Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

105 Grunt Mikuláše Voptické[ho]

f 991a

Ten Mikuláš vejš psaný má grunth z půl lánem roli po n[ebožtíku] Janovi Polákovi zůstalý, kterýž byl za summu
250 zl podle zápis kněh starých purkrechtních v listu 196 koupený.
Na kderýž jest již do letha [15]93 vyplnil 212 zl a ještě podle odvodu učiněného za něj dopláceti zůstává od letha [15]94 38 zl. Ta summa náleží sirot[kům] n[ebožtíka] Vávry Kotačkovýho. Na to jest do letha [15]93 zadržel 12 zl a od letha [15]94 platiti má při Vánocích pořadně po 3 zl.
Letha [15]94 položil Mikuláš vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 zl.
Letha [15]96 položil Mikoláš vejš psaný za grunth peněz
3 zl.
Leta [15]97 položil Mikoláš Voticský za grunt svůj 3 zl.

Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka Maruše, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Mikulášovi Otickém, podli rozdílu statku ujala grunt z půl lánem roli, z koňmi, z vozem, z pluhem a jiným hospodářstvím, též z vinohradem v Dolní hoře za summu 300 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 45 zl 14 gr 2 ½ den a tak mimo poražení dílu svého zůstává dopláceti summy 254 zl
15 gr 2 ½ den. Závdanku dala 15 zl, ostatek platiti od leta 1600 po 6 zl. Odevzdáno za volné a svobodné.
f 991b
Rukojmě za plath, opravu gruntu a povinnosti panské Martin Rabáček, Toman Smolenský, Jan Tomášů, Martin Pavlů, Jan Blahů, Jan Zoubek, Mikuláš Vašinů, Lukáš Pejhů, Martin Kusý S.R.S.N.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Pavel Tomášů na místě Maruše manželky své za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Votického 10 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Pavel Tomášů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Votického
5 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Pavel Tomášů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Votického 3 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Pavel Tomášů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Votického 4 zl.
A skoupil od Jíry Barvínka, což jemu na tom statku n[ebožtíka] Mikuláše Votického dluhu náleželo 6 zl 21 ½ gr.
A tak Pavel Tomášů nebude povinen platiti nežli po 4 zl a když se dluhu do Radějova doplatí, platiti bude po 3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Pavel Tomášů za g[runt] 4 zl. Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Votického.

Letha 1608 za purg[mistra] Pavla Tomášového položil týž Pavel za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Votického
2 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Pavel Tomášů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Votického
3 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Pavel Tomášů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Votického 3 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Pavel Tomášů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Votického 4 peněz 8 zl.
Letha Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Tomášů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Votického
4 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Tomášů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Votického 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Pavel Tomášů položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Votického 4 zl.
f 992a
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového prodal Pavel Tomášů jest grunt tento Jurovi Barvínkovi za summu tu, což se z toho gruntu nápadníkům n[ebožtíka] Mikuláše Votického, totiž 162 zl 24 gr 3 ½ den vyplatiti mělo bez závdanku. A což Pavel Tomášů za ten grunt zaplatil, odjal od téhož gruntu jeden achtel vinohradu v Dolní hoře. A tak tu ten Pavel Tomášů nic více nemá.
A jakož Jurovi, synu n[ebožtíka] Mikuláše Votického, náleželo jeho dílu 81 zl 12 gr 2 ½ den, ty jest Jurovi Barvínkovi švagru svému pustil. A tak tu nic více nemá. A Jura Barvínek má tento grunt porazíce sobě na manželku svou 81 zl 12 gr 2 ½ den zouplna a docela zaplacený. Rukojmě za odbývání povinností panských i obecních Mikuláš Rabáček a Václav Zdeňků S.R.S.a N.
Pusté (škrtnuto: Není pusté)

Letha Páně 1640 za purgkmistra Jiříka Machule připadl ten grundt na Jiříka Chmela po manželce jeho Kateřině, pozůstalý vdově po n[ebožtíku] Jurovi Barvínkovi, kterú on sobě za manželku přijal a má ostatek summy po zražení svého dílu sirotkům každoročně zplacovati po 2 zl. Rukojmí za placení, opravy gruntu, povinnosti panské a obecní Pavel Naverčík a Václav Pivko S R S a N.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jiřík Chmel položil, ty přijaly Zuzanna a Anna, s[irotci] n[ebožtíka] Jíry Barvínka 2 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařa Jiřík Chmel položil, ten přijaly Zuzanna a Anna, s[irotci] n[ebožtíka] Jíra Barvínka.

Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera zemrouce Jura Chmel zanechal manželku po sobě, pojala sobě zas Matěje Kubíčka za manžela, zemrouce pak po smrti její prodal ten grunt týž Matěj Kubíček Jurovi Votickému za summu 100 zl, placení ročně po 2 zl komu náležeti bude. Rukojmové za placení a povinnosti J.H.M. i obecní Jan Vachúnů a Martin Žilka S.R.S.a N.
Jakož prvotně k tomu gruntu achtel vinohradu přináleželo, takový se odprodal, protož
f 992b
nemohl ten grunth v tej summě jako prve prodán bejti.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna Jíra Votický položil ročních peněz 1 zl a ten přijal s[irotek] n[ebožtíka] Jíry Barvínka.

Leta Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Hroše Jíra Votický ušel z toho gruntu preč, takovej jest zase ujal Jíra Hudců z půl lánem roli za summu
30 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Pavel Vachún a Jíra Švehla SRSN.