Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

1 Sirotci nebožt[íka] Kašpara Štibálkova

f 1a

Jest jich štvero, Jan, Dorota, Anna a Margeta.
Vyhledalo se jim spravedlnosti kromě Kateřiny mateře jejich a to takto:
Item z gruntu Albrechta otčíma těch si[rotků] vyšlé spravedlnosti do letha [15]93 38 zl 18 gr 2 den.
Více jim z dědiny Stříbrnic hotovejch přijato na právo 9 zl 24 gr 2 den.
Týž ze Bzence z vinohradu přijato hotovejch 12 zl.
Summa toho všeho, což j[es]t na právo přijato, 60 zl 12 gr 4 den.

A mimo to se jim dopláceti ještě má toto:
Item z gruntu Albrechta otčíma jejich 80 zl 27 gr ½ den, ty má platiti od letha [15]94 při s[va]tým Jiří po 6 zl.
Item na Janovi Mrthovi, ujci těch sir[otků], náleží jim od letha [15]93 dopláceti po 1 zl 20 gr při každých Vánocích 61 zl 29 gr. Těch 61 zl 29 gr sou v Syrovíně a odtud se na právo rohatecký pokládati mají.
f 1b
Item na gruntě Margety, manželky neb[ožtíka] Mokrého, v Stříbrnicích 15 zl 10 gr, ty se mají letha [15]93 a [15]94 doplniti.
Učiní toho, což se ještě dopláceti má, 148 zl 6 gr ½ den.
Summa na hotově i což se ještě dopláceti má 208 zl 18 gr 4 ½ den.

Z toho náleží Dorotě vejš psané mimo to, což prve vyzdvihla, 22 zl 29 gr.
Anně
Janovi každému po 81 zl 26 ½ gr
Margetě

Týž náleží Anně a Margetě každej jedna kráva za 3 zl, povinen j[es]t Albrecht otčím jejich jim to vydati. Ty krávy sou dány Šimkovi Lukášovému, aby těm s[irotkům] dochoval. Rukojmě Mikoláš Masař, Jíra Němec.

Více těm sir[otkům] podle zápisu kněh purgkrechtních, jakž zápis Albrechta Urbanových ukazuje, 54 zl 3 gr náleží. Ta spravedlnost jim jíti má, když si[rotci] neb[ožtíka] Jana Štibálka do Kobylího, což jim tu náleží, svou spravedlnost vyzdvihnou, též po 10 zl.
f 2a
O té štěpnici zápisem kněh purgkrechtních novejch Albrechta, otčíma těch sir[otků], se šířeji spravíš.
A jestliže by ti si[rotci] ještě ve Bzenci na vinohradě co by míti k vybírání po letech měli, na to se ouřad má vyptati [a] vyptajíce se, do rejster dáti poznamenati.

Více těm si[rotkům] se vyhledalo spravedlnosti podle zápisu kněh purgkrechtních, tak jakž při gruntu a říce Jana Ondry Matějkového položeno j[es]t, 80 zl. Ta spravedlnost jim teprv od letha [15]94 při Vánocích se počíti klásti má po 6 zl.

Letha 1594 Albrecht Urbanů položil za grunth svůj, kteréž do sirot[čí] truhlice položeny sou, 6 zl.
Téhož letha [15]93 a letha [15]94 za dvě letha položil Jan Mrtových z Syrovína 3 zl 10 gr. Ty sou vydány Dorotě, si[rotku] napřed psané[mu], na spravedlnost její, neb již vdána.
Téhož letha [15]94 položil Mikoláš Kordíků za grunth do sirotčí truhlice 4 zl. Z toho vydáno Dorotě, sirotku napřed psanému, na díl její 3 zl.
Letha [15]93 vydali starší Dorotě, s[irotku] napřed psané[mu], na spravedlnost její 3 zl 17 ½ gr.
Více dáno Václavovi Letovské[mu] od vkladu toho statku 1 zl 26 gr.
f 2b
Jakož jest napřed doloženo, že se starší rohateckí mají vyptati, co by napřed psaným sirotkům na vinohradě náleželo v Bzenci, i našlo se, že jim ještě 13 zl 15 gr spravedlnosti náleží. Ty jak jim jíti mají, při knihách horenskejch bzeneckejch psáno a poznamenáno najdeš.
Téhož letha [15]94 přijato z Syrovína na dluh 1 zl 20 gr.
Více přijato z Stříbrnic na dluh 2 zl 10 gr.
Ty sou vydány Dorotě těch 4 zl na spravedlnost její.

Letha [15]95 přijato od Mikoláše Kordíkového peněz za grunth purgkrechtní 6 zl.
Téhož letha [15]95 přijato od Albrechta za grunth peněz purgkrecht[ních] 6 zl.

Letha [15]96 přijato od Mikoláše Kordíkového za grunth peněz purgkrechtních 6 zl.
Téhož letha [15]96 přijato od Jakuba Urbanový[ho] za grunth
6 zl.
Téhož letha [15]96 přijato [ze] Stříbrnic 7 zl. Z toho dáno Dorotě na díl její 5 zl 4 gr a za Pavlem Baurem zůstává, kteréž k sobě přijal a je zase oplatiti má, 1 zl 26 gr. Takové peníze j[es]t do sirotčích peněz Pavel Baurů složil.
Dáno Dorotě na díl její 1 zl 26 gr letha [15]96.

Letha 1597 přijato od Mikoláše Kordíka za grunth 6 zl.
Téhož letha přijato od Jakuba Urbanovýho za grunth 6 zl.

Letha 1598 přijato od Mikuláše Kordíka za grunt 6 zl
Též přijato od Urbana Jakubových za grunt 6 zl.
Dorotě vydáno z hotových peněz na díl její 13 zl 25 gr.
Anně též dáno z hotových peněz na díl její 35 zl 20 gr.

Na statkuo Vaňka Tesaře odvedeno těmto sirotkům po Martinovi zběhlým sir[otku] 2 zl 12 gr. Ty jak jíti mají, při témž statku Vaňka Tesaře se spravíš.
f 4a
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy přijato od Mikuláše Kordíka za grunt 6 zl.
Též přijato od Jana Butě za grunt 6 zl.
Přijato na vyšlou spravedlnost do truhlice sirotčí 12 zl z důchodů.
Dorotě dáno na díl její 12 zl.
Anně též dáno na její díl 12 zl.
A tak mají rovnosti bráti i po Janovi a Markytě sirotcích zemřelejch, bratru a sestře jejich.

Letha 1600 za fojta Jana Butě přijato od Mikuláše Kordíka za grunt 6 zl. Z toho dáno Dorotě na díl její 3 zl, Anně tolikýž dáno 3 zl.

Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového vydáno vyšlé spravedlnosti z důchodův panských na dluh n[ebožtíka] Jeho Mi[l]osti Pána 46 zl. Z toho vzal muž Dorotin 23 zl, muž Annin tolikýž 23 zl.
Od Mikuláše Kordíka za grunt přijato 3 zl. Z toho dáno Dorotě 1 ½ zl, Anně tolikýž dáno 1 ½ zl.

Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového přijato od Mikuláše Kordíka za g[runt] 3 zl. Z toho dáno Dorotě na díl její
1 ½ zl, Anně na Bobalov též dáno 1 ½ zl.

Letha 1603 za fojta Jana Svobody přijato od Mikuláše Kordíka za grunt 4 zl. Z toho dáno Dorotě na díl její 2 zl, Anně na Bobalov též dáno 2 zl.
Od Jíry Tesařových za grunt přijato 3 zl. Z toho dáno Dorotě na díl její 1 ½ zl, Anně též dáno na její díl 1 ½ zl.

Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky přijato od Mikuláše Kordíka za grunt 6 zl. Z toho dáno Dorotě na díl její 3 zl a Anně též 3 zl.
Od Jíry Tesařových za grunt přijato 8 zl. Z toho dáno Dorotě 4 zl a Anně též 4 zl.
f 4b
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského přijato od Mikuláše Kordíka za grunt 4 zl. Z toho dáno Dorotě 2 zl a Anně též 2 zl.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka přijato od Mikuláše Kordíka za grunt 4 zl. Z toho dáno Dorotě 2 zl a Anně též
2 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského přijato od Mikuláše Kordíka za grunt 4 zl. Z toho dáno muži Dorotinému 2 zl, Anně též dáno 2 zl.

Letha 1612 za fojta Jíry Košíka přijato od Mikuláše Kordíka za grunt 4 zl. Z toho vzal Dorotin muž 2 zl a Anně též dáno
2 zl.
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho přijato od Mikuláše Kordíka za grunt 4 zl. Vzal z toho Dorotin muž 2 zl a Anna vzala 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Lonskýho od Mikuláše Kordíka za grunt přijato 4 zl. Z toho vzal Dorotin muž 2 zl a Anna též
2 zl.
Letha 1615 za fojta Jana Lonského od Mikuláše Kordíka za grunt přijato 4 zl. Z toho vzal Jan Osrálek muž Dorotin 2 zl a Anna též 2 zl.
Leta 1616 za fojta Jana Lonského od Mikuláše Kordíka přijato za gr[unt] 4 zl. Z toho dáno Janovi Osrálkovi muži Dorotinému 2 zl a Anně 2 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby od Mikuláše Kordíka přijato 4 zl. Dáno Janovi Osrálkovi muži Dorotinému 2 zl a Anně 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského od Mikuláše Kordíka 2 zl
Na místě Mikuláše Kordíka Václav Vaníček položil 2 zl.
Vydáno Janovi Osrálkovi 2 zl, Anně též dáno 2 zl.