Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

47 Sirotci nebožtíka Jana Hořáka

f 99a

Jest jich dvý, Václav, Zuzanna a Anna mateř jejich třetí. Ti sirotci při mateři zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na statku po tom nebož[tíku] Hořákovi zůstalý[m] toto:
Na podsedku 75 zl.
Na štěpnici v Kruhu 60 zl.
Na louce u přívozu 15 zl.
Na chmelnici u Roudníka 5 zl.
Za jednu krávu prodanú 3 zl.
Včely za 14 zl.
Ovec starejch za 4 zl.
Svině za 1 zl.
Šatů ložných za 8 zl.
Na gruntě Jiříka Henrycha v Dubňanech 3 zl 3 gr 4 ½ den.
Na gruntě Matěje Stoličky v Dubňanech 4 zl 10 gr.
Na gruntě Martina Važovského v Dubňanech 8 zl.
Více těm sirotkům náleží peněz hotovejch, které za Jeho Mi[l]ostí Pánem zůstávají, všeho 179 zl 6 ½ gr.
Summa všeho statku nahoře psaného učiní v jedné summě 379 zl 20 gr 1 den.
Z toho se tyto dluhy sníti mají, jakž napřed položeno, zejména těmto:
f 99b
Item Pavlovi Nejezchlebovi za dluh od Ondry Matějkového zaplaceno 5 zl.
Item do Nové Vsi zaplaceno od Ondry Matějkového dluhu 5 zl.
Item Košinářovi do Sudoměřic zaplaceno od Ondry Matějkovýho 4 zl.
Učiní dluhu zaplaceného 14 zl.
A mimo to se ještě dopláceti z toho statku má toto:
Item Martinovi, si[rotku] neb[božtíka] Matěje Matějkového, předních peněz 45 zl.
Item na kostel strážnický se z toho statku vyplniti má za příčinou mordu, kterejž jest od Jana Hořáka, otce těch sirotků, spáchán a vykonán byl, tak jakž na něj od Jeho Mi[l]osti Pána za jeho zlej a spáchanej skutek uloženo bylo k vyplacení 100 zl.
Summa všech dluhuov zaplacenejch i nezaplacenejch učiní všeho 159 zl.
I sejmouce takové dluhy, zůstává čistého statku 220 zl
20 gr 1 den.
Dělíc tu summu na tři díly, dostane se na jeden každý díl po 73 zl 16 gr 5 den.

Letha [15]95 přijato od Ondry Matějkových za statek 5 zl. Ty sou vydány Martinovi, s[irotku] n[ebožtíka] Matěje Matějkového.

f 100a
Více našlo se těm s[irotkům] spravedlnosti náležité dvěma sirotkom a macoše jejich třetí, v Žeravicích na vinohradě při právě že zuostává 10 zl 16 gr 3 den.
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy přijato na to z Žeravic prvních peněz 1 zl 26 gr 3 den. Z toho dáno písaři v Žeravicích od vyhledání 4 gr 2 den. Též dáno macoše těch sirotků na díl její 17 gr 2 den, Václavovi též dáno na díl jeho 17 gr 2 den.
Letha 1600 za fojta Jana Butě přinešeno z Žeravic z vinohradu 20 gr.
Z gruntu Matěje Stoličky z Dubňan přijato 4 zl 10 gr. Ty přijal Václav na díl svůj.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka přijato z gruntu Pavla Hanby prvních peněz 2 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Lonskýho přijato od Pavla Hanby za grunt 4 zl.
Letha 1612 za fojta Jana Košíka přijato od Pavla Hanby za grunt 4 zl.
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho přijato od Pavla Hanby za grunt 4 zl.
Z Žeravic přijato ostatek z vinohradu 8 zl.
NB. Janovi Šustovi půjčeno [od] těchto sirotků z peněz přijatých z Žeravic 4 zl. Oplatiti má o posudku leta 1614.
Letha 1614 za fojta Jana Lonskýho Zuzanna prodala Pavlovi Hanbovi, což se jí ještě na podsedku jeho doplatiti zůstávalo, totiž 38 zl 13 gr 2 den, za hotových 6 zl 24 gr. A tak za tenž podsedek do statku tohoto jest podli rejster purgkrechtních doplaceno.
Leta 1618 za fojta Jana Lonského z statku Jana Šusta oplaceno, což bylo neboštíkovi Janovi Šustovi z tohoto statku půjčeno, totiž 4 zl. Ty sou dané Zuzanně na díl její.
Leta Páně 1620 na den památní Hromnic přijato z důchodů JM Páně 10 zl. Ty jsou vydány Zuzanně a dáno jí rži 10 m[ěřic] po 1 zl.
Letha 1625 za fojta Jana Lonského přijato jest z důchodův JM Páně na vyšlou spravedlnost 40 zl. Ty jsou vydané Zuzanně a dáno jí za ně 1 beč[ka] vína.