Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

102 Grunt Martina Blanaře

f 961a

Letha 1580 ve čtvrtek po Třech králích podle zápisu kněh sirotčích starých v listu 144 Martin vejš psaný koupil grunth z půl lánem roli i ze vším jiným příslušenstvím k tomu přináležejícím po ne[božtíku] Vaškovi Ševci zůstalý za summu 250 zl.
Na kderýž jest závdanku a peněz purkrechtních i z poraženým dílem svým vyplnil do letha [15]93 118 zl 22 gr 4 ½ den. Na to jest jim do téhož letha [15]93 zadržel 20 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává nápadníkům ne[božtíka] Vaška Ševce mi ty zadrželé 111 zl 7 gr 2 ½ den. Ty pokládati má po 7 zl.
Rukojmě Gregor Bahule, Jan Šepelka, Marěj Mitáčků, Vaněk Zavřel, Matěj Čejka, Martin Pavlů, Kuba Drabíků, Jan Krčma, Thomáš Srnů, Jan Třískalů a Jíra Jež R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Martin Blanařů peněz ročních za grunth 7 zl. Ty jsou složeny do truhlice sirot[čí] na zaplacení termínův.
Letha [15]95 položil Martin Blanař za grunth peněz purgkrecht[ních] 7 zl.
Letha [15]96 položil Martin Blanař za grunth 7 zl.
f 961b
Leta 1597 prodán grunt po n[ebožtíku] Martinovi Blanařovém z půl lánem rolím, z koutem, ze 2 roubanicemi, pluhem, vozem, bránami, hovězím dobytkem osmerým, ze 2 koňmi, ovcemi 12,
z osetí všelijakým i jiným vším hospodářstvím, cožkoliv se po dotčeném Trkvovi našlo, za summu 330 zl, a to Mackovi Zámečníkovi. Závdanku položil Macek Zámečník při odevzdání jemu toho gruntu 10 zl a mimo ten závdanek týž Macek Zámečník srazil sobě díl svůj, co jemu po manželce jeho na tom gruntě náleželo 86 zl 28 gr. A tak ještě za grunt svůj doplatiti zůstává 233 zl 2 gr. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jíra Ochlasta, Šimon Mozolů, Mikoláš Voticský, Pavel Pavelka, Mikoláš Pecen, Vávra Drahotoušský, Martin Prachař, Mikoláš Krčmů S.R.S.A.N.R.
Leta [15]98 položil Macek Zámečník za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vaška Ševce 7 zl.

Téhož leta [15]98 Macek Zámečník prodal grunt z půl lánem roli, z koňmi, z pluhem, z vozem a osetím (kromě toho, což Macek Zámečník osetí vymínil) Martinovi Halíkovýmu za summu 210 zl. Závdanku jemu dal při odevzdávce 20 zl, ostatek platiti má od leta [15]99 po 7 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Šidláků, Jura Močihuba, Eliáš Radějovský, Jan Ondruš, Jan Měsíček, Jíra Halíků S.R.S.N.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Martin Halíků za grunt svůj nápadníkům Vaška Ševce 7 zl.

f 962a
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka purgmistr a starší prodali grunt z půl lánem roli, se vším osetím, z jedním koněm, z vozem, z pluhem,z železy, z jednou bránou a k tomu přidáno řetěz, hever, stolice řezací, ovsa 20 měřic, z horní rúbanicí a jiným nářadím domovním Margetě Janušce za summu 250 zl. Závdanku položila na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíkova 20 zl, ostatek platiti má od leta 1600 po
7 zl. Odevzdán za volný a asvobodný. Rukojmě za plath, opravu gruntu a povinnosti panské Martin Kšticů, Václav Švec, Jan Sysel, Tobiáš Oulehlů, Jan Miklů, Matěj Porubský, Jan Žilka,, Jan Oulehlů, Jíra Močihuba, Jíra Janošů S.R.S.N.
Jakož byla roubanice nevyklučovaná od tohoto gruntu odtržena a odprodána za 7 zl, tomu se nedovoluje, protož jest zase k tomu gruntu připojena a Margita Januška za ni těch 7 zl hotových na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka položila a má ji zaplacenou.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položila Margeta Januška za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka 7 zl.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Markyta Janoška prodala grunt s půl lánem roli, se 3 koňmi, s vozem, pluhem, s bránou (a přidala jemu 4 hony osetí ozimého, s polovicí jaři na díle, řetěz, hever, stůl s jiným k tomu příslušenstvím) Mackovi Zámečníkovi za summu 250 zl. Závdanku dal 27 zl a platiti má od letha ut s[upr]a po 7 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Mikuláš Škrobený, Martin Řičiců, Jíra Ochlasta, Mikuláš Lazebníků, Mikuláš Krčmů, Pavel Tomášů, Martin Bulů, Prokop Staroměstský S.R.S.A N.
Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Macek Zámečník za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce 4 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Macek Zámečník za g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce 3 zl.
Jakož byla roubanice nevyklučovaná a k tomuto g[runtu] od Markyty Janošky přikoupená, takovou roubanici Jiřík syn Janoščin zase prodal Mackovi Zámečníkovi za hotových 7 zl. A odevzdána jemu za volnou a svobodnou. Stalo se u přítomnosti obou stran. Kterážto roubanice nemá nižádným vymyšleným spůsobem od tohoto gruntu odtrhována a odprodávána býti.
f 962b
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Macek Zámečník za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce 7 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Macek Zámečník za g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce 7 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala puštěno od pana ouředníka tento g[runt] na placení po 5 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Macek Zámečník za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce 2 zl.

Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého Macek Zámečník prodal grunt z půl lánem roli, z loukami a jiným k tomu od starodávna příslušenstvím (kromě zahrady na Horňansku, kterúž sobě Macek vymínil) Eliášovi Záhorovskému za summu 250 zl bez závdanku. A jakož Macek Zámečník měl zaplacené[ho] na tom gruntě 50 zl, ty jest Eliášovi Záhorovský[mu] pustil, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 5 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Václav Kroměřížský, Pavel Řepa, Jíra Kazička, Vašek Krupice, Jan Oulehla SRSAN.
Téhož letha ut s[upr]a položil Eliáš Záhorovský za grunt nápadníkům neb[ožtíka] Vaška Ševce 5 zl.

Pusté

Letha 1632 za purgkmistra Vácslava Pivky týž purg[mistr] a starší prodali ten grunth s půl lánem roli Mikulášovi Babirádovi za summu 50 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl. odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Zoubek a Šebesta Vojtkových S.R.S.a N.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Mikoláš Babirád položil za grunt a ten přijal Martin Žilka 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Mikuláš Babirád za gr[unt] svůj, ten přijali 1 zl s[irotci] n[ebožtíka] Vaška Ševce.
A tak jest na tom gr[untě] JHMti doplatiti 39 zl 7 ½ gr. Item druhý peníze, totiž 6 zl 22 ½ gr nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce, Martinovi Žilkovi a Janovi Baňařovi.
f 963a
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Mikuláš Babirád položil JHM a purgk[mistr] ut s[upr]a jej odvésti má
1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařa Mikuláš Babirád položil JHM a purgkmistr ut s[upr]a jej odvésti má 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera syn Mikuláše Babiráda položil J.H.M. a purgkmistr ut s[upr]a jej odvésti má 1 zl.

Letha Páně 1654 dne 15. Julii za purgkmistra Jana Vachúna a ouřadů k němu přidaných tak jakož jest měl Pavel Babirád týž napřed psaný grunth po otci svém Mikulášovi Babirádovi koupený a připsaný, ten zase na místě vrchnosti prodán jest Bártkovi Ševčíkovi s tím se vším příslušenstvím, jak od starodávna v užívání byl, za summu 10 zlm. S tejž summy náleží témuž Babirádovi, co otec jeho na témž gruntě zaplaceno měl 5 zlm, ostatek vše do důchodův J.H.M. panských pokládati má rok po roce až do vyplnění summy té ut sup[ra] po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za dobré hospodářství a odbývání povinnosti panské i obecní, též placení a zlepšení gruntu Pavel Babirád a Jura Vachurčík R.S.S.a N.R.