Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

108 Grunt Vávry Petruželkového

f 1021a

Letha Páně 1593 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 150 Vavřinec Petruželka barvíř koupil jest grunth z spůl lánem roli od Petra Thomášova s jiným k tomu podle téhož zápisu příslušenstvím za summu 100 zl.
Na tu summu letha [15]92 závdanku témuž Petrovi 16 zl a letha 1593 peněz purkrechtních 3 zl položil. A tak tu obojí vyplnil 19 zl a ještě témuž Petrovi Thomšovu od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává po 6 zl – 81 zl.
Rukojmě Jíra Ochlasta, Kuba Němců, Jan Myjavský, Martin Ševčíků, Jan Miklů, Jan Kvizín, Lukáš Nedoťalů a Mikuláš Švihutů R.S.N.
Letha [15]94 položil Vávra Barvíř peněz ročních za grunth
6 zl. Ty jsou přijali nápadníci n[ebožtíka] Petra Tomšového a těmi se všickni vespolek zdělili.
Letha [15]95 položil Vávra Barvíř peněz pugkrechtních za grunth 6 zl. Ty přijali nápadníci n[ebožtíka] Petra Tomšového.
Letha [15]96 položil Jan Zedník na místě Vávry Barvíře
5 zl.
Vávra Barvíř ten jest od Kateřiny, nápadnice n[ebožtíka] Petra Tomášovýho, dílu jejího koupil, kteréž je[mu] Šťastnej manžel její prodal 17 zl 7 ½ gr, dal jemu za ně 3 zl 7 ½ gr.
Z těch 5 zl přijali nápadníci Petra Tomáše 4 ½ zl a Vávra Barvíř na skoupené vzal 15 gr.
f 1021b
Těch nápadníků jest ještě mimo Vávry Barvíře trý, Pavel, Václav, Anka mateř. Pavlovi z těch pěti zl dáno 1 ½ zl.
Leta [15]97 Matěj Skočovský a Jan Zoubek, Jan Rabas, Mikuláš Kaša, rukojemníci za podsedek napřed psaný, položili ročních peněz 5 zl. Ty přijali Vaněk, Pavel a Anka mateř jejich, nápadníci po n[ebožtíku] Petrovi Tomšových.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala nápadníci za n[ebožtíka] Petra Tomšových prodali grunt pustý s půl lánem roli Jírovi Ochlastovi za summu 27 zl. Z té summy skoupil od Zuzanny Peterkovej jednej nápadnice, což jí náleželo 5 zl, zůstává ještě dopláceti Pavlovi Petra Tomšového mimo to, což jest na tom gruntě upustil 12 zl, Vávrovi Barvíři na posledních penězích 10 zl, Václavovi což náleželo, to jest i jiní nápadníci všecko upustili, platiti má od letha 1602 po
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Pavel Bošácký, Mikuláš Šidláků, Vaněk Petrů S.R.S.A N.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra Ochlasta za g[runt] Pavlovi Petra Tomšového 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra Ochlasta za grunt Pavlovi Petra Tomšového 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jíra Ochlasta za g[runt] lonský i letoší Pavlovi Petra Tomšova
3 zl.
Pusté