Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

83 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Slabýho

f 179a

K tomu statku jsou 2 sirotci, kromě Běty, která jest vdaná, jmenovitě Markyta a Jan.
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě 7 u přívozu Mikuláše Sejkory summy jmenovitě
13 zl 10 gr.
Více jim náleží na gruntě 35 Jana Mádvy nápadu po mateři jejich zemřelé, totiž 59 zl, placením rok po roku po 3 zl.
Vyšlej spravedlnosti, která zůstává na dluhu za Jeho [Mil]ostí Pánem 3 zl.
Summa všeho statku 75 zl 10 gr.
Dělíc tu summu na 3 díly, přijde každému po 25 zl 3 gr
2 den.

Příjem a vydání:
Letha 1611 za fojta Jana Lonského přijato od Mikuláše Sýkory za grunt peněz 1 zl.
Z statku n[ebožtíka] Jíry Mádvy nápadu hotových 5 zl.
Z toho dáno z dílu Janového od hojení na hlavu peněz hotových 21 gr.
Loučka v Kruhu jest za 10 zl.
Tej loučky užívati má Mikuláš Sýkora a má sobě za užitky každého roku po 20 gr porážeti až do vyplnění 3 zl 10 gr dílu jemu z tej loučky náležitého.
Letha 1614 za fojta Jana Lonskýho z statku neb[ožtíka] Jíry Mádvy nápadu po Kateřině, manželce Jana Slabýho, mateři těchto sirotkův, přijato 3 zl.
Z toho dáno Janovi Mádvovi od chování neb[ožtíka] Pavla, bratra těchto sirotkův, 1 zl. Ten se má při vydávání ze všech dílův snímati.
Mikulášovi Sýkorovi na díl Běty manželky jeho dáno 2 zl.
f 179b
Leta Páně 1615 za fojta Jana Lonského přijato [od] Jana Mádvy za grunt 3 zl. Z toho vydáno Bětě na díl její 2 zl a na s[irotky] zanechán 1 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Slabého(!) z statku n[ebožtíka] Jíry Mádvy přijato do tohoto statku od Jana Mádvy 3 zl.
Dáno z nich Bětě na díl její 1 zl 15 gr a na JM Pána obráceno dílu Janového, když své vůle užívá, 1 ½ zl.
Leta Páně 1617 za fojta Pavla Hanby přijato z s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Mádvy 3 zl. Zanecháno na Margetu, kteráž jest v zajetí, 1 zl 15 gr a na JM Pána po s[irotku] zběhlém zanecháno 1 zl 15 gr.

Leta Páně 1618 za fojta Jana Lonského z s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Mádvy 3 zl. Zanecháno na Margetu, kteráž jest v zajetí, 1 zl 15 gr, na JM Pána po s[irotku] zběhlém přijato 1 zl 15 gr.
Jakož náleželo Janovi dílu jeho otcovského mimo to, což on vyzdvihl a k ruce JM Páně vybráno, 18 zl 3 gr 2 den, ta jest k ruce JM Páně jakožto po zběhlém a své vůle užívající obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za JM Pánem bylo, totiž 7 zl 9 gr, ostatek se po letech má vyzdvihovati.