Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

7 Grunt Pavla Baura

f 65a

Letha 1590 Pavel Baur ut sup[ra] koupil j[es]t tenž grunth z říkou, z štěpnicí, chmelinci u Roudníka za 60 zl. Závdanku Jírovi Bujáčkovi položil 4 zl a ostatek 56 zl náleží témuž Jírovi Bujáčkovi. Ty jemu pořadně pokládati má po 3 zl.
Letha [15]91 položil Pavel témuž Jírovi 3 zl.
Letha [15]92 položil Pavel témuž Jírovi při Vánocích 3 zl.
Letha 1593 položil Pavel témuž Jírovi purgkrechtncích peněz 3 zl.
Letha 1594 položil Pavel témuž Jírovi 3 zl.
Letha [15]95 položil Pavel témuž Jírovi 3 zl.
Letha [15]96 položil Pavel témuž Jírovi Bujáčkovi za grunth
3 zl.
Letha [15]97 položil Pavel Baur Jírovi Bujáčkovi 3 zl.

Letha 1597 ten Pavel Baur nahoře psaný prodal grunth svůj z říkou, z štěpnicí a chmelincem u Roudníka Martinovi Jíry Urbanových za summu 60 zl. Závdanku hned při odevzdávce Jíra Urbanových Pavlovi Baurovi položil 6 zl
f 65b
a ostatek platiti má od letha [15]98 po 3 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu i za povinnosti Jan Šust, Mikoláš Kordíků, Martin Magrlů S.R.S.N.
Jakož jest Pavlovi Baurovi spravedlnosti náleželo na tom gruntě 19 zl, takové peníze j[es]t Martinovi, držiteli toho gruntu, prodal za 3 zl 15 gr.
A tak týž Pavel Baur více spravedlnosti tu nemá.
Leta 1598 položil Martin Jíry Urbanových za grunt svůj
3 zl. Ty sou zanechány při ouřadu rohatecským a sou vydány Jírovi Bojáčkovi do Kostic.
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy položil Martin Jíry Urbanových za grunt Jírovi Bojáčkovi do Kostic 3 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Butě položil Martin Jíry Urbanových za grunt Jírovi Bojáčkovi do Kostic 3 zl.
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového položil Martin Jíry Urbanových za gr[unt] Jírovi Bojáčkovi do Kostic 3 zl.
Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového položil Martin Jíry Urbanových za grunt Jírovi Bojáčkovi do Kostic 1 zl 15 gr. Ty zůstávají při ouřadu, vydali je Jírovi Bojáčkovi.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody položil Martin Jíry Urbanových za g[runt] Jírovi Bojáčkovi do Kostic 3 zl. Z toho vzal Bojáček 2 zl a 1 zl jemu též náležitý zůstává při ouřadu. Ten zlatý jemu jest vydán.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Martin Jíry Urbanových za g[runt] Jírovi Bojáčkovi do Kostic 3 zl. Ty zůstávají při ouřadu.
Blažek Poláků platiti má, neb manželku n[ebožtíka] Martina Urbanových pojal, a má jej sobě doplatiti.

Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského Blažek Poláků prodal grunt z řekou, štěpnicí a chmelincem u Roudníka Janovi Kordíkovi za summu 60 zl. Závdanku jemu dal 12 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Mikuláš Kordíků a Martin Tesař S.R.S.A N.
f 66a
Na tom gruntě náleží předních peněz Jírovi Bojáčkovi do Kostic 15 zl 15 gr.
Blažkovi Polákovi 32 zl 15 gr.
Z těch pouští Blažek Polák Janovi Kordíkovi za podsedek, kterýž od něho koupil, 20 zl. A tak mimo to ještě bude náležeti Blažkovi Polákovi po vzetí peněz Bojáčkových 12 zl
15 gr.
Téhož letha ut s[upr]a položil Jan Kordíků za grunt Jírovi Bojáčkovi do Kostic 3 zl. Zuostávají při ouřadu.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka položil Jan Kordíků za gr[unt] Jírovi Bojáčkovi do Kostic 3 zl. Zuostávají při ouřadu, jsou vydány Jírovi Bojáčkovi.
A jakož na tom podsedku Blažkovi Polákovi náleželo 12 zl
15 gr, ty jest týž Blažek Janovi Kordíkovi prodal za hotových 3 zl. A tak již tu Blažek Polák nic více nemá.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského položil Jan Kordíků za g[runt] Jírovi Bojáčkovi do Kostic 3 zl. Zůstávají při ouřadu v truhlici sirotčí.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Jan Kordíků za g[runt] Jírovi Bojáčkovi do Kostic 3 zl. Zuostávají při ouřadu v truhlici sirotčí.
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho položil Jan Kordíků za g[runt] Jírovi Bojáčkovi do Kostic ostatních 3 zl 15 gr. Zůstávají při ouřadu. A tak má grunt zouplna a docela zaplacený.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Jan Kordíků prodal grunt svůj ut s[upr]a z řekú, štěpnicí a chmelincem u Roudníka Vítkovi Šatopletovi za summu 150 zl. Závdanku jemu dal 6 zl a platiti má od letha 1614 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Martinků a Matouš Lonský.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského položil Vítek Šatopleta za grunt svůj Janovi Šablovi 4 zl.
Leta 1615 Vítek Šatopleta pustil tu říku s gruntem Janovi Šablovi i s tím, což na tom zaplaceného měl. A tak Jan říku i s gruntem má zaplacené, volné a svobodné.

Pusté

f 66b
Letha 1636 za fojta Mathouše Lonského Mikuláš Šabla prodal ten grunt po n[ebožtíku] Janovi Šablovi, jakošto po otci svém vlastním, Martinovi Veselskému za summu 60 zl, placení po vyjití tří leth po 3 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské [a] obecní a placení gruntu Jan Snovický a Jan Kutal S.R.S.N. Jakž napřed gr[unt] ten jest s tím příslušenstvím.
Leta 1639 za fojta Matouše Lonského Martin Veselský položil za grunt a řeku ročních peněz 1 zl 15 gr. Ty jest přijal Mikuláš Šabla.
Letha 1640 za fojta Mikuláše Šably Martin Veselský položil za gr[unt] a řeku ročních peněz 1 zl 15 gr. Ty jest přijal Mikuláš Šabla.
Leta 1641 za fojta Mikuláše Šably Martin Veselský položil za grunt a řeku ročních peněz a ty přijal Mikuláš Šabla 1 zl 15 gr.
Letha 1645 za fojta Mikuláša Burša Martin Veselský položil peněz ročních 3 zl. Ty přijal Mikuláš Šabla.
Letha 1646 za fojta Martina Veselskýho tenž fojt položil peněz ročních, ty přijala Běta, vdova po n[ebožtíku] Šablovi 1 zl 15 gr.

Zůstává pustý.
f 67a
Letha Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Cigánka prodán jest grunt po Martinovi Veselským Mikulášovi Augustýnovi z říkou nade mlejnem za s[ummu] 30 zl, platiti má každoročně, komu náležeti bude, po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Augustýnů, Jiřík Ratibořský SRSN.