Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

106 Grunt Jakuba Ovčáka

f 1001a

Letha Páně 1592 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 117 Jakub Ovčák koupil jest grunth po n[ebožtíku] Šimonovi Blanařovi zůstalý z půl lánem roli za
95 zl.
Na kderúžto summu závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]93 vyplnil 80 zl 15 gr.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item Mandě Gregorové na Vrbovce i s tím, což jí Barbora sestra odvedla 27 zl ½ gr.
Item Mandě, macoši napřed psané Mandy Gregorovej do Velké týž dílu jejího náleží jí po letech dovzíti 33 zl 14 ½ gr. Ty jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 4 zl.
Item Anně, sirot[ku] n[ebožtíka] Šimona Blanaře, i s těmi 10 zl, kteréž jsou jí podle kněh starých prostředních purkrechtních v listu 117 odvedeny, náleží jí 20 zl. Ty se jí, když napřed psané osoby svou spravedlnost vyberou, též po
5 zl pokládati budou.
Rukojmě za grunth Jíra Holenka, Vašek Švec, Matěj Hošek, Dobiáš Oulehlů, Martin Zvedinsosů, Jan Brikců z Javorníka
R.S.N.
f 1001b
Letha 1598 při posudku tento svrchu psanej grunth budouce pustej s jistým vědomím a vůlí Jeho [Mil]osti Páně prodán jest s puol lánem roli, s roubanicí v Jazevčím i s skopním, což osetého jest, i s jiným vším drobným hospodářstvím, což k tomu gruntu náleží, Vávrovi Barvíři za summu, což se doplatiti mělo 80 zl 15 gr. Místo závdanku položil ročních peněz 5 zl, ty jsou vydány Mandě Gregorové na Vrbovce 2 zl 15 gr a Mandě macoše její též 2 zl 15 gr. Ostatní summu platiti má od letha [15]96 při Vánocích po 5 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Mikuláš Škrobený, Mikuláš Srnů, Jan Sysel, Mikuláš Pecen, Jan Blanař R.S.N.
Letha [15]96 položil Vávra Bradýř za grunth peněz purgkrechtních 5 zl. Z toho dáno Mandě Gregorové 2 ½ zl a Mandě macoše též dáno 2 ½ zl.
Jakož jest z tím napřed psaným gruntem byla roubanice v Jazevčím, prodána Vávrovi Barvíři, i poněvadž táž roubanice prve nikdy k témuž gruntu nenáležela, jest Vávra od ní pustil. Kterúž jest Jan Brichců z Javorníka ujal, z kteréž Jeho [Mil]osti Pánu platy i jiné povinnosti spravovati má.
Leta [15]97 položil Vávra Bradýřů za grunt 5 zl. Z toho dáno Mandě Gregorové 2 ½ zl a Mandě macoše též dáno 2 ½ zl.

Leta 1598 Vávra Bradýř prodal grunt z půl lánem roli a jinejm k tomu příslušenstvím Mikuolášovi Mrýšovi za summu
100 zl bez závdanku, platiti má od leta [15]98 po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Valent Jura Okénka, Macek Slovák, Jan Zdeňků, Jan Koža S.R.S.N.

Leta 1598 položil Mikuoláš Mrýš za grunt svůj ročních peněz 5 zl. Z toho dáno Mandě Gregorové manželce 2 ½ zl, ostatek zůstává při právě Šimonovi Mozolovi purgmistru.
f 1002a
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka rukojemníci vejš psaní položili za grunt 5 zl. Z toho dáno Gregorové 2 zl 15 gr a při purg[mistru] ut s[upr]a zůstává též 2 zl 15 gr.

Pustý

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala nápadníci napřed psaní, kteříž spravedlnost na tomto gruntě mají, prodali jej s půl lánem roli, s roubanicí v Jazevčím a s půl roubanicí v Jiříkovci a jiným k tomu příslušenstvím Adamovi Bošáckýmu, i z skopním obilím, všakž bude povinen Adam Bošácký roboty a platu J.M. Pánu odbejvati, za summu 59 zl bez závdanku. Z té summy náleží nápadníkům mimo to, což sou každý svých peněz Adamovi ut s[upr]a upustili, jmenovitě Mandě Gregorové na Vrbovce 14 zl, Mandě macoše její 15 zl, Anně Blanařový 15 zl, Vávrovi Barvíři 15 zl, platiti má od letha 1602 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Jíra Ochlasta, Jíra Bošácký, Matěj Zámečník, Jan Zdeňků, Martin Řičica, Martin Ševčíků, Jan Ondruš, Jan Mitáček, Pavel Bošácký S.R.S.A N.
Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a Adam Bošácký skoupil od Mandy macochy Gregorčiny, což jí náleželo 15 zl, za hotových 3 zl 7 ½ gr. A tak tu nic nemá.
Též skoupil od Mandy Gregorky, což jí tu náleželo, totiž
14 zl, za 15 gr peněz hotových a za 3 m[ěřice] žita.

Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Adam Bošácký prodal grunt s půl lánem roli, s roubanicí v Jazevčím a jiným k tomu příslušenstvím, i s půl roubanicí v Juříkovci Jírovi Pernovýmu za summu 160 zl. Závdanku jemu dal 12 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Rabáček, Pavel Thomášů,, Václav Pernů, Martin Stravů, Mathouš Hanáček a Jan Ondrušů S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
Anně Blanařový 15 zl, bráti má po 22 ½ gr.
Vávrovi Barvířovi 15 zl, bráti má též po 22 ½ gr.
Adamovi Bošáckýmu skoupených i vydělaných 118 zl, jíti jemu mají po 3 zl 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jíra Pernů za grunt 3 zl. Ty přijal Adam Bošácký.
Jakož náleželo na tomto gruntě Adamovi Bošáckýmu peněz vyplacených skoupených summy 115 zl, ty peníze týž Adam prodal Jírovi Barvínkovi za hotových 31 zl. A tak tu Adam nic nemá.

f 1002a
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra Pernů za grunt 5 zl. Z toho vzal Jíra Barvínků skoupených peněz 3 ½ zl, Anna Blanařova 22 ½ gr a Vávra Barvíř 22 ½ gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jíra Pernů za g[runt] 5 zl. Z toho vzal Jíra Barvínků skoupených peněz 3 ½ zl, Anna Blanařova 22 ½ gr a Vávra Barvíř 22 ½ gr.

Pustý

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr prodali svrchu psaný grunt s polouláním roli Jakubovi Světlíkovi za summu 6 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti J.H.M. a jinších Šefan Kloboučník a Daniel Šťuků S.R.S.N.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položila vdova Světlíčka 1 zl. Ten přijal ouřad velickej, komu náležeti bude, dáti se má.

Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera Jakub Světlík zemrouc po sobě grunt zanechal, takový grunt jest prodán Janovi Světlíkovi synu jeho ze čtvrt roli 6 zlm, platiti se má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě i povinnosti J.H.M. a obecní Mikuláš Horák a Jan Peštický S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Pivky Jan Světlík prodal grunt svůj z čtvrtí roli Mikulášovi Světlíkovi bratru svému za 6 zl, platiti jej má každoročně komu náleží po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Moler a Jíra Hudců SRSN.