Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

9 Sirotci nebožt[íka] Jíry Uhlíkova

f 21a

Jest jich dvý, Margita a Anna.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Kašpara Uhlíkova 60 zl, tak jakž zápis Kašpara Uhlíkova knih purgkrechtních v sobě šíř obsahuje.
Více těm si[rotkům] náleží na vinohradě v Kukvicích, jakž v rejstřích kukvickejch horenských položeno a zapsáno stojí, 50 zl.
Též těm si[rotkům] náleží každému jedna kráva. Ty jim Kašpar Uhlíků povinne j[es]t vydati, když je potřebovati budou, a to hodné krávy aby byly.
Z toho vinohradu kdy těm si[rotkům] peníze jíti mají, na to aby se starší vyptali a vyptajíce se, do rejster zapsati dáti mají.

Letha 1594 Kašpar Uhlíků položil těm sirotkům peněz do truhlice sirot[čí] 28 zl.
Z těch peněz dáno od vkladu [do] novejch rejst[er] 18 gr.
Letha [15]94 vyptali se starší, co těm sirot[kům] na vinohradě v Kukvicích náleží. I našlo se jim 50 zl, ty se jim půl vínem platiti mají, toho letha [15]94 neobrodilo se nic.
Z těch 50 zl má se Kašparovi Uhlíkovi za dluh předních peněz vyplniti 14 zl.
Letha [15]95 položil Kašpar Uhlíků peněz purgkrechtních 4 zl.
f 21b
Z těch napřed položených peněz půjčeno Jeho Mi[l]osti Pánu letha [15]95 v sobotu den svaté Maří Mandaleny 25 zl, kteréž Jeho Mi[l]ost Pán povinen bude sirot[kům] navrátiti.
Letha [15]96 přijato od Kašpara Uhlíka za grunth 4 zl. Z toho dáno za dluhy neboš[tíka] otce jejich peněz sirotčích 1 zl 21 gr 3 den.
Téhož letha přijato z vinohradů kukvických 5 ½ zl. Sou vydány Kašparovi Uhlíkovi.
Téhož letha [15]96 dáno Margetě na díl její 6 zl.
Letha [15]97 položil Kašpar Uhlík za grunth 4 zl.
Letha [15]97 dáno Margetě na díl její 3 zl.
Letha 1598 položil Kašpar Uhlík za grunt 4 zl. Z toho dáno Markytě na díl její 3 zl.
Letha [15]99 za fojta Jana Doubravy přijato za grunt od Jana Kašpara Uhlíkového 4 zl.
Markytě dáno z hotových vyšlých peněz 3 zl.
Letha 1601 za fojta Vávry Šarovcového dáno Anně na díl její 6 zl 20 ½ gr.
Přijato z důchodův J.M. Páně na vyšlou spravedlnost 15 zl. Ty sou vydány Markytě na díl její.
Letha 1603 za fojta Jana Svobody přijato od Jana Uhlíka, Kašpara syna, za grunt 6 zl. Z toho dáno Anně na díl její
4 zl.

Do statku Kašpara Uhlíka navráceno přeplacených za grunt, neb se těmto s[irotkům] neplatí nežli po 4 zl, totiž 2 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky přijato od Jana Uhlíkova za g[runt] 4 zl.
Markytin muž, což jí náleželo v Kukvicích na vinohradě, totiž 18 zl, prodal za hotové peníze.
Annin muž, což jí náleželo z vinohradu v Kukvicích 18 zl, prodal za hotové peníze.
f 22a
Letha 1604 za fojta Martina Kvasničky dáno Anně na díl její 4 zl.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Miletínského přijato z gruntu Jana Uhlíkova 3 zl.
Jan Uhlíků na místě Kašpara Uhlíka otce svého vydal Anně jalovici, kteráž byla za ním zuostávala.
Z těch 3 zl dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Uhlíka přeplacených za grunt peněz ostatních 1 zl a na s[irotky] do truhlice vloženo 2 zl. Ty jsou vydány Anně na díl její do Kostic.
Letha 1610 za fojta Jana Zálešáka přijato z gruntu Jana Uhlíkova 2 zl. Ty přijala Anna na díl svůj.
Letha 1611 za fojta Jana Lonského přijato z gruntu Jana Uhlíkova 2 zl.
To jest omylně vypsáno, neb se těmto sirotkům doplatilo a ještě přebrali 3 zl.

Letha 1615 našlo se z supplikací, že jest dáno z důchodův panských rži 7 měřic 1 čtvrt Vítkovi Janotovýmu na díl Anny manželky jeho v hotových penězích, kteréž by na dluhu panským spravedlnosti vyšlé těmto sirotkům náležející zůstávati měly, totiž v 11 zl.