Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

11 Sirot[ci] nebož[tíka] Martina Matějkova

f 27a

Jest jich sedmero, Jan, Václav, Mikoláš, Ondra, Kača, Maruše, Barbora a Zuzanna mateř jejich osmá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti po neb[ožtíku] Jakubovi Matějkovém, strejci jejich, vyšlé na každou osobu po 2 zl
21 gr 1 ½ den. Ta všecka při právě zůstává.
Vydáno z toho:
Václavovi 1 zl 15 gr.
Zuzanně mateři 2 zl 22 ½ gr.
Jan, Kače ty sou zouplna, což na ně přišlo, vyzdvihli.
Ostatek při právě zůstává.

Více těm sirot[kům] se vyhledalo na gruntě Ondry Matějkovýho bratra jejich 72 zl.
Na to j[es]t jim položeno závdanku a peněz purgkrechtních 15 zl.
Dělíc tu summu na těch osm dílů, přijde na každý díl po
9 zl 15 gr.
Vydání z toho:
Janovi dáno 10 zl a tak převzal 15 zl.

Více těm si[rotkům] náleží po neb[ožce] Barboře babce jejich hotové summy 63 zl 20 gr. Ty za Jeho [Mil]ostí Pánem zůstávají.
Přišlo na každého i po babce jejich všeho po 18 zl 17 gr
6 den.
f 27b
Letha [15]94 Ondra Martinkových položil za grunth svůj peněz purgkrechtních s[irotkům] n[ebožtíka] Martina napřed psaného do truhlice sirotčí 5 zl. Z těch pěti zl dáno Maruši na díl její 3 zl.
Letha [15]95 přijato od Ondry Matějkového peněz purgkrechtních 5 zl. Z toho dáno Janovi na díl jeho 2 zl 10 gr, Maruši též dáno 2 zl 10 gr, Mikolášovi též na díl jeho dáno 2 zl 10 gr.
A obzvláštně náleží těm napřed psaným nápadníkům kromě Václava půl štěpnici, kterouž Mikoláš bratr jejich drží,
10 zl. Ty pokládati má od letha [15]96 po 2 zl.
Též náleží samému Václavovi štěpnice půl, kterouž Ondra bratr jeho drží, 10 zl. Ty platiti má od letha [15]96 po 2 zl.
Letha [15]96 přijato od Mikoláše za grunth peněz 5 zl.
Více od něho přijato za štěpnici 2 zl.
Téhož letha přijato od Ondřeje za štěpnici 2 zl.
Dáno Ondrovi na díl jeho 2 zl.
Leta [15]97 přijato od Mikoláše za statek totiž za gr[unt]
5 zl.
Též přijato od něho za štěpnici 2 zl.
Téhož letha přijato od Ondry za štěpnici 2 zl.
Téhož leta dáno Margitě na díl její 2 zl.

Letha 1598 přijato od Mikuláše za statek ut s[upr]a 5 zl.
Též od něho přijato za štěpnici 2 zl.
Též přijato od Ondry za štěpnici 2 zl.
Z toho dáno Ondrovi na díl jeho 3 zl, Maruši dáno na díl její 2 zl.
f 28a
Jakož Václavovi náleželo dílu jeho vyšlé spravedlnosti
24 zl 4 gr 2 ½ den, taková spravedlnost jakožto po zběhlém j[es]t k ruce JM Páně vyzdvižena. A tak on tu spravedlnosti žádné míti nebude.
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy přijato za grunt od Mikuláše Matějkového 5 zl.
Též přijato od Jana Martinkova za štěpnici 2 zl.
Z toho ruce JM Páně vyzdviženo 3 zl.
Na to místo odvedeno zase těmto s[irotkům] na statku n[ebožtíka] Vávry Jakubcových po s[irotku] zběhlém zase ty
3 zl. Ty jak jim jíti mají, při statku téhož n[ebožtíka] Vávry Jakubcova se spravíš.
Téhož leta a za fojta ut s[upr]a přijato od Ondry za štěpnici 2 zl. Ty sou jemu na díl jeho vydány, totiž Ondrovi.
Více dáno jemu z hotových peněz na díl jeho 6 zl 20 gr.
Babuši dáno na díl její 13 zl 20 gr.
Maruši taky dáno na díl její 2 zl 20 gr.
Letha 1600 za fojta Jana Butě přijato od Jana Martinkového za grunt 2 zl 10 gr. Ty sou vydány Babuši na díl její.
Z statku n[ebožtíka] Vávry Jakubcova podli odvodu přijato
2 zl.
Jan napřed psaný zemřel a spravedlnosti po sobě zanechal mimo prvnější vybrání 7 zl 11 gr 1 den. Ta spravedlnost spadla na Jíru, Dobiáše a Kunu dítky jeho a Kateřinu manželku jeho, přijde na jednoho každého z nich po 1 zl 25 gr 2 den.
Babuši dáno na díl její hotových peněz 2 zl.
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovce přijato z důchodův panských vyšlé spravedlnosti po Barboře napřed psané, babce těchto sirotků, 42 zl 15 gr 4 ½ den. Z toho dáno Janovi dílu jeho po týž Barboře 7 zl 2 gr 4 den, Ondrovým dítkám též 7 zl 2 gr 4 den, Kateřině, Markytě, Barboře každý po 7 zl 2 gr
4 den.
f 28b
Letha 1603 za fojta Jana Svobody přijato od Jana Martinkového za grunt 5 zl.
Též od něho přijato za štěpnici ostatních 2 zl. A tak jest zaplacena.
Od Pavla Hanbového přijato za štěpnici na místě Ondry Matějkového ost[atních] 2 zl. A tak jest doplacena.

Kateřině dáno nápadu po babce její 3 zl.
Markytě též dáno 3 zl a Barboře 3 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky přijato od Jana Martinkového za grunt 5 zl.
Markytě dodáno ostatek dílu jejího 3 zl 5 gr. A tak díl svůj zouplna vyzdvihla.
Letha Páně 1609 za fojta Mikuláše Miletínského přijato od Jana Martinkova za grunt 2 zl. Doložiti má 3 zl.
Ty jest doložil a zuostávají v truhlici sirotčí.