Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

44 Grunt Daniele Neřádova

f 463a

Letha 1593 při svatý[m] Jiří koupil jest Daniel vejš psanej [grunt] po neb[ožtíku] Šťastném zůstalej za 108 zl. Na to závdanku dílu manželky své srazil 3 zl 18 gr a mimo to má položiti peněz purgkrechtních téhož letha při Vánocích 4 zl a platiti pořadně rok po roku při témž čase po 4 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným takto:
Item Kateřině Neřádce 89 zl.
Týž na tom gruntě náleží sirot[kům] po neb[ožtíku] Šťastným zůstalým Anně, Alžbětě, Dorotě a Margetě všem štyřem 15 zl
12 gr. Ty peníze když Kače Neřádka svý peníze vybere, též po
4 zl jíti mají.

Letha 1593 a [15]94 Daniel vejš psaný položil za grunth dvojích peněz purgkrecht[ních] 8 zl. Ty sou vydány Kateřině Neřádce na díl její.
Letha 1595 Kateřina Neřádka ta jest prostředkem smrti z tohoto světa povolána, po níž spravedlnosti zůstalo na gruntě vejš psaným summy 81 zl.
f 463b
Kterážto summa jest od urozeného pana Jana Šponara z Blinzdorfu, toho času ouředníka na Strážnici, přisouzena nápadníkům níže psaným z příčiny té, jedno že sou níže psaní nápadníci vlastní synové nebož[ky] té Kateřiny Neřádky, druhé budouc do Radějova vdána, souc nemocná ji od sebe odháněli, což synové její dole psaní matku svou domů z Radějova k sobě vzali a ji smrti dochovali.
Nápadníci sou tito:
Daniel Neřád
Martin Juříků Dostane se na jeden každý díl
Šimon Neřád po 20 zl 7 ½ gr.
Brychta Neřád

Daniel sobě díl svůj na tom gruntě srazil 20 zl 7 ½ gr a tak ještě dopláceti zůstává od letha [15]95 při Vánocích po 3 zl bratřím svejm mimo si[rotčí] peníze 60 zl 22 ½ zl.
Letha [15]95 položil Daniel za grunth bratřím svejm 3 zl.

Letha [15]96 Daniel Neřádů ten grunth svůj prodal z rolí a s štěpnicí v lesích i z jiným vším k tomu příslušenstvím Jírovi Michalových za summu 108 zl. Závdanku položil Jíra Michalových Danielovi Neřádovi hned při odevzdávce 5 zl a mimo to jemu Daniel Neřád, což na tom gruntě zaplaceného měl, i to, což na něho nápadem po mateři jeho [přišlo], Jírovi Michalových pustil 24 zl 25 ½ gr. A tak týž Daniel tu více nic nemá.

f 464a
Téhož letha [15]96 Jíra Michalových ten koupil spravedlnost od Brychty Neřádového, což jemu nápadem připadlo 20 zl 7 ½ gr, za kteréž jemu Brychtovi Jíra Michalů 3 zl hotových dal. A tak tenž Brychta Neřádového tu žádné spravedlnosti více nemá.
Téhož letha [15]96 položil Jíra Michalů peněz purgkrechtních za grunth 2 zl. Ty přijal Martin Juříků, Šimon Neřád.
A tak mimo závdanek a peněz skoupených, též i pokládání peněz ročních ještě často psaný Jíra Michalů dopláceti zůstává 55 zl 27 gr. Ty pokládati má od letha [15]97 při Vánocích po 2 zl, až se nápadníkům po nebožce Kateřiny Neřádky jejich spravedlnost vyzdvihnouc vyplní, potom povinnen bude po 3 zl s[irotkům] pokládati. Rukojmě za placení gruntu i povinnosti panské Michal Brychtů, Mach Vávrových S.R.S.N.
Letha [15]97 položil Jíra Michalů za grunt svůj 2 zl. Ty přijal Martin Jiříků a Šimon Neřád.
Leta 1598 Jíra Michalů skoupil od Martina Jiříkového, což mu na tom gruntě náleželo po Ance, manželce jeho, 17 zl
7 ½ gr, dal jemu za ně peněz hotových 2 zl. A tak týž Martin na tom gruntě nic nemá.
Téhož leta [15]98 položila Anka, pozuostalá vdova po n[ebožtíku] Jiříkovi Kuchařovém, za grunt 1 zl. Ten přijal Šimek Neřádů.
Zuostává se ještě tomu Šimkovi Neřádovému dodati od leta [15]99 16 zl 7 ½ gr.

Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy Blažek Polák, muž Anky Michalky, prodal grunt ut s[upr]a z štěpnicí v lese Václavovi Bouchalovi za summu 70 zl. Záívdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má od leta [15]99 po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
f 464b
Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Jan Břesovský, Martin Magrla S.R.S.N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Václav Bouchal za grunt svůj Šimkovi Neřádovému 2 zl. S toho vzal týž Šimek
1 zl. A jakož jemu náleželo ještě 15 zl 7 ½ gr, ty peníze prodal Václavovi Bouchalovi za 1 zl 15 gr peněz hotových. A tak tu Šimek Neřádů nic nemá. A Blažek Poláků přijal 1 zl.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
S[itotkům] n[ebožtíka] Šťastného Vaňka Kubového předních peněz 18 zl 12 gr.
Jírovi Michalovému 32 zl 10 ½ gr.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody položil Václav Bouchal za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šťastného Kubových 1 zl
10 gr.
A skoupil od muže Anninýho, což jí na díl její z toho gruntu přišlo, 6 zl 4 gr za půl měřice rži a kosu.

Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Václav Bouchal za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šťastného Kubových 1 zl 10 gr.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského fojt a starší prodali podsedek požár z štěpnicí v lese Michalovi Polákovi, kterýž sobě Kunu za manželku, pozuostalou vdovu po n[ebožtíku] Václavovi Bouchalovi, pojal za summu 70 zl. Z toho sobě srazil dílu Kuny manželky své 14 zl 5 den, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jíra Košík, Filip Kopců SRN.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Kubového 15 zl 22 gr.
Nápadníkům Jíry Michalového 26 zl 6 ½ gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Václava Bouchala posledních 14 zl
5 den.
Téhož letha ut s[upr]a položil Michal Polák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šťastného Vaňka Kubového 1 zl.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka položil Michal Polák za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šťastného Vaňka Kubového
2 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonskýho položil Michal Polák za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šťastného Vaňka Kubového
2 zl.
f 465a
Letha 1611 za fojta Jana Lonskýho Michal Polák prodal podsedek s štěpnicí u Lukého Mikulášovi Vítka Tkadlcového za summu 70 zl. Závdanku jemu dal 2 zl a Michal Polák z toho, což na tom gruntě zaplaceného měl, jemu pustil 6 zl, platiti má od letha 1612 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Košík, Vácslav Haluzů S.R.S.a N.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Mikuláš Vítka Tkadlcového za g[runt] [na] Šťastného Vaňka Kubového sirotky
2 zl.
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho položil Mikuláš Vítka Tkadlcového za g[runt] [na] Šťastného Vaňka Kubovýho sirotky peněz 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského položil Mikuláš Vítka Tkadlcového za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šťastného Vítka Kubového peněz ročních 2 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Lonského Mikuláš Vítka Tkadlcového položil za grunt peněz ročních s[irotkům] n[ebožtíka] Šťastného Vaňka 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Lonského Mikuláš Vítka Tkadlcového položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šťastného Vaňka 2 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby Mikuláš Vítka Tkadlcového položil na s[irotky] n[ebožtíka] Šťastného Vaňka 2 zl. Ty sou obrácené k ruce JM Páně.

Letha 1618 za fojta Jana Lonského Mikuláš Vítka Tkadlcového položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Michalového
2 zl. Z toho vydáno jest Kateřině mateři 1 zl a na sirotky zanecháno 1 zl.

Letha 1624 za fojta Jana Lonského nadepsaný Mikuláš Vítka Tkadlcového prodal ten požár s jednou štěpnicí v lese Martinovi Tesařovi za summu 70 zl bez závdanku, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Piškoule a Jan Mikulů SRSaN.

Letha 1629 za fojta Jana Lonského fojt a starší prodali ten požár s jednou štěpnicí v lese Matějovi Šudkovi za 70 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a všelijaké povinnosti Jan Křižáček a Říha Mela S.R.S.a N.
f 465b
Leta 1630 za fojta Jíry Košíka Matěj Šindelář prodal ten gr[unt] ze štěpnicí v lese Mikulášovi Holotovému za 70 zl bez závdanku, platiti jej má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Mathouš Sokolnický a Jan Křižáček S.R.S.a N.

Letha 1635 za fojta Mathouše Lonského týž fojt s ouřadem prodali ten grunt svrchu psanej Martinovi Němcovému ze štěpnicí za 70 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské [a] obecní Jan Křižáček, Mikuláš Bureš SRSN.

Letha 1636 za fojta Mathouše Lonského týž fojt s ouřadem prodali grunt podsedek Mackovi Ličkovi za summu 70 zl, placení komu náležeti bude po 2 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské [a] obecní a placení gruntu Martin Krátký, Jan Haléřek SRSN.

Letha 1637 za fojta Mathouše Lonského Matěj Jakubových koupil grunt od Matěje Tkadlce za 70 zl, placení ročně po
2 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu i povinnosti panské a obecní Martin Janata a Martin Krátký SRSN.
Leta 1641 za fojta Mikuláše Šably Matěj Jakubových položil za grunt 1 zl. Ten sou přijal ouřad rohatecký.
f 466a
Letha 1645 za fojta Mikuláše Burše Matěj Jakubových položil obci rohatecký 2 zl.

Pustej

Letha Páně 1652 za fojta Křižáčka prodali fojt a starší podsedek ten pustý po Matějovi Jakubovi Tomášovi Soškovi mlačímu za summu 30 zl, platiti má ročně, komu náležeti bude, po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za zaplacení i povinnosti J.H.M. a obecní Kryštov Krizilda a Kašpar Uhlík S.R.S.a N.R.

Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jana Machových prodán jest týž grunt Vácslavovi Rybecskému za summu 20 zl bez závdanku, platiti má každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jakub Soška a Pavel Piškule S.R.S.N.
K tomu gruntu náleží štěpnice v lesi pod plat, louka u Rohatého bez platu, hony roli u Roudníka pod plat.

Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Cigánka připisuje se k témuž gruntu svrchu psanému Vácslavovi Rybecskému jedna štvrt roli pustá za 15 zl, platiti má každoročně do důchodův panských po 1 zl. Odevzdána za volnú a svobodnú. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Martin Cigánek a Jakub Sobota S.R.S.N.