Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

9 Grunt Jana Šarovce

f 86a

Letha 1590 našlo se podle sečtení, že jest Jan vejš psaný za grunth svůj ještě dopláceti zůstal si[rotkům] neb[ožtíka] Vávry Jakubcova 35 zl, ty má platiti od letha [15]91 po 2 zl. Na to položil za letho [15]91 a [15]92, též [15]93 při svatým Jiří 3 zl 15 gr a zadržel 2 zl 15 gr.

Letha [15]93 položil Jan Šarovec do truhlice sirotčí peněz purgkrechtních 6 zl.
Letha [15]94 položil Jan peněz purgkrecht[ních] 2 zl.
Letha [15]95 položil Jan Šarovec za grunth peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]96 položil Jan Šarovec za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]97 položil Jakub Šarovec s[irotkům] do truhly 2 zl.
Leta [15]98 položil Jan Šarovec za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Vávry Jakubcova 2 zl.
Leta [15]99 za fojta Jana Doubravy položil Jan Šarovec za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Jakubcova 2 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Butě položil Jan Šarovec za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Jakubcova 2 zl.
f 86b
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového položil Jan Šarovec za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Jakubcova 2 zl.
Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového položil Jan Šarovec za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Jakubcova 1 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody položil Jan Šarovec za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Jakubcova 2 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky položil Jan Šarovec za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Jakubcova 2 zl.

Jan Šarovec předstoupíc před pana Fridricha Tistu z Libštejna, ouředníka toho času na Strážnici, s Matějem Stoličkou z Dubňan, zetěm svým, oznámil, že jest dal a mocí zápisu tohoto dává z lásky otcovské dobrovolně bez všelijakého přinucení štěpničku ležící za Fiškovým humnem a u Kvasničkový sakle Anně dceři, manželce nadepsaného Matěje Stoličky, svou vlastní zaplacenou a žádnému v ničemž nezávadnou, přede všemi díly, kterýž by jí ještě po smrti Jana Šarovce, otci jejím, přijíti měly, aby ona mimo tu štěpničku ještě potomně spolu s jinými rovný díl měla. Stalo se u přítomnosti obou stran v pátek před s[vatý]m Jiřím letha 1606.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského položil Jan Šarovec za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Jakubcového ostatních 2 ½ zl. A tak ten gr[unt] docela zouplna zaplacen jest.

Téhož letha a za fojta ut sup[ra] nápadníci pozůstalí po n[ebožtíku] Janovi Šarovcovi prodali podsedek s řekou, štěpnicí v Rakovnici a se dvěma loukami za humny Mathoušovi Lonskýmu za summu 200 zl. Místo závdanku zaplatil dluhův po n[ebožtíku] Janovi Šarovcovi 5 zl 9 gr 2 den, ostatek platiti od letha 1611 po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Kvasnička a Jan Šust S.R.S.a N.
Zůstává mimo závdanek té vší pozůstalosti po n[ebožtíku] Janovi Šarovcovi summy 194 zl 20 gr 5 den.
f 87a
Ta spravedlnost připadla na dítky od Johanky, dcery n[ebožtíka] Šarovce zplozený, na Jíru Šarovce, na Annu Stoličkovou z Dubňan a na Dorothu, manželku Mathouše Lonskýho. Přijde na každý díl po 48 zl 20 gr 1 den.
Mathouš Lonský na místě manželky svej srazil sobě na gruntě svým díl svůj, totiž 48 zl 20 gr 1 den.

Letha 1611 za fojta Jana Lonského položil Mathouš Lonský za g[runt] na nápadníky n[ebožtíka] Jana Šarovce 6 zl. Zůstávají při ouřadu.
Z toho dáno Janovi, synu Jírovýmu, na učení školní 1 zl.
Barboře, manželce n[ebožtíka] Jíry Šarovce, 1 zl.
Anně Stoličkové do Dubňan dáno 2 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka položil Matouš Lonský za g[runt] na nápad[níky] n[ebožtíka] Jana Šarovce 6 zl.
Anně Stoličkové do Dubňan dáno 2 zl.
Barboře Jíry Šarovce dáno 2 zl.
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho jakož náleželo Mikulášovi Kordíkovýmu nápadu z dílu Jíry Šarovcového po Babuši manželce jeho 24 zl 10 gr ½ den, ty jest prodal Matoušovi Lonskýmu za padělek rži. A tak tu nic nemá a Matouš Lonský nemá platiti než po 5 zl.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Matouš Lonský na nápad[níky] n[ebožtíka] Jana Šarovce 5 zl. Ty zůstávají při ouřadu.
Z těch 5 zl přijala Anna Stoličková do Dubňan 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonského položil Matouš Lonský za grunt na nápadníky n[ebožtíka] Jana Šarovce 5 zl.
Z toho dáno Anně Stoličkové do Dubňan na díl její 2 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Lonského Matouš Lonský položil za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Jana Šarovce 5 zl.
Z toho dáno Anně Stoličkové do Dubňan 2 zl, s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Šarovce zanecháno 2 zl a s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Šarovce 1 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Lonského Matouš Lonský položil za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Jana Šarovce 5 zl.
Dáno z nich Anně Stoličkové do Dubňan 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šarovce zanecháno 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šarovce 1 zl.

f 87b
Letha Páně 1617 za fojta Pavla Hanby Matouš Lonský položil za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Jana Šarovce 5 zl.
Dáno z nich Anně Stoličkové do Dubňan 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šarovce zanecháno 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šarovce 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského Matouš Lonský položil za grunt peněz ročních 5 zl.
Dáno z nich Anně Stoličkové do Dubňan 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šarovce zanecháno 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šarovce 1 zl.
Letha 1631 za fojta Jana Šarovce Mathouš Lonský položil Janovi Šarovcovi za gr[unt] 1 zl.
Letha 1632 za fojta ut s[upr]a Mathouš Lonský položil Janovi Šarovcovi peněz ročních 2 zl.
Letha 1633 za fojta ut s[upr]a Mathouš Lonský položil Janovi Šarovcovi peněz ročních 2 zl.
Letha 1634 za fojta Mathouše Lonského týž Mathouš položil Janovi Šarovcovi 1 zl.
Letha 1635 za fojta Mathouše Lonského týž Mathouš položil za grunt Mathoušovi Šarovcovi 1 zl.
Letha 1636 za fojta Mathouše Lonského týž fojt položil za grunt, ty přijal Jan Šarovec 2 zl.
Letha 1637 za fojta Mathouše Lonského týž fojt položil za grunt, ty přijal Jan Šarovec 2 zl.
Letha 1638 za fojta Matouše Lonského týž Matouš položil za grunt 1 zl. Ten přijal Jan Šarovec.

Letha 1640 za fojta Mikuláše Šably a starších jeho po zemřití Matouše Lonského podle učiněného pořádného poručenství jest zvrchu psaný grunt a řeka odporučen Janovi Šarovcovi, totiž co on n[ebožtík] na něm zaplaceného jměl, totiž 142 zl
9 gr 2 ½ den, ostatek summy
f 88a
32 zl 20 gr 4 ½ den každoročně po 5 zl zplacovati má. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a všelijaké povinnosti panské i obecné Havel Prchlý a Jan Snovicský SRSaN.
Jakož Václavovi Lonskému na tomž gr[untě] náleželo po n[ebožtíku] Matoušovi Lonským otci jeho dobírati 37 zl 20 gr
4 ½ den, ty peníze všecky on témuž Janovi Šarovcovi z švagrovský lásky a dítkám jeho pustil a daroval. A tak Jan Šarovec má ten gr[unt] docela zaplaceného.

Pusté

Letha 1649 za fojta Jiříka Kratochvíle Jan Šarovec zemřel, po něm zůstal syn Václav. Ten grund z říkú, jednú štěpnicí a dvěmi louky témuž Václavovi od téhož fojta ouřadu za summu
100 zl bez závdanku prodán, placení sirotkům Jana Šarovce každoročně po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jan Kutal a Jan Prchlý SRSAN.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a fojta Jana Machovýho prodán jest týž grunt z řekou Janovi Vidláčkovi za summu 100 zl bez závdanku, platiti má každoročně, komu náležeti bude, po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení [a] povinnosti panské i obecní Mikuláš Bureš, Jan Kutal SRSN.
K tomu gruntu náleží štěpnice v Rakovníkách pod plat, loučka u Přívozu, druhá nad humny, kus roli v Roudníku pod plat.