Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

4 Sirotci nebožt[íka] Jíry Urbanové[ho]

f 11a

Jest jich patero, Jan, Martin, Pavel, Jíra a Dorota.
Vyhledalo se jim spravedlnosti ze všech věcí prodanejch na jeden každej díl, i s tím jedním stem patnácti zl[atých] v Skalici na Kašparovi Bajíkovi každému po 76 zl 11 gr
5 ½ den.

Na to j[es]t vydáno každému z nich i s tím, co [ze] štěpnice a roubanice v penězích vzali, toto:
Item Pavlovi dáno 64 zl 8 gr.
Jírovi dáno 11 zl.
Janovi dáno 55 zl 2 gr.
Martinovi dáno 5 zl.
Pars toho vydání 135 zl 10 gr.

A ještě se každému na díl jeho doplniti má toto:
Item Pavlovi 12 zl 3 gr 5 ½ den.
Jírovi 65 zl 11 gr 5 ½ den.
Janovi 21 zl 9 gr 5 ½ den.
Martinovi 71 zl 11 gr 6 ½ den.
Dorotě 76 zl 11 gr 5 ½ den.
Summa co se těm si[rotkům] dílů jejich dopláceti má 246 zl 18 gr 6 ½ den.
f 11b
Na tu summu jest za lidmi toto:
Item za Zuzannou, mateří těch sir[otků], a otčímem jejich 100 zl 29 gr 5 ½ den. Ty má platiti od letha [15]94 při [svatém] Jiří po 8 zl.
Item v městě Skalici na Kašparovi Bajíkovi 40 zl. Ty má pokládati od letha [15]94 při s[va]tém Jiří po 20 zl.
Item na Janovi Šarovcovi, strejci těch si[rotků], dluhu
14 zl. Ty má, když napomenuth bude, položiti.
Item při právě hotovejch do letha [15]93 na právo od mateře těch si[rotků] a z Skalice přijatejch zůstává 91 zl 19 gr
1 den.

Letha [15]94 Jan Gojoš položil peněz purgkrechtních do truhlice sirot[čí] 8 zl.
Letha 1593 a [15]94 položil Kašpar Bajků, kteréž starší k sobě přijali, 40 zl.
Z těch 40 zl vydáno Jírovi s[irotku] na díl jeho 7 zl.
Více dáno z těch 40 zl od spravování novejch rejster Václavovi Letovské[mu] 1 zl.
Item Janovi též dáno na díl jeho 2 zl.
f 12a
Item Kristyně nebožtíka Šťastného dáno z těch 40 zl napřed psaných 10 zl. Ty se mají zase dojíti napřed psaný[m] sirot[kům].

Jakož jest sir[otkům] nebož[tíka] Martina Venhledě spravedlnosti náleželo Janovi synu jeho na gruntě Kašpara Slováka 15 zl, z těch se odvozuje s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Urbanového, poněvadž on za sirot[ka] zběhlýho položen, zase
10 zl, kteréž Kristyně Šťastného vydány, tak aby sirotkům summa jejich zouplna dojíti mohla. Těch 10 zl se jim pokládati mají při soudu po 2 zl.

Letha [15]95 z těch 28 zl, kteréž do truhlice s[irotčí] položeny byly, jest vydáno a Jeho Mi[l]osti Pánu půjčeno
25 zl, kteréž Jeho Mi[l]ost Pán povinen sirotkům mimo prvnější vyšlou spravedlnost napřed psanou doplatiti.
Letha [15]95 přijato od Jana Gojoše za grunth peněz purgkrechtních 8 zl. Z toho vydáno Janovi na díl jeho 6 zl.
Letha [15]95 dáno Pavlovi ostatní spravedlnost jeho s poručení Jeho Mi[l]osti Páně 12 zl 3 gr 5 ½ den. A tak tu žádné spravedlnosti více nemá.
Letha [15]96 přijato od Jana Gojoše za grunth 8 zl.
Jírovi dáno na díl jeho 8 zl.
Letha [15]97 přijato od Jana Gojoše 8 zl.
Martinovi dáno na díl jeho 9 zl.
Letha 1598 přijato od Jana Gojoše za grunt 8 zl.
Též přijato od Jana Šarovce 3 zl.
Z toho dáno Janovi na díl jeho 5 zl 15 gr a Martinovi též dáno 5 zl 15 gr.
Na statku Vávry Jakuobcova odvedeno těmto sirotkům spravedlnosti po Martinovi zběhlém sirotku 2 zl 28 gr. Ty jak jim jíti mají, při statku téhož Vávry se spravíš.
f 12b
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy přijato za grunt od Jana Gojoše 8 zl.
Též přijato od Jana Šarovce na dluh jeho lonských a letoších 6 zl. Zůstává ještě 8 zl. Z těch 6 zl dáno, jakž na druhé straně 98 položeno, 3 zl.
Letha 1600 za fojta Jana Butě přijato od Jana Gojoše za grunt ročních peněz 8 zl. Ty přijal Martin na díl svůj 4 zl, Janovi též dáno 4 zl.
Od Jana Šarovce přijato na dluh jeho 3 zl. Ty sou vydány Martinovi na díl jeho.
Dorotě dáno z hotových peněz na díl její 11 zl.
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového přijato za grunt od Jana Gojoše 6 zl. Z toho dáno Janovi na díl jeho 2 zl, Martinovi též dáno 2 zl, Dorotě tolikýž dáno 2 zl.
Od Jana Šarovce přijato na dluh 1 zl. Z toho dáno Janovi
10 gr, Martinovi 10 gr, Dorotě taky 10 gr.
Z statku n[ebožtíka] Vávry Jakubcova přijato podli odvodu
2 zl. Z toho dáno Janovi 20 gr, Martinovi 20 gr a Dorotě též dáno 20 gr.

Z statku n[ebožtíka] Martina Venhledě přijato po s[irotcích] zběhlejch, což Jeho [Mil]osti Pánu přišlo a těmto s[irotkům] na dluh panský na vyšlou spravedlnost odvedeno
4 zl 15 gr.
Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového přijato od Jana Gojoše za grunt 6 zl.
Jíra, sirotek napřed psaný, zemřel a dílu svého mimo prvnější jemu vydání po sobě zanechal 52 zl 5 gr 5 ½ den. Ta spravedlnost připadla na Jana, Martina, Pavla a Dorotu, bratry a sestru jeho, přijde na každého toho nápadu po 13 zl 1 gr
3 den.
Janovi, Martinovi a Dorotě vydáno z těch 6 zl leta 1602 položených každému po 2 zl, což učiní 6 zl.
f 13a
Letha 1602 za fojta Vávry Šarovcového přijato od Jana Šarovce dluhu ostat[ního] 1 zl. Z toho dáno Janovi 10 gr, Martinovi 10 gr a Dorotě 10 gr.
NB. Více po témž Jírovi našla se štěpnička, kterouž zaplacenou měl, v summě 10 zl. Tu jest Martin v nápadu po něm, kterouž bratr měl, ujal v 8 zl a tak ji zaplacenou má. Zuostává ještě dovzíti toho nápadu po Jírovi bratru svým na posledních penězích 2 zl 21 gr 3 den.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody přijato od Jana Gojoše za grunt 8 zl. Z toho dáno Janovi 2 zl 15 gr, Martinovi 2 zl
15 gr a Dorotě též dáno 3 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky přijato od Jana Gojoše za grunt 8 zl. Z toho dáno Janovi 2 zl 20 gr, Martinovi 2 zl 20 gr, Dorotě též 2 zl 20 gr.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského přijato od Daňka Kašpara Slovákového za grunt 4 zl. Z toho dáno z dílu Martinového manželce jeho, které přijal Blažek Polák muž její, 1 zl 10 gr a do truhlice sirotčí vloženo 2 zl 20 gr.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka přijato od Daňka Slováka za grunt 4 zl. Z toho dáno z dílu Martinového manželce jeho, které přijal Blažek Polák manžel její, 1 zl 10 gr a do truhlice sirotčí vloženo 2 zl 20 gr.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského přijato od Daňka Slováka za grunt 4 zl. Z toho dáno z dílu Martinového manželce jeho
1 zl 10 gr.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka přijato od Daňka Slováka za g[runt] 4 zl.
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho přijato od Daňka Slováka za g[runt] 4 zl. Z toho z dílu Martinového manželce jeho dáno lonských a letoších 2 zl 20 gr.
Letha 1614 za fojta Jana Lonskýho od Daňka Slováka za gr[unt] přijato 4 zl. Z toho dáno z dílu Martinového manželce jeho 1 zl 10 gr.

f 13b
Letha Páně 1615 za fojta Jana Lonského od Daňka Slováka za grunt přijato 4 zl. Z toho dáno z dílu Martinového manželce jeho 1 zl 10 gr.
Letha Páně 1616 za fojta Jana Lonského od Daňka Slováka za grunt přijato 4 zl. Z toho dáno z dílu Martinového manželce jeho 1 zl 10 gr.
Letha 1617 za fojta Pavla Hanby od Daňka Slováka za grunt přijato 4 zl. Z toho dáno z dílu Martinového manželce jeho
1 zl 10 gr.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského přijato od Daňka Slováka za grunt 4 zl. Z toho dáno z dílu Martinového manželce jeho
1 zl 10 gr.