Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

51 Grunt Jana Hořáka

f 524a

Letha 1577 v outerý po svatým Ondřeji na zámku Strážnici prodán jest grunth totiž podsedek po neb[ožtíku] Matějovi Matějkovém pozůstalý z říkou, lukami, dobytkem, šatami ložnejmi i jinejmi svršky a nábytky Janovi Hořákovému, muži Anky, manželky po neb[ožtíku] Matěje Matějkovýho zůstalé, za summu 250 zl. Závdanku dáti má při Vánocích příštích 30 zl a platiti též při Vánocích až do vyplnění té summy pořadně po
10 zl má.
Rukojmě Jan Grošík z Dubňan, Vávra Jakubců, Jakub Kubů, Kašpar Šibálků, Jan Jezvec, Václav Bzenecký, Vaněk Kubů S.R.S.A.N.
Ta summa všecka náleží Anně, manželce Jana Hořáka, a Martinovi, sir[otku] po neb[ožtíku] Matějovi Matějkovým zůstalém.
A zadržel na to od letha [15]77 až do letha [15]93 150 zl.
f 524b
V těch zadržalejch penězích náleží Janovi Hořákovi 75 zl a Martinovi vejš psanému 75 zl. Na to j[es]t položil Jan letha [15]93 10 zl a tak mimo ty zadržalé i ty peníze jedny položené ještě by přišlo na ty dva díly po letech vyplniti 100 zl. Přijde z toho 100 zl každému vzíti 50 zl.
Jan Hořák na díl Anny manželky své z těch zasedělejch i s těch, což by se ještě po letech platiti měly, sráží 125 zl.
A tak Martinovi mimo těch 10 zl na právo položenejch ještě Jan Hořák spraviti povinen j[es]t 65 zl a po letech 50 zl po
5 zl od letha [15]94 při s[vaté]m Jiří vyplniti.

Letha [15]93 položil Jan Hořák peněz purgkrechtních 65 zl. Ty sou vydány Martinovi do Veselí, s[irotku] n[ebožtíka] Matěje Matějkovýho.
Letha [15]94 položil Jan Hořák 5 zl. Ty sou vydány vejš psané[mu] Martinovi.
Téhož letha položil za rok [15]93 peněz purgkrechtních 10 zl. Ty sou vydány Martinovi vejš psanému.
f 525a
Letha [15]95 Jan Hořák umřel, statek jeho po něm zůstalý prodán Ondrovi Martina Matějkových, totiž podsedek za 75 zl, štěpnici za 60 zl v Kruhu, louka u Přívozu za 15 zl, chmelinec u Roudníka za 5 zl, krávu jednu za 3 zl, včely za 14 zl, ovec za 4 zl, svině za 1 zl, šaty ložné za 8 zl, což všeho učiní v jedné summě 185 zl.
Na to jest letha [15]95 položil závdanku všeho 19 zl. Z toho zaplaceno, jakž v rejstřích o tom položeno v sirotčích [j[es]t, 14 zl a Martinovi, s[irotku] n[ebožtíka] Matěje Matějkových dáno 5 zl. A tak ještě tenž Ondra za statek svůj dopláceti zůstává 166 zl.
Z toho náleží s[irotku] n[ebožtíka] Matěje Matějkového

40 zl. Ty se jemu pokládati mají od letha [15]95 pořadně po 5 zl.
A sirotkům nebož[tíka] Jana Hořáka náleží i s mateří jejich 126 zl. Ty se jim pokládati mají, když nejprve s[irotek] n[ebožtíka] Matěje Matějkového svejch 40 zl vyzdvihne též po
5 zl.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Šarovec, Jan Holejch, Jan Hloušek, Pavel Baur SRSN.
A mimo ty položené peníze sobě díl manželky své podle zápisu kněh sirotčích srazil 73 zl 16 gr 5 den.
f 525b
Letha [15]96 položil Ondra Matějkových za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 zl.
Letha [15]97 položil Ondra Matějkových za grunt svůj ouřadu veselskýmu 5 zl.
Leta 1598 položil Ondra Matějkových za grunt svůj 5 zl. Ty přijal ouřad veselský.
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy položil Ondra Matějků za grunt svůj 5 zl. Zůstávají při ouřadu, sou vydány ouřadu veselskýmu na psaní jejich.

Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového podli rozdílu statku n[ebožtíka] Ondry Martina Matějkového Anna, pozůstalá vdova po něm, ujala podsedek ut s[upr]a s štěpnicí v Kruhu, s loukou u Přívozu, s chmelincem u Roudníka, s krávou a ovcemi i jiným k tomu příslušenstvím za summu 193 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 71 zl 23 gr 2 ½ den, ostatek dopláceti má od letha 1603 po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Kvasnička, Šťastný Kordík, Vávra Šarovcových, Jan Vřesovský, Václav Hořáků S.R.S.a N.
Ta summa, kteráž se dopláceti má, náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Matějkovýho do Veselí 20 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Hořáka 52 zl 13 gr 2 den.
S[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Martina Matějkovýho 48 zl
23 gr 2 ½ den.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody položil Pavel Hanbů za statek ut s[upr]a na místě Anny ženy své na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Matějkových do Veselí 5 zl. Zůstávají při ouřadu.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Pavel Hanbů za g[runt] ut s[upr]a na místě Anny ženy své na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Matějkových do Veselí 5 zl. Ty zůstávají při ouřadu.
Letha 1606 za fojta Mikuláše Uhlíka zpuštěno od pana ouředníka Pavlovi Hanbovi na placení po 4 zl.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského položil Pavel Hanbů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Matějkových do Veselí 4 zl.

f 526a
Pavel Hanba srazil sobě nápadu z pozůstalosti po Kateřině, s[irotku] n[ebožtíka] Ondry Martina Matějkového, na tomto gruntě 33 zl 12 gr 4 ½ den.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka položil Pavel Hanba za grunt 4 zl. Z těch dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Matějkovýho do Veselí posledních 2 zl a s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Hořáka prvních peněz 2 zl.
Jakož na tom gruntě náleželo Mathoušovi Snovitskému po Babuši manželce jeho, sestře n[ebožtíka] Ondry Martina Matějkovýho, dílu jejího po dítěti zemřelém 4 zl 26 gr 2 den, ty jest prodal Pavlovi Hanbovi za 20 gr hotovejch.
Jakož na tom gruntě náleželo Kateřině, Margitě a Vácslavovi nápadu po dítěti, s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Martina Matějkovýho, zemřelém, totiž jejich každému po 4 zl 26 gr
2 den, čehož učiní 15 zl 14 gr 6 den, ty jsou oni prodali Pavlovi Hanbovi za hotovejch 2 zl 2 gr.
A tak ti nápadníci na témž gruntě nic více nemají.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského položil Pavel Hanbů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hořáka 4 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Pavel Hanba za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hořáka 4 zl.
Letha Páně 1613 za fojta Jana Lonskýho položil Pavel Hanba za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hořáka 4 zl.
Jakož na tomto gruntě náleželo Zuzanně, sirotku n[ebožtíka] Jana Hořáka, dílu jejího ještě dovzíti summy 38 zl 3 gr 4 den, takové peníze jest táž Zuzanna Pavlovi Hanbovi, držiteli toho gruntu, za hotových 7 zl 18 gr prodala. A tak tu již nic jmíti nebude. A Pavel Hanba má tento grunt zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný. Stalo se letha ut s[upr]a.
Zaplacený

Pusté

Letha 1620 za fojta Jana Lonského po smrti Pavla Hanby fojth a starší prodali ten požár s řekou, s jednou štěpnicí v Kruhu a s jednou loukou též v Kruhu a se dvěma loučkami u Roudníka Vítkovi Šatopletovi za summu 150 zl bez závdanku, platiti má ročně po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Piškula a Daněk Slováků SRSaN.
f 526b
Letha 1628 za fojta Jana Haléřka po smrti Vítka Šatopleta fojt a starší prodali ten grunth s řekou a se vším tím, což v předešlé odevzdávce vzepsáno jest, Janovi Bajdovi za 150 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. R[ukojmě] Jíra Kotlík a Martin Svoboda S.R.S.a N.

Letha 1631 za fojta Jana Šarovce Jan Bajda ušel pryč a fojt a starší rohatečští prodali ten grunth s řekou, s jednou štěpnicí v Kruhu a s jednou loukou též v Kruhu a se dvěma loučkami u Roudníka Mathoušovi Valentovému za 150 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Svoboda a Jan Snovicský S.R.S.a N.

Letha 1633 za fojta Jana Šarovce Mathouš Valentů ušel pryč a ten gr[unt] s řekou a se vším k tomu od starodávna přináležejícím příslušenstvím fojt a starší prodali Janovi Snovicskému za 150 zl bez závdanku a platiti jej má ročně po
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mathouš Lonský a Ondra Vaňků S.R.S.a N.
Letha 1637 za fojta Mathouše Lonského Jan Snovický položil za grunt a ty přijal Lorenc Biskupský 1 zl.
Leta 1638 za fojta Matouše Lonského Jan Snovicský položil za grunt 1 zl. Ty přijal Lorenc Biskupský.
Letha 1640 za fojta Mikuláše Šabla Jan Snovický položil za grunt svůj 1 zl. Ty přijal Lorenc Lonský.
f 527a
Leta 1641 za fojta Mikuláše Šably Jan Snovický položil za grunt svůj 1 zl. Ten přijal Lorenc Biskupský na místě manželky svej.
Letha 1645 za fojta Mikuláša Burša Jan Snovický položil peněz ročních za gr[unt] svůj 2 zl. Ty přijal Rolenc Biskupský na místě manželky svej.

Letha Páně 1649 za fojta Jiříka Kratochvíle prodal týž fojt s ouřadem a plesníkem ten grundt s říkou, s jednú lúkú, štěpnicí a kus roli po témž Janovi Snovickém Augustinovi Petrovskému za summu 75 zl, placení komu náležeti bude po
1 zl. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Matouš Vala, Mikuláš Bureš SRSAN.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a fojta Jana Machových prodán jest týž grunt s říkou Jírovi Švejnohovi za summu 70 zl bez závdanku, platiti má každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Křistál, Jíra Jantoš SRSN.
K tomu gruntu náleží štěpnice ke mlejnu bez platu, louka u Přívozu tolikéž bez platu a dva kusy roli pod plat 2 hony.