Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

107 Grunt Matěje Hoška

f 1011a

Letha Páně 1564 ten byl podle zápisu kněh starých sirotčích v listu 72 témuž Matějovi Hoškovi za summu 200 zl s půl lánem roli a jiným k tomu příslušenstvím prodán, kterýž jest letha 1584 za purgkmistra Matěje Havranového zouplna zaplatil a žádnýmu za něj nic dlužen nezůstává.

Letha Páně 1594 za purgmistra Vaňka Jakšového a ouřadu prodán jest grunth svrchu psaný po n[ebožtíku] Matějovi Hoškovi zůstalý s půl lánem roli, s zahradou a se vším jiným v inventáři poznamenaným hospodářstvím Janovi synu jeho za summu 120 zl. Závdanku dáti má při Vánocích 5 zl a platiti při témž čase počna od letha [15]95 též po 5 zl. Rukojmě za placení a povinnosti panské Vašek Švec, Matěj Kozub, Jíra Šimků, Matěj Sládků, Toman Smolinský rukou S.N.
Ta summa svrchu psaná náleží všecka sirot[kům] nebo[žtíka] Matěje Hoška.
Letha [15]94 při Vánocích položil Jan Hošků závdanku 5 zl. Ty jsou složeny do truhlice sirotčí.
Jakož jest Jan Hošků roubanici na Velicku činžovou v držení a užívání měl, tu jest Markovi Tvrdoňovi do Vrbky za 5 zl hotových prodal na takovej spůsob, aby z té roubanici Jeho Mi[l]osti Pánu plat, to což se prve z ní dávalo, spravoval. Stalo se letha [15]95 v pátek po Božím Vstoupení.
f 1011b
Letha [15]95 položil Matěj Hošků za grunt 5 zl.

Letha [15]96 prodán grunth od Jana Hoška Janovi Zoubkovi s půl lánem roli za summu 110 zl, místo závdanku roční peníze položil Zoubek 5 zl a platiti má od letha [15]97 pořadně po
5 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Mikoláš Votický, Mikoláš Škrobený, Matěj Šiša, Jan Hruška, Tobiáš Úlehlů S.R.S.N.
Jakož k tomu gruntu zahrada náležela, kterúž nyní Jíra Šimků užívá a užívati má do smrti své. A když by kolivěk týž Jíra umřel, tehdy ta zahrada zase k témuž gruntu obrácena bejti má a držitel téhož grunthu bude povinen, když by tu zahradu ujal, Jírovi Šimkovi anebo nápadníkům jeho 8 zl peněz hotových položiti.
Leta [15]97 položil Jan Zoubek za grunt svůj 5 zl.
Leta [15]98 položil Jan Zoubek za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Hoška 4 zl.
Leta [15]99 položiti má 6 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Jan Zoubek za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Hoška
4 zl. Platiti má po 4 zl.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Kateřina, vdova pozůstalá po n[ebožtíku] Janovi Zoubkovi, prodala grunt s půl lánem roli a s zahradou, kteráž jest od Jíry Šimkového z zástavy vyplacena, s vozem, s pluhem, bránou a jiným k tomu příslušenstvím Jírovi Švejskýmu za summu 110 zl. Z té summy Jíra Švejský odvedl Kateřině Zoubkové na čtvrti své, kterouž jí prodal, což ona tu zaplaceného měla 28 zl, zůstává ještě dopláceti Jíra Švejský 82 zl, placením od letha 1602 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Adam Bošácký, Martin Miklů, Jan Ondrušů, Vaněk Drahotoušský S.R.S.A N.
f 1012a
Tato žena Kateřina Zoubková pustila Jírovi Švejskýmu skopné obilí na 5 honech a na letoších.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra Švejsk za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Hoška 2 zl.
Jíra Švejský skoupil od Jana Bolfového z Strážnice, což jemu dluhu z statku n[ebožtíka] Matěje Hoška náleželo a do statku Martina Kováře do Strážnice dluhu se zaplatiti mělo
26 ½ zl za hotových 5 zl 15 gr. A tak tu nápad[ník] n[ebožtíka] Martina Pernikáře nic nemá. Act[um] u přítomnosti obou stran. A tak Jíra Švejský nebude povinen platiti do šesti leth.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnového jakož náleželo na tomto gruntě Janovi Hoškovýmu peněz zaplacených i s poraženým dílem 22 zl 15 gr, takové peníze prodal Jírovi Švejskýmu. A tak na tom gruntě nic nemá.

Pustý

Letha Páně 1616 v neděli před památkou Krista Pána Nanebevstoupení za purgkmistra Jan Baňaře prodán jest od téhož purgkmistra a starších s poručení pana Thobiáše Purgkhrábka, toho času úředníka na Strážnici, ten požár s půl lánem roli Mikulášovi Švejskýmu za summu 15 zl 29 gr bez závdanku, platiti má počna leta 1618 po 2 zl. Rukojmě Jan Babirád a Pavel Radějovský SRSN.

Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře s dovolením p[ana] Thobiáše Purgkrábka, ouředníka toho času na Strážnici, Mikuláš Švejský prodal půl gr[untu] se čtvrtí roli Václavovi Zdeňkovému za summu 7 zl 29 ½ gr, platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Vaněk Plšků a Václav Kroměřížský SRSaN.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Mikuláš Švejský položil za 1 čt[vrt] roli 1 zl.
Též Václav Zdeňků položil za druhou čt[vrt] 1 zl.
Ty sou obrácené do s[irotků] n[ebožtíka] Matěje Hoška, Kateřiny, dceři téhož Matěje Hoška, nápadníkům se vydati mají.

Pusté oboje

f 1012b
Letha Páně 1633 za purgmistra Jíry Čejky prodán jest toho půl požáru s jednou čtvrtí roli Janovi Vachounovému za summu 20 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Měsíčků a Jan Thomášů S.R.S.N.

Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule týž purgkmistr s ouřadem prodali grunt druhou polovici ze čtvrtí roli Štefan Hejtmánka za 20 zl, placení ročně komu náležeti bude po 2 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Jan Vachoun a Jan Bačený SRSN.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly položil Jan Vachoun Mikulášovi Švajskému 1 gr.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jan Vachúnů položil a přijal Mikuláš Švajský 1 zl.
Item Štefan Hejtman položil témuž Mikulášovi Švajskýmu k obci velickej 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Jan Vachúnů položil a přijali s[irotci] n[ebožtíka] Mikuláša Švaj[ského] 15 gr.
Item Štefan Hejtman položil 15 gr k obci velickej.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jan Molera položil Jan Vachúnů a ten přijal Jan Kovář na místě manželky svej 15 gr.
Tolikéž k obci velickej 15 gr.
f 1013a
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna týž purgkmistr položil ročních peněz a přijal Jan Kovář na místě manželky svej 15 gr. Ten přijal Jíra Švejský.
Téhož letha za purgkmistra ut s[upr]a Štefan Hejtmánek položil ročních peněz a přijala obec velická 15 gr.

Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Hroška Martin Zoubek ujal druhou čtvrt po Janovi Vachúnovi za 20 zl, platiti má komu náležeti bude po
1 zl. Odevzdána za volnú [a] svobodnú. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Vachún a Pavel Machů SRSN.