Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

10 Grunt Matěje Kozuba

f 91a

Ten Matěj vejš psaný má svůj grunth podle regimentu letha 1592 učiněného letha [15]93 v pátek před památkou Zvěstování Panny Marije za purgkmistra poručeného Martina Blanařového koupený z osetím, jednou krávou, sviněmi štyřmi a jiným hospodářstvím za 100 zl.
Na kderoužto summu závdanku a peněz purkrechtních položil
7 zl, ten závdanek i ty peníze purkrechtní dán jest za dluhy nebožt[íka] Vaňka Ďatlového. Ostatek 93 zl náleží osobám níže psaným:
Item Kateřině Jurika Mokrých peněz za vinohrad jí povinných 20 gr.
A sirotkům nebožt[íka] Vaňka Ďatlového, totiž Eliášovi, Martinovi, Janovi a Zuzanně mateři jejich náleží 92 zl 10 gr. Dělíce na štyri díly přijde na každý díl po 23 zl 2 ½ gr. Matěj Kozub díl manželky Zuzanny svej na to[m] gruntě srazil. A ostatek sirot[kům] od letha [15]94 při Vánocích pokládati má po 4 zl.
Rukojmě za zaplacení toho gruntu Kuba Žádalů, Jan Kopřiva, Mikuláš Šidláků, Mikuláš Pecen, Martin Žádalů RSN.
Letha [15]94 položil Matěj Kozub za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl. Z toho dáno Kateřině Jurika Mokrých 20 gr a ostatek obráceno na sirot[ky] n[ebožtíka] Vaňka Ďatlového
3 zl 10 gr.
f 91b
Letha [15]95 položil Matěj Kozub za grunth peněz gruntovních 4 zl.

Letha [15]96 ten grunth nahoře psaný jest Matěj Kozub ze štvrtí roli prodal Tomáši Kujovi za summu 100 zl, závdanku dal témuž Kozubovi 6 zl a k tomu roční pení[ze] položil 4 zl a ještě platiti má od letha [15]97 po 4 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Santal, Jan Pikna, Jan Tomášů, Jíra Tomášů SRSN.
Leta [15]97 položil Tomáš Kujů za grunt svůj peněz purgkrecht[ních] 4 zl.
Leta 1598 položil Tomáš Kuja za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Ďatlového 4 zl.

Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka Tomáš Kujů prodal grunt ze čtvrtí roli Mackovi Zámečníkovi za summu
100 zl, závdanku jemu dal 9 zl a přidal jemu k tomu gruntu jeden los žita obsetého v Závodským poli, ostatek platiti má od leta [15]99 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Zámečník, Jíra Karasů, Jan Lička, Jíra Jež SRSN.
Téhož leta a za purgmistra ut s[upr]a položil Macek Zámečník za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Ďatlového4 zl.

Jakož náleželo Tomášovi Kujovi posledních peněz na tomto gruntě 5 zl, ty jest prodal Mackovi Zámečníkovi. A tak na tom gruntě nic nemá.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Macek Zámečník za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Ďatlového
4 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Macek Zámečník za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Ďatlového
2 zl.
f 92a
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Macek Zámečník prodal grunt se čtvrtí roli, s 5 hony osetí ozimého obilí v Závodském poli a přidal mu 2 m[ěřice] ovsa, a jiným k tomu příslušenstvím Martinovi Humpoleckýmu za summu 80 zl. Závdanku jemu dal 4 zl, ostatek platiti má od letha 1602 po 4 zl. odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Škrobený, Vašek Michálků, Václav Pernů, Tobiáš Oulehlů S.R.S.A N.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin Humpolecký za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Ďatlového 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin Humpolecký za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Ďatlového 4 zl.

Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srny Martin Humpolecký prodal grunth se čtvrtí roli Ondrovi Byčanskému za 80 zl, závdanku jemu dal 3 zl a pustil jemu Martin Humpolecký, což na něm zaplaceného měl 7 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě Mikuláš Švehla, Jíra Hašaš, Martin Humpolecký, Jan Kuchynka S.R.S.N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Ondra Byčanský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Ďatlového 4 zl.

Letha 1612 za purgkmistra Jíry Žilky purgk[mistr] a starší prodali grunt ze čtvrtí roli Martinovi Zálešákovýmu za summu 50 zl bez závdanku, ostatek platiti má od letha 1616 po 2 zl. A skoupil od Eliáše, s[irotka] n[ebožtíka] Vaňka Ďatlového, a Jana švakra jeho od každého po 8 zl, což učiní 16 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Kroměřížský a Václav Ziků SRSN.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Zálešák položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Ďatlového 4 zl. Dáno z nich Eliášovi 2 zl a Janovi též 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Martin Zálešák položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Ďatlového
2 zl. Dáno z nich Eliášovi 1 zl a Janovi též 1 zl.

Pusté

f 92b
Letha 1632 za purgmistra Vácslava Pivky prodán jest ten grunth požár se čtvrtí roli Janovi Kolářovi za summu 13 zl, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinnosti panské i obecní Mikuláš Zvedinosů a Jíra Sekerka S.R.S.a N.

Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švejskýho a jinších osob ouředních k němu přidaných koupil jest grunt svrchu psanej Pavel Matoušů od Jana Kolářového v tý summě, jakž ho sám v kupě měl, ve 16 zl, za vzdělání gruntu přijal ut supra Jan Kolář 5 zl 15 gr, platiti ročně po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti panské a obecní Martin Kelečský, Pavel Tomášových SRSN.
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Pavel Matoušů položil za grunt a ty přijal Eliáš Ďatlů 15 gr.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Pavel Matoušů položil na s[irotky] n[ebožtíka] Eliáša Ďatla a zůstává za ouřadem 1 zl.

Letha Páně 1647 Pavel Mathoušků zemrouce, majíc sobě grunt ukoupený od Jana Kováře, zase takový grunth Jan Mathoušků syn ujal v penězích, tak jakž jej byl sám otec jeho ukoupil, totiž za summu 13 zl, platiti ročně má po 1 zl. Rukojmě za placení a povinnosti J.H.M. i obecní Mikuláš Rabáček a Jan Machů S.R.S.N. Stalo se za purgkmistra Jana Molera.
f 93a
Letha 1649 za purgkmistra Jíry Hlávka tak jakž jest Jan Matoušků ten grundt v držení měl, takovej zase prodala Kateřina manželka jeho Mikulášovi Čejkovi za summu 13 zlr, placení každoročně po 1 zlr. Závdanku položil při odevzdávce
1 zl, ten přijala Kateřina svrchu psaná. Rukojmě za dílo, placení povinnosti panské i obecní Ozvalda Šelpický a Pavel Rabáček SRSAN.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Pivky prodán jest týž grunt ze čtvrtí roli Vácslavovi Kubálkovi za summu 13 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náleží po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Škrha a Jíra Janošků SRSN.