Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

5 Grunt Jana Gojoše

f 44a

Ten Jan Gojoš zůstává za svůj grunth, za vinohrad, za louky, štěpnici, chmelinec i to, což byl podle zápisu kněh starejch červenejch v listu 40 koupil, od letha [15]94 podle zápisu knih sirotčích si[rotkům] neb[ožtíka] Jíry Urbanového dopláceti 100 zl 29 gr 5 ½ den. Ta spravedlnost těm sir[otkům] od letha [15]94 při svatým Jiří pořadně pokládati se má po 8 zl.
Letha 1594 Jan vejš psaný položil do sirotčí truhlice sirotkům ne[božtíka] Jíry Urbanového 8 zl.
Letha [15]95 položil Jan Gojoš za grunth svůj peněz purgkrechtních 8 zl.
Letha [15]96 položil Jan Gojoš za grunth svůj peněz purgkrechtních 8 zl.
Letha [15]97 položil Jan Gojoš za grunth svůj 8 zl.
Leta 1598 položil Jan Gojoš za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Urbanového 8 zl.
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy položil Jan Gojoš za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Urbanového 8 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Butě položil Jan Gojoš za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Urbanové[ho] 8 zl.
f 44b
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového položil Jan Gojoš za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Urbanového 6 zl.
Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového položil Jan Gojoš za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Urbanového 6 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody položil Jan Gojoš za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Urbanového 8 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Jan Gojoš za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Urbanového 8 zl.

Letha 1606 za fojta Mikuláše Uhlíka ouřad rohatecký prodali grunt z řekou, z štěpnicí pod stavem, z chmelincem v Kruhu, ze včelínem a ze včelami, pozuostalé po n[ebožtíku] Janovi Gojošovi, Janovi Kordíkovi za summu 196 zl bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Kordíků, Vala Syslů S.R.S.N.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Urbanového předních peněz 16 zl 28 gr 5 ½ den.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Gojoše posledních peněz 179 zl
1 gr 1 ½ den.

Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského Jan Kordíků prodal grunt z řekou, z štěpnicí, z loukou, z chmelincem a jiným od starodávna k tomu příslušenstvím Daňkovi Kašpara Slováka synu za summu 196 zl bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 4 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Martin Kvasnička, Jíra Jezvec SRSAN.

Téhož letha ut s[upr]a položil Daniel Slovák za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíru Urbanové[ho] 4 zl.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka položil Daniel Slovák na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Urbanového 4 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského položil Daněk Slovák na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Urbanového 4 zl.
f 45a
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Daniel Slovák za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Urbanového 4 zl.
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho položil Daněk Slovák za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Urbanového 4 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského položil Daněk Slovák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Urbanového peněz ročních
4 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Lonského Daněk Slováků položil za grunt peněz ročních s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Urbanového
4 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Lonského Daněk Slováků položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Urbanového 4 zl.
Letha Páně 1617 za fojta Pavla Hanby Daněk Slováků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Urbanového 4 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Daněk Slováků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Urbanového 4 zl.
Leta 1630 za fojta Jíry Košíka Daněk Slováků položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Gojoše 4 zl.
Leta 1631 za fojta Jana Šarovce Daněk Slováků položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Gojoše 4 zl. Zůstávají za ouřadem.
Letha 1634 za fojta Mathouše Lonského Daněk Slováků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Gojoše a zůstávají za ouřadem rohateckým 4 zl.
Letha 1635 za fojta Mathouše Lonského Daniel Slováků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Gojoše a zůstávají za ouřadem 2 zl.
Letha 1636 za fojta Mathouše Lonského Daniel Slováků položil za grunt a ty přijal Jan Řehořů 1 zl a Jan Šarovec
1 zl, činí 23 zl.
Letha 1637 za fojta Mathouše Lonského Daniel Slováků položil za grunt a řeku 2 zl. Ty přijal Jan Řehořů 1 zl a Jan Šarovec 1 zl.
f 45b
Letha Páně 1637 den s[vatéh]o Jakuba za fojta Mathouše Lonského jakož bylo nějaké nedorozumění mezi Martou, dcerou neb[ožtíka] Jana Doubravy a ten čas manželkou Daniele Slovákového, a Řehořem Černým o loučku v Kruhu, po Jírovi Kvasničkovi zůstalou, z té příčiny s povolením a u přítomnosti p[ana] Jana Jakubovského, ouředníka strážnicského, též fojta a starších rohatecských takto mezi nimi narovnáno jest:

Ta loučka odvedena jest Řehořovi Černému a štěpnička Martě ut s[upr]a, avšak Marta témuž Řehořovi ještě ihned při odevzdávce jest podle uznání p[ana] ouředníka a ouřadu ut s[upr]a peněz hotových jest 5 zl morav[ských] odvedla. A tak jest to jednomu každému z nich obzvláštně odevzdané za volné, svobodné a zouplna zaplacené. Actum leta a dne svrchu psaného.

Leta 1638 za fojta Matouše Lonského jakož ještě na tomto gruntě dobírati jměli a Daniel Slováků položil 2 zl. Ty přijal Jan Šarovec.

Leta a dne ut supra jakož se našlo sirotkům neboštíka Jana Gojoše na tomž gruntě dopláceti 106 zl 1 gr 1 ½ den, ta spravedlnost připadla na 4 díly, dostalo se každému a těmto osobám níže psaným náležeti bude po 26 zl 15 gr 2 den. Jan Šarovec přijímá na tři díly a ty jemu pokládati mají poročně, jak registra káží, 79 zl 15 gr 6 den, Matouš Lonský na svůj díl přijímá a ty se mu pokládati mají 26 zl 15 gr 2 den.
f 46a
Jan Šarovec svého dílu odprodal Danielovi Slovákovému
26 zl, za kteréžšto peníze přijal Jan od Daniele 3 zl. A tak ještě má dobírati poročně Jan Šarovec 54 zl 15 gr 6 den.
Leta 1639 za fojta Matouše Lonského Daniel Slovák položil za grunt a řeku ročních peněz 2 zl. Ty přijal Jan Šarovec.
Letha 1640 za fojta Mikuláše Šably položil Daniel Slovák za grunt a řeku ročních peněz 2 zl. Ty přijal Jan Šarovec.
Leta 1641 za fojta Mikuláše Šably Daniel Slováků položil za grunt a řeku ročních peněz 2 zl. Ty přijal Jan Šarovec.
Letha 1645 za fojta Mikuláše Burša Daniel Slováků položil peněz ročních 2 zl. Ty přijala Kateřina, vdova pozůstalá n[ebožtíka] Jana Šarovce.
Letha 1646 za fojta Martina Veselskýho Eva, vdova po n[ebožtíku] Daniela Slováka, položila peněz ročních 1 zl. Ty přijala Kateřina, vdova pozůstalá po n[ebožtíku] Jana Šarovce.

Letha Páně 1648 za fojta Martina Veselského z povolením pana ouředníka strážnického pana Jana Kluga z Ehrenwaldu pouští se tento svrchu psaný grunt z říkou, z loukami a se vším příslušenst[vím] k tomu gruntu náležející[m] Matoušovi Valovi za tou summu, tak jakž prve koupený byl, totiž 196 zl, platiti ročně komu náležeti bude po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Václav Uhlík a Martin Svoboda SRSAN.