Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

104 Grunt Martina Rabáčka

f 981a

Letha Páně 1587 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 86 ten Martin vejš psaný koupil grunth od Víta Zháňala s půl lánem roli, s loukou na Opatovsku a s jinými věcmi obsaženými za summu 260 zl.
I nachází se, že jest za tenž grunth z závdankem, penězi purgkrechtními do letha [15]93 vyplnil 88 zl a ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 10 zl – 172 zl. Na to jest položil na též leto [15]94 témuž Víthovi 5 zl a tak ještě zůstává dopláceti 167 zl. Ta summa všecka náleží Vítovi Zháňalovi.
Rukojmě Jíra Karasů, Jíra Víthů, Petr Thomšů, Kuba Žádalů, Martin Slováček, Thoman Smolenský, Jíra Ochlasta, Kuba Nměců, Jan Morús, Vávra Barvíř R.S.N.
Letha Páně [15]94 položil Martin Rabáček za grunth peněz purgkrechtních 5 zl. Ty sou obráceny na termíny neboštíka Vítha Zháňala, což na počtu svém budouc purgkmistrem dlužen zůstal. A tak mimo těch 5 zl položených se ještě z téhož gruntu za téhož neboš[tíka] Vítha Zháňalového vyplniti má
16 zl 14 gr 1 ½ den.
A když se táž summa termínová vyplní, tehdy ostatek na nápadníky nebožštíka Zháňala připadne.
f 981b
Letha [15]95 položil Rabáček za grunth peněz pugkrecht[ních] 10 zl. Ty jsou na termíny obráceny n[ebožtíka] Vítha Zháňala.
Letha [15]96 položil Rabáček za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 10 zl. Z toho dáno Václavovi Letovskému od spravování rejster 2 zl, do termínův dáno za n[ebožtíka] Vítha Zháňala 6 zl 14 gr 1 ½ den.
A nápadníkům téhož Víta Zháňala vloženo všeho 1 zl 15 gr
5 ½ den. Ten 1 zl 15 gr 5 ½ den jest vydán nápadníkům Zháňalovým.
Leta [15]97 položil Rabáček za grunt svůj 6 zl. Sou do truhlice dány [na] s[irotky] n[ebožtíka] Víta Zháňala. Těch
6 zl jsou vydány Martinovi Zháňalovi.
A mimo ještě Martin Rabáček za grunt svůj dopláceti zůstává nápadníkům po n[ebožtíku] Vítovi Zháňalovi zůstalým 163 zl, a to těmto:
Item Martinovi Zháňalovi 28 zl.
Jírovi bratru jeho 22 zl 12 gr.
Václavovi 28 zl 12 gr.
Mikolášovi 28 zl 12 gr.
Pavlovi 28 zl 12 gr.
Václav a Mikoláš ti oba díly své Martinovi Rabáčkovi prodali, totiž 56 zl 24 gr. A tak oni tu více spravedlnosti žádné nemají. A Martin Rabáček nebude povinen toliko po 6 zl platiti.

Leta [15]98 položil Martin Rabáček za grunt svůj 6 zl. Z toho dáno na Pavla, s[irotka] n[ebožtíka] Víta Zháňala 4 zl a Martinovi a Jírovi, nápadníkům téhož Zháňala zanecháno v truhlici sirotčí 2 zl. Z těch 2 zl dáno Martinovi 1 zl.
f 982a
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Martin Rabáček za grunt svůj 6 zl. Ty zůstávají v truhlici sirotčí na nápadníky vejš psané. Z nich vydáno Jírovi n[ebožtíka] Víta Zháňala 2 zl, Martinovi též dáno 2 zl a na Pavla, s[irotka] n[ebožtíka] Vírka Zháněla do truhlice s[irotčí] dáno 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin Rabáček za grunt 4 zl. Z toho dáno Martinovi 2 zl a Pavlovi do truhlice sirotčí 2 zl. Ty přijal Jíra neboštíka Víta Zháněla.
Letha ut s[upr]a jakož na tom gruntě Jírovi mimo prvnější vybrání ještě spravedlnosti 17 zl 12 gr náleželo, takové peníze prodal Martinovi Rabáčkovi za hotových 5 zl 7 ½ gr. A tak ten Jíra na tom gruntě nic více nemá. A od letha 1601 nebude povinen platiti Martin Rabáček než po 4 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin Rabáček za grunt 3 zl. Z toho dáno Martinovi n[ebožtíka] Víta Zháňala 1 zl 15 gr a na Pavla, nápadníka Víra Zháňala, do truhlice dány 1 zl 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin Rabáček za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Víta Zháňala 2 zl. Z toho dáno Martinovi n[ebožtíka] Víta Zháňala 1 zl a na Pavla, nápadníka Víta Zháňala, do truhlice sirotčí vložen
1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin Rabáček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Víta Zháňala 4 zl. Z toho dáno na Pavla, s[irotka] nebožtíka] Víta Zháňala, 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina, syna Víta Zháňalového,
2 zl dány do truhlice s[irotčí].
Náležeti ještě bude těm sirotkům Martinovým 18 ½ zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Martin Rabáček za g[runt] 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Víta Zháňala 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina, syna Víta Zháňalova 2 zl.
f 982b
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala nápadníci neb[ožtíka] Martina Rabáčka prodali požár s půl lánem roli, ze 2 koňmi, s vozem, pluhem, bránou 1 a jiným hospodářstvím, pozůstalý po témž neb[ožtíku] Martinovi Rabáčkovi, Mikulášovi synu jeho za summu 120 zl bez závdanku, platiti má každého roku při Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Tuřanský, Jan Tomášů, Jan Jíry Srnového, Jan Rabáčků, Jíra Řehák, Michal Pivko S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Víta Zháňala 16 zl 6 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Zháňalového 16 zl 6 gr.
Nápadníkům n[ebožtíka] Martina Rabáčka 87 zl 18 gr.

Mikuláš svrchu psaný srazil sobě dílu svého na gruntě po otci svém koupeným 21 zl 27 gr.
Jan tolikéž pustil Mikulášovi bratru svému, co jemu dílu na tom gruntě náleželo 21 zl 27 gr.
Na to místo odevedl témuž Janovi bratru svému tu summu na vinohradě jeho v Klučové hoře, cožkoliv na něm zuostává.
Ondra též pustil Mikulášovi díl svůj 21 zl 27 gr za tou příčinou, že jemu ta summa na podsedku jeho odvedena na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Tuřanského dílu po Barboře, dceři Martina Rabáčka, mateři jejich 21 zl 27 gr.
Puštěno mu na placení, poněvadž díly skoupil, po 3 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš Rabáček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Víta Zháňala 1 zl.
Letha 1609 za purgkmistra Mikuláše Mokrého položil Mikuláš Rabáček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vítha Zháňalového
3 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš Rabáčků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vítha Zháňalového 2 zl.
Letha 1614 za purgk[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš Rabáček za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Víta Zháňalového a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Zháňalového 8 zl. Z toho přijal Pavel n[ebožtíka] Vítha Zháňalového 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Zháňalového 7 zl.
f 983a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Rabáček položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Zhánělového 3 zl. Z toho dáno Pavlovi Víta Zhánělového 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vítových zanecháno 2 zl, sou vydány.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Rabáček položil za grunt peněz ročních 3 zl. Z toho dáno Pavlovi Víta Zhánělového 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vítových zanecháno 2 zl, sou vydané.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Mikuláš Rabáček položil za grunt peněz ročních 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Víta Zháňalového 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Zháňalového 2 zl.

Letha 1632 za purgkmistra Vácslava Pivky nápadníci po neb[ožtíku] Martina Tuřanského Mikulášovi Rabáčkovi upustili z dílu svého dobrovolně peněz 4 zl a má placení roční po 2 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Mikuláš Rabáček položil za grunt, kteréž přijal Jan Tuřanský 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Mikoláš Rabáček položil za grunt, kterýž přijal Jan Tuřanský 1 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Mikoláš Rabáček položil za grunt a ty přijal Jan Tuřanský 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Mikuláš Rabáček za gr[unt] svůj, ty přijal Jan Tuřanský 1 zl.

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Mikuláš Rabáček položil za grunt peněz ročních 15 gr. Ten přijal Jan Tuřanský.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Mikuláš Rabáček položil peněz ročních, ten přijal Jan Tuřanský 1 zl. Však jej zase odvedl Martinovi Kelečskému na místě manželky jeho.
f 983b
Letha 1646 za purgmistra Mikuláše Baňařa Mikuláš Rabáček položil, ten přijal Jan Tuřanský 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Mikuláš Rabáček položil a ten přijal Jan Tuřanskej 1 zl.
NB. Téhož dne vyhledalo se, že týž Mikuláš Rabáček ještě dopláceti má nápadníkům Jana Tuřanského 10 zl 12 gr.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna Mikuláš Rabáček položil ročních peněz nápadníkům Jana Tuřanského 1 zl.