Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

64 S[irotci] n[ebožtíka] Kašpara Uhlíka

f 137a

Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy sepsán a zinventován jest tento statek, ku kterýmuž jest nápad[níků] pět, Mikuláš, Jan, Martin, Václav, Kateřina a Dorota macocha jejich šestá.
Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech zejména toto:
Grunt z půl lánem roli, z roubanicí v lese, z štěpnicí pod Strání, z štěpnicí v Koutě, z loukou v Perunským, z chmelincem u Roudníčka, z paterým koňským, z vozem, z pluhem, z bránou, z dobytkem hovězím a jiným hospodářstvím za summu 300 zl.
Vinohradu v Staré hoře 10 kreftů zaplacených za 600 zl.
Štěpnice na Sudoměřicku za 300 zl.
Na vinohradě Jíry Kopce z Petrova 33 zl.
Dluhu v Nynkovicích za koně 7 zl 7 ½ gr.
Peněz hotových 2 dukáty a paců za 2 zl – 5 zl 6 gr.
Summa všeho statku učiní 1245 zl 28 ½ gr.

Z toho se toto dluhu zaplatiti má:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Uhlíka dluhu za grunt 16 zl po 4 zl.
Dluhu do Hodonína s[irotkům] n[ebožtíka] Franty 13 zl
7 ½ gr.
Do Kyjova Janovi Kopytlanskýmu 5 zl.
Mikulášovi Uhlíkové[mu] dluhuo 3 zl.
Janovi Buťovi dluhu za víno 15 gr 5 den.
Starším dluhu za červené víno 10 gr.
Mikulášovi Uhlíkovi podli kšaftu 10 zl.
Na pohřeb naloženo 2 zl 18 gr.
Summa všech dluhuov učiní 50 zl 21 gr 1 ½ den.
f 137b
Zuostává čistého statku po sražení dluhuo 1195 zl 7 gr
2 den.
To dělíc na 6 díluo, dostane se každému na díl jeho 199 zl 6 gr 1 ½ den.

Toto jeden každý na díl svůj přijal:
Jan ujal grunt se vším příslušenstvím, jakž napřed psáno, a tři grefty vinohradu v Staré hoře v summě 485 zl. Z toho sobě srazil dílu svého 199 zl 6 gr 1 ½ den a tak zuostává dopláceti mimo poražení dílu svého placením od letha 1600 po 6 zl 285 zl 22 gr 5 ½ den. Rukoj[mě] Jan Doubrava, Václav Bzenecký, Blažek Poláků, Bartoš Zálešáků S.R.S.N.

Mikuláš podli kšaftu otce svého přijal 4 krefty vinohradu v Staré hoře podli Macha Kláskového z Sudoměřic ležící za
230 zl. S toho sobě díl svůj porazil a tak dopláceti zuostává mimo poražení dílu svého 30 zl 22 gr 5 ½ den, placením takto: závd[anku] dal 10 zl a od leta 1600 platiti má po 4 zl. Rukojmě Jan Uhlíků a Martin Kvasnička S.R.S.N.

Martin přijal podli kšaftu otce svého tři grefty vinohradu v Staré hoře za summu 185 zl. Z toho sobě díl svůj srazil a tak zuostává se ještě dodati dílu jeho 14 zl 6 gr 1 ½ den.

Václav přijal podli téhož kšaftu půl štěpnice na Sudoměřicku v summě 150 zl. Z toho sobě díl svůj srazil a tak se jemu ještě dodati dílu jeho zuostává 49 zl 6 gr 1 ½ den.

Kateřina přijala na díl svůj půl štěpnice na Sudoměřicku v summě 150 zl. Z toho sobě díl svůj srazila a tak se jí dodati zuostává dílu jejího ještě 49 zl 6 gr 1 ½ den.
Též se jí má mimo tento díl její vydati od bratřích jejích z lože šatuo, 2 krávy a 2 ovce. Šaty ložné a krávy jsou leta 1605 od nepřítele pobrány.
f 138a
Dorotě, macoše těch sirotků, přijde dílu jejího rovného, tak jakž jiným, summy 199 zl 6 gr 1 ½ den. Bráti má po 10 zl, až tak mnoho vyzdvihne, jakž jiní na díly své zporáželi.
Summa všeho toho, což se těm sirotkom na díly jejich zdodávati má, učiní 308 zl 24 gr 6 den.

Ta summa náleží na těchto věcech:
Na Janovi bratru jejich 285 zl 22 gr 5 ½ den.
Na Mikulášovi bratru jejich 30 zl 22 gr 5 ½ den.
Na vinohradě Jíry Kopce z Petrova 33 zl.
Dluhu v Nynkovicích za koně 7 zl 22 ½ gr.

Příjem a vydání:
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy přijato od Jíry Kopce za vinohrad 6 zl.
Z Nynkovic dluhu přijato 3 zl 22 ½ gr.
Od Jana přijato za statek 6 zl.
Od Mikuláše závd[anku] přijato za vinohrad 10 zl. Ty sou vydány na dluhy napřed psané.
Od Jana též přijato za statek 4 zl. Ty sou vydány do statku n[ebožtíka] Jíry Uhlíka.
S[irotkům] Frantovým do Hodonína na dluh dáno 8 zl 7 ½ gr.
Dorotě macoše dáno 2 zl 4 ½ gr.

Letha 1600 za fojta Jana Butě položil Mikuláš za statek
2 zl 15 gr.
Jan též položil 2 zl 15 gr.
Kopytlanskýmu do Kyjova dáno dluhu 5 zl.
Od Jíry Kopce z Petrova za vinohrad přijato 3 zl. Ty sou vydány Dorotě macoše na díl její.

Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového přijato za vinohrad od Jíry Kopce 2 zl. Ty přijal muž macošin na díl její.

f 138b
Letha 1603 za fojta Jana Svobody přijato od Mikuláše za vinohrad a statek 4 zl. Ty přijala macocha na díl svůj.
Z grunthu Jana Uhlíkova přijato 2 zl. Ty sou vydány macoše do Hodonína.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky přijato od Jana Uhlíkova za grunt 2 zl. Ty sou vydány macoše do Hodonína.
Od Mikuláše Uhlíkova přijato za vinohrad 4 zl. Ty sou dány s[irotkům] n[ebožtíka] Franty do Hodonína na dluh.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínskýho přijato z gruntu Jana Uhlíka 1 zl.
Od Mikuláše Uhlíka za vinohrad 4 zl.
Z toho zaplaceno dluhu s[irotkům] Frantovým ost[atních] peněz 1 zl.
Dorotě macoše do Hodonína dáno 4 zl.
Jakož náleželo Martinovi dovzíti dílu jeho, jakž napřed psáno, ještě 14 zl 6 gr 1 ½ den, ty jest prodal Janovi bratru svému. A tak díl svůj zouplna vyzdvihl.
Z statku n[ebožtíka] Jíry Uhlíka za grunt položených přijato 1 zl. Ten přijala Dorota macocha na díl svůj.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka přijato z gruntu Jana Uhlíkova 2 zl. Ty přijala Dorota macecha na díl svůj.
Od Mikuláše Uhlíka přijato za vinohrad 2 zl. Ty přijala Dorotha macocha.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského přijato od Jana Uhlíkova za grunt 4 zl. Ty přijal manžel Doroty macochy na díl její.
Od Mikuláše za vinohrad přijato 3 zl. Přijal je manžel Doroty macechy.
Letha 1612 za fojta Jíry Košíka přijato od Jana Uhlíka za g[runt] 4 zl.
Od Mikuláše přijato za vinohrad ost[atní] 1 zl.
Z toho dáno manželu Dorotinýmu 5 zl.
f 139a
Letha 1613 za fojta Jana Lonskýho přijato od Jana Uhlíkova za g[runt] 4 zl. Ty sou vydány muži Dorotiný[mu] do Hodonína.
NB. Jakož náleželo Kateřině sirotku, která ze dvora strážnického ušla a bez vuole vrchnosti se vdala, půl štěpnice na Sudoměřicku, kteráž jest prodána Václavovi bratru jejímu za 100 zl, a po letech ještě z gruntu k vyzdvižení 49 zl 6 gr
½ den, ta spravedlnost všecka jest k ruce panské obrácena. Act[um] ut s[upr]a.
Za tu štěpnici platiti má Václav od leta 1614 po 6 zl. Rukojmě za placení Jan Uhlíků, Václav Piškula, Mikuláš Uhlíků S.R.S.N.
Letha a za fojta ut s[upr]a Václav Uhlíků srazil sobě na štěpnici ut s[upr]a 43 zl 11 gr, kteréž byly na dluhu za Jeho [Mil]ostí Pánem a náležely Kateřině n[ebožtíka] Jíry Lejchy, manželce jeho, jakž při s[irotcích] n[ebožtíka] Jíry Lejchy zapsáno stojí.

Letha 1614 za fojta Jana Lonskýho od Jana Uhlíkova za grunt přijato 4 zl. Ty sou vydány Vácslavovi Stráncovi muži Dorotinýmu do Hodonína.
Leta 1615 za fojta Jana Lonskýho přijato od Jana Uhlíka
4 zl. Ty sou vydány Vácslavovi Stráncovi do Hodonína.
Téhož leta ut s[upra] Václav Uhlíků tu štěpnici svrchu psanou pustil Mikulášovi Uhlíkovému bratru svému na ten spůsob, což za ni ještě dopláceti jest, aby doplácel Jeho Mi[l]osti Pánu.
Mikuláš Uhlíků svrchu psaný položil za tu štěpnici 6 zl. Obrácené sou k ruce JM Páně.
Letha 1616 za fojta Jana Lonskýho od Jana Uhlíka za grunt přijato 4 zl. Ty sou vydány Václavovi Stráncovi do Hodonína.
A což od Mikuláše Uhlíkového přijato za štěpnici peněz
6 zl, ty sou obrácené k ruce JM Páně.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Hanby od Jana Uhlíka za grunt přijato peněz ročních 4 zl. Ty jsou vydány Václavovi Stráncovi do Hodonína.
Od Mikuláše Uhlíkového za štěpnici přijato 6 zl. Ty jsou obrácené k ruce JM Páně.
Letha 1618 za fojta Jana Lonského přijato od Jana Uhlíka za grunt peněz ročních 4 zl. Ty sou vydané Václavovi Stráncovi do Hodonína.
f 139b
Letha ut s[upr]a od Mikuláše Uhlíkového přijato za stěpnici peněz ročních 6 zl. Ty sou obrácené k ruce JM Páně.