Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

103 Grunt Adama Bošáckých

f 971a

Letha Páně 1594 podle regimentu letha [15]93 za purgkmistra Vaňka Jakšového učiněného prodán jest grunth s půl lánem roli, též z achtelem vinohradu v Dolní hoře a se dvěma vědry vína Adamovi Bošáckýmu po n[ebožtíku] Jírovi Srnovým zůstalý ze štverými koňmi, vozem, pluhem a jinými k tomu věcmi náležejícími za summu 250 zl.
Na kderúžto summu jest závdanku položil na zaplacení za n[ebožtíka] Jíru Srnových zadržalých 10 zl a platiti má od letha [15]94 při Vánocích po 8 zl.
Ta summa mimo závdanek položený na témž gruntě náleží osobám těmto:
Item nápadníkuom po nebožt[íku] Janovi Srnovi zůstalým zejména těmto:
Item Kateřině mimo první vybrání 11 zl 24 gr 5 den.
Martinovi i po Pavlovi, bratru jeho zemřelém 36 zl 22 gr
6 ½ den.
Item Zuzanně 24 gr 5 den.
Item Anně 28 zl 24 gr 5 den
Item Kuně 28 gr 1 ½ den.
Item sirotkům n[ebožtíka] Jíry Srnového, tak jakž v registřích sirotčích jest položeno, náleží jim 160 zl 24 gr 5 den. Ta summa těm sirot[kům] n[ebožtíka] Jíry po vybrání napřed psaných nápadníkův jíti má pořadně po 8 zl.
Rukojmě Vávra Barvíř, Martin Miklů, Jan Morús, Martin Blanařů, Daniel Buček, Jan Havranů, Jan Měsíček, Jan Blahů, Jíra Ševčík, Václav Švec R.S.A.N.
f 971b
Letha [15]94 položil Adam Bošácký peněz ročních za grunth
8 zl. Ty jsou složeny do truhlice sirotčí, ale že nápadníkům náleží, i vydáno z toho vejš dotčeným osobám toto: Kateřině
2 zl. Ostatní do truhlice složeny, po Kateřině a Anně sirotkům zůstalým odvedeno.
Letha [15]95 položil Adam Bošácký za grunth peněz pugkrecht[ních] 8 zl. Z toho dáno Anně na díl její 3 zl, Martinovi dáno též na díl jeho 3 zl, Kateřině též dáno 2 zl.
Letha [15]96 položil Adam Bošácký za grunth peněz purgkrechtních 8 zl.
Leta [15]97 položil Adam Bošácský za grunt svůj 8 zl. Z toho dáno Anně na díl její 6 zl, Martinovi též dáno na díl jeho 6 zl, Kateřině též dáno na díl její 4 zl.
Leta [15]98 položil Adam Bošácký za grunt svůj 4 zl.
Leta [15]99 položiti se uvolil 12 zl. Z toho dáno Kateřině do Louky 24 gr 5 den a na nápadníky Jana Srnového 3 zl 5 gr
2 den.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Adam Bošácký za grunt svůj 8 zl. Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Srnové[ho] do truhlice sirotčí.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Adam Bošáčka na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Srnového 4 zl.
Letha 1601 za purgkmistra Daniele Třískala položil Adam Bošácký za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Srnového 4 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Adam Bošácký za g[runt] na nápad[níky] Jana Srnového 4 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Bošácký za g[runt] na nápadníky Jana Srnového 8 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Adam Bošácký za g[runt] na nápadníky Jana Srnového 8 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala puštěn od pana ouředníka tento g[runt] na placení po 5 zl.
f 972a
Letha 1607 za purgkmistra Daniele Třískala prodán grunt s půl lánem roli a s vinohradem v Dolní hoře, se 3 konimi a hříbětem, s vozem, pluhem, bránú a jiným příslušenstvím, pozůstalý po neb[ožtíku] Adamovi Bošáckém, Janovi Štěpánovému z Javorníka za summu 194 zl bez závdanku, ostatek platiti má od letha 1608 po 8 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan Tomášů, Jíra Moňků, Jan Babirád, Jíra Kazička, Jan Fulnecký, Václav Kroměřížský S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
B[ratru] Janovi Enochovi za dluh n[ebožtíka] Adama Bošáckého 32 zl, placením každého roku po 6 zl.
Nápadníkům n[ebožtíka] Jana Srnového 1 zl 5 gr 2 den.
Sirotkům n[ebožtíka] Jíry Srnového 160 zl 24 gr 5 den.
Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Jan Štěpánů za grunt 6 zl. Ty přijal B[ratr] Jan Enoch na dluh svůj.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového položil Jan Štěpánů za grunt 3 zl 15 gr. Zuostávají v truhlici sirotčí, poslány jsou Bratru Enochovi po Mikulášovi Kavkovi ze Střílek.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan Štěpánů za grunt Bratru Janovi Enochovi 6 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Štěpánů za gr[unt] dluhu B[ratru] Janovi Enochovi povinného 4 zl. Ty zůstávají při ouřadu, jsou Janu vydány.
Letha 1614 za purgk[mistra] Jíry Žilky položil Jan Štěpánů za g[runt] štverých peněz 13 zl 20 gr 2 den. Z toho dáno Bratru Enochovi na dluh, což jemu tu náleželo, totiž 12 zl
15 gr, a nápadníkům n[ebožtíka] Jana Srnového dáno 1 zl 5 gr
2 den. Již má pokládati ročně po 6 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Štěpánů položil za grunt nápadníkům neb[ožtíka] Jíry Srnového 6 zl. Ty sou těm nápadníkům vydány, každému po 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Štěpánů položil za grunt [na] s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Srnového 6 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Štěpánů položil za gr[unt] [na] s[irotky] n[ebožíka] Jíry Srnového
6 zl.
Pusté

Letha 1633 za purgmistra Jíry Čajky prodán jest ten grunth požár s půl lánem roli Jiříkovi Machulovi bez závdanku za summu 10 zl, kteréž peníze nápad[níkům] neb[ožtíka] Srny platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Zvedinosů a Jan Peška S.R.S.N.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Jiřík Machula položil za grunt a ty přijal Václav Srnů 1 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Jíry Čajky Jura Machula položil za grunt a ty přijal Václav Srnů 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil on Václavovi Srnovému 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jiřík Machula položil, ten přijal Václav Srnů 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařa Jiřík Machula položil a přijal Václav Srnů 1 zl.

Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera zemrouc Jiřík Machula Anna pozůstalá vdova prodala týž grunt Mikulášovi Sekerkovi za summu 100 zl. Závdanku položil 6 zl, ostatek platiti má každoročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmové za placení i povinnosti J.H.M. i obecní Martin Žilka a Pavel Vachúnů SRSaN.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna Mikuláš Sekerčík položil ročních peněz a přijal Václav Srnů 1 zl.
f 973a
Letha Páně 1649 za purgkmistra Jíry Hlávka majíce Mikuláš Sekerčík grunt ten s půl lánem roli sobě odevzdaný, takový zase Martinovi Drahotuskému z jednú štvrtí roli prodal za summu 90 zlm bez závdanku a sobě druhý štvrti v 10 zl zanechal. Místo přídavku gruntu to, což měl na tom gruntě zaplaceného, totiž 7 zl, ty jest Martinovi Drahotouskému pustil, ostatní pak 83 zl platiti má rok po roku po 1 zl. Odevzdán za volné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jan Moler a Jan Pivka SRSN.
Letha Páně 1650 Martin Drahotouský položil za grundt svůj peněz ročních za rok 1650 1 zlm. Ty přijal Václav Srnů.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Pivky stal se frejmark na grunty mezi sousedy, totiž Martinem Drahotouským i Jakubem Rychlíkem, a to takový: Martin Drahotouský dává Jakubovi Rychlíkovi grunt svůj s půl lánem roli a co Martin Drahotouský na tom gruntě vyplatil, to aby Jakub Rychlík povinen byl Martinovi Drahotouskému neb jeho dítkám spláceti, co se pak dalšího splácení dotejče, to aby splácel těm nápadníkům, kterým rejstra ukazovati budou a jak mnoho. Naproti tomu pak Jakub Rychlík dává Martinovi Drahotouskému grunt svůj ze čtvrtí roli, co pak na tom gruntě spláceti má, to aby Martin Drahotouský povinen byl platiti nápadníkům, kterým rejstra ukazovati budou a jak mnoho. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jíra Hudců a Pavel Měsíček SRSN.