Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

23 Sirotci nebožtíka Jana Haléřka

f 45a

Jest jich kromě těch, kteříž již díly své vyzdvihli, štvero, Matyáš, Václav, Martin a Jíra. Jíra a Václav své vůle užívají a se k rejstrům podle jinejch nestavějí.
Mají své spravedlnosti jmíti každej mimo to, což sou na díle své vzali, toto:
Item Matyášovi náleží 21 zl.
Item Václavovi i s tím, což se jemu po ne[božce] mateři jeho dostalo, náleží ještě 34 zl.
Item Martinovi též náleží 34 zl.
Item Jírovi a to tím, že j[es]t on nic na díl svůj nebral, náleží 54 zl.
Summa toho, což na díly své ještě dovzíti mají, učiní 143 zl.

Na to mají hotovejch při právě, co z gruntu Václava Bzeneckýho se na právo přijímalo i co po neb[ožce] mateře jejich ouřad přijali, 57 zl.

Letha [15]94 Václav Bzeneckej položil za grunth svůj peněz purgkrechtních 8 zl. Ty sou do truhlice s[irotčí] vloženy.
Z těch 8 zl napřed psanejch vydáno Matyášovi 4 zl.
A tak v truhlici nezůstává toliko 4 zl. Ty sou vydány Jírovi na díl jeho.
f 45b
A mimo tu hotovou summu na doplnění dílu těm sir[otkům] zůstává dopláceti Václav Bzeneckej od letha [15]94 při svatým Jiří po 8 zl – 75 zl.
Též jim náleží na Hejduchovi v Sudoměřicích mimo první 2 zl položena ještě 7 zl.
A více jim náležeti mělo na podsedku na Vaňka Suchého 4 zl. Těch se ouřad nemůže doptati. A tak by přišlo každému si[rotku] 1 zl dílu svého upustiti.

Letha [15]95 ve čtvrtek po svatým Bartoloměji vyhledala se štěpnice, kterouž Kašpar Haléřků drží a Martinovi bratru jeho samé[mu] náleží, neb jest táž štěpnice jemu od Kateřiny matky jeho odkázána. S kteréžto štěpnice od letha [15]95 při Vánocích bratru svému Martinovi Kašpar Haléřků, pokudž tu štěpnici užívati bude, po 2 zl vyplatiti má. A již jest tenž Kašpar Martinovi za 12 leth zadržel po 2 zl – 24 zl.
Letha [15]94 přijato od Václava Bzeneckého za grunth peněz purgkrecht[ních] 3 zl.
Více přijato od Kašpara Haléřka z oužitku z štěpnici 2 zl.
f 46a
Letha [15]95 přijato od Václava Bzeneckýho za grunth peněz purgkrecht[ních] 8 zl. Z toho dáno Matyášovi na díl jeho 2 zl.
Od Kašpara Haléřka oužitku z štěpnice 2 zl.

Letha [15]96 přijato od Václava Bzeneckýho za grunth peněz purgkrechtních 8 zl.
Téhož letha [15]96 přijato od Kašpara Haléřka za oužitek z štěpnici 2 zl.
Z toho dáno po Jírovi a Václavovi zběhlejch sirotků 5 zl Kristyně neb[ožtíka] Šťastného do Hodonína.
Letha [15]97 přijato od Kašpara Haléřka za roubanici neb štěpnici za užitek 2 zl.
Téhož letha [15]97 přijato za grunth od Václava Bzeneckýho
8 zl.
Letha 1598 přijato od Václava Bzeneckého za grunt 8 zl. Z toho dáno do statku Šťastného podli odvodu po Jírovi a Václavovi zběhlých sirotcích 5 zl.
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy přijato od Václava Bzeneckého za grunt 8 zl.
Z toho k ruce J.M. Páně peněz hotových přijato 7 zl 10 gr. Na to místo zase odvedeno těmto s[irotkům] v statku n[ebožtíka] Jana Hořínky po s[irotku] zběhlým zase těch 7 zl 10 gr. Ty jak jim jíti mají, při statku téhož Jana Hořínky se spravíš.
Item štěpnice napřed psaná, kterouž Kašpar Halířků držel a za užitek Martinovi s[irotku] po 2 zl platiti měl, jest odvedena témuž Martinovi a sám ji již držeti a užívati má. Actum ut s[upr]a.
Letha 1600 za fojta Jana Butě dáno Martinovi na díl jeho na koupení vinohradu 7 zl 15 gr.
Do statku Kristyny Šťastného podli odvodu po s[irotku] zběhlým odvedeno a dáno 8 zl 5 gr.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody přijato od Václava Bzeneckého za grunt 4 zl. Ty sou vydány Kristyně Šťastného podli odvodu po s[irotcích] zběhlých.
f 46b
Letha 1603 za fojta Jana Svobody přijato od Zuzanny n[ebožtíka] Kašpara Halířka zadržalého dluhu za užitek štěpnice Martinovi náležité 12 zl.
Z statku Kašpara Halířka též přijato za tenž užitek hotových peněz 6 zl.
Těch všech 18 zl vydány sou Martinovi za užitky.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky přijato od Václava Bzeneckého za grunt 3 zl. Ty sou dány do statku Kristyny Šťastného podle odvodu po s[irotcích] zběhlých Václavovi a Jírovi.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského přijato od Běty, manželky Václava Bzeneckého, za g[runt] 4 zl. Z toho dáno do statku Kristyny Šťastného podle odvodu 3 zl 5 gr.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka přijato od Mikuláše, syna Bzeneckého, za grunt 3 zl. Ty sou dány do s[tatku] n[ebožky] Kristyny Šťastného podle odvodu.

Letha 1611 za fojta Jana Lonského přijato od Mikuláše, syna Bzeneckýho, za grunt 2 zl. Ty sou dány do s[tatku] n[ebožky] Kristyny Šťastného podle odvodu ut s[upr]a.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka přijato od Mikuláše, syna V[áclava] Bzeneckýho, 3 zl.
Z statku Kašpara Halířka zadržalých peněz za užitek z štěpnice ostatek přijato 4 zl.
Martinovi dáno na díl jeho 1 zl a za užitek z štěpnice přijal 4 zl.
Anně dceři Matyášové na díl jeho dáno 2 zl.
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho přijato od Mikuláše Bzeneckýho za grunt 3 zl. Ty sou vydány Martinovi na díl jeho.
Letha 1614 za fojta Jana Lonskýho od Mikuláše Bzeneckýho za grunt přijato 3 zl. Ty sou vydány Martinovi na díl jeho.
Leta 1615 za fojta Jana Lonského přijato od Mikuláše Bzeneckého 2 zl. Z těch vydáno jest Martinovi na díl jeho 1 zl a Kristyně Šťastného do Hodonína vydáno 1 zl.
f 47a
Leta Páně 1616 za fojta Jana Lonských Martin Rohatecký z Hradské ulice prodal štěpnici svou, kterouž měl po Kateřině mateři své sobě za vlastní odkázanou a zapsanou, o čemž napřed položeno, túž štěpnici prodal jest Janovi Lonských v Rohatci za summu peněz hotových 45 zl, kteréžto peníze Jan Martinovi položil a Martin ji jemu odevzdal za volnou a svobodnou. Kteroužto štěpnici Jan Lonských nepřivlastňuje k gruntu svému, než na svobodě ji sobě zanechává buď zase samotnou prodati, profrejmarčiti, darovati anebo podle vůle své, komuž by chtěl, poručiti podle vůle své. Stalo se u přítomnosti obou stran
2. Septembris leta ut s[upra].
Téhož leta za téhož fojta od Mikuláše Bzeneckého přijato za grunt 3 zl. Z toho jest dáno Martinovi na díl jeho 2 zl a Kristyně Šťastného do Hodonína též 1 zl.
Jakož jest Anně, dceři n[ebožtíka] Matyáše, syna Jana Halířka, náleželo spravedlnosti 12 zl, ty jest prodala Mikulášovi Václava Bzeneckého. A tak táž Anna tu nic více nemá.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Hanby od Mikuláše Bzeneckého přijato 3 zl. Z toho dáno Martinovi na díl jeho 2 zl a Kristyně do Hodonína 1 zl (škrtnuto) a na s[irotky] n[ebožtíka] Vácslava Bzeneckého zanecháno 1 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Lonského od Mikuláše Bzeneckého za grunt peněz ročních přijato 3 zl. Dáno z nich Martinovi na díl jeho 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Bzeneckého zanecháno 1 zl.
NB. Našlo se, že Martin, s[irotek] n[ebožtíka] Jana Haléřka, přebral více na gruntě 43, než jemu náleželo 5 zl
15 gr. Ty jest povinen zase navrátiti do s[tatku] n[ebožtíka] Václava Bzeneckého.
Leta svrchu psaného položil Martin na přebrané peníze 2 zl. Ty jsou obrácené na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Bzeneckého.

Letha 1620 za fojta Jana Lonského jakož ještě Martinovi, nápadníku n[ebožtíka] Jana Halířka, vyšlých peněz, kteréž za Jeho [Mil]ostí Pánem na dluhu byly, náleželo ještě 12 zl
15 gr, ty jsou jemu z důchodův Jeho [Mil]osti Páně zaplaceny a dáno za ně obilí. A tak ten Martin tu víc žádné spravedlnosti nemá.
A což byl ten Martin na gruntě 43 přebral, než jemu náleželo, ty jest zase s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Bzeneckého oplatil a položil 3 zl 15 gr. A tak nic dlužen není.
NB. Jakož Jírovi a Václavovi, sirotkům zběhlým, náleželo spravedlnosti vyšlé za JM Pánem, ta se všecka z regimenu sňala a porazila, aby za JM Pánem žádného dluhu těm s[irotkům] nezůstalo, totiž 61 zl 10 gr.