojta jakož jest Anně, dceři n[ebožtíka] Matyáše, syna Jana Haléřka, náleželo dílu peněz
12 zl, ty jest prodala Mikulášovi Václava Bzeneckého za hotových 2 zl. A tak tu táž Anna nic nemá.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Mikuláš Bzenecký položil za grunt peněz ročních 3 zl. Z těch náleží na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Haléřka 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Bzeneckého 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Mikuláš Bzenecký položil za grunt peněz ročních 3 zl. Z těch jest dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Haléřka 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Bzeneckého 1 zl.
NB. Našlo se, že Martin, syn n[ebožtíka] Jana Halířka, z tohoto gruntu více nežli jemu náleželo, přebral 5 zl 15 gr, ty jest povinen zase navrátiti. Kteréž náleží s[irotkům] neb[ožtíka] nápad[níkům] Václava Bzeneckého.
Na to položil letha svrchu psaného 2 zl.
Letha 1620 za fojta Jana Lonského Martin, nápadník n[ebožtíka] Jana Halířka, což byl na tomto gruntě přebral, to jest zase s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Bzeneckýho navrátil a položil, totiž 3 zl 15 gr.

Leta 1628 za fojta Jana Haléřka po smrti Mikuláše Bzenecského fojt a starší prodali ten grunt ut s[upr]a s loukou za humny a s štěpnicí v lese Vávrovi Sovovi za 100 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. R[ukojmě] Vácslav Piškule a Jan Slábek S.R.S.a N.
Leta 1629 za fojta Jana Lonského Vávra Sova položil za grunt peněz ročních 3 zl. Martin Svoboda přijal 1 zl 15 gr, Kateřina, dcera neb[ožtíka] Václava Bzeneckého, 1 zl 15 gr.

Leta 1630 za fojta Jíry Košíka fojt a starší prodali ten gr[unt] s tou loukou a štěpnicí Janovi Slábkovi za summu
100 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Bureš a Václav Piškule SRSN.

Leta 1630 za fojta ut s[upr]a Jan Slábek položil za ten gr[unt] 1 zl 15 gr. Martin Svoboda přijal 22 ½ gr a Kateřina, dcera n[ebožtíka] Václava Bzeneckého, 22 ½ gr.
f 453b
Leta 1631 za fojta Jana Šarovce Jan Slábek položil za ten grunt peněz ročních 1 zl 15 gr. Z těch Martin Svoboda přijal 22 ½ gr a Kateřina, dcera neb[ožtíka] Vácslava Bzenecského,
22 ½ gr.
Letha 1632 za fojta Jana Šarovce Martin Svoboda pojmoucí sobě Kateřinu, po neb[ožtíku] Mikulášovi Bzenecském pozůstalou vdovu, cožkoliv jemu na tom gruntě po tejž manželce jeho k dobírání přináleželo, to jest všecko Janovi Slábkovi, držiteli téhož grunthu, prodal. A tak Martin Svoboda ani Kateřina manželka jeho na tom gr[untě] nic víceji nemá.

Letha 1635 za fojta Mathouše Lonského týž fojt a ouřad prodali tento grunt svrchu psaný Jírovi Kratochvílovi za
100 zl, placení po 2 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské a obecní odbejvání Jan Haléřek, Jan Křižáček SRSN.
Leha 1636 za fojta Mathouše Lonského Jíra Kratochvíle položil za grunt a ty zůstávají za ouřadem rohateckým, komu náležeti budou, vydají se 2 zl.
Letha 1646 za fojta Martina Veselskýho Jíra Kratochvíle položil za grunt svůj a přijal jich Jan Kutal za rokh 1637, [16]38, [16]39, [16]40, [16]41, [16]42, [16]43, [16]44, [16]45 18 zl.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Veselského Jura Kratochvíla položil za grunt svůj a přijal Jan Kutal peněz ročních za rok 1647 1 zl.
f 454a
Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a fojta Jana Machových prodán jest týž grunt Jurovi Štěrbovi za summu 50 zl bez závdanku, platiti má každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Mikuláš Bureš a Mikuláš Šicha S.R.S.N.
K tomu gruntu přináleží půl lánu roli, štěpnice v lesi pod plat, roubanice v lesi v tomž místě pod plat, louka od Rohátky bez platu.