Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

109 Grunt Mikuláše Škrobených

f 1031a

Letha Páně 1590 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 23 Mikuláš Škrobený koupil grunth z půl lánem roli po n[ebožtíku] Janovi Peškovém zůstalý od purgkmistra a starších s vůlí Jeho Mi[l]osti Páně za summu
190 zl. Též jest prve byl dražší o 120 zl, za příčinou tou jest laciněji dán, jedno že jest byl spuštělý, druhé nemalý čas pustý. Ku kderémužto gruntu cožkoli osetého obilí zůstalo, to jest jemu přidáno.
Kderýž platiti má od letha 1590 při Vánocích po 5 zl.
Rukojmě za placení i jinou povinnost toho gruntu Jíra Kvizín, Vaněk Ševčíků, Martin Rabáček, Jíra Ševčíků, Kašpar Nedvěd, Šimek Formánek, Šimon Blanař, Matěj Čapek a Jíra Šimků R.S.N.
Letha Páně 1590, též [15]91 a [15]92 při Vánocích položil trojích peněz 15 zl. Ty sou vzaty ku právu na napřed psanou summu k zaplacení peněz sirotčích za n[ebožtíka] Matěje Širokýho, co jest na počtu svém za svého purgkmistrovství dlužen zůstal.
Letha [15]93 zadržel polovici peněz gruntovních 2 zl 15 gr.
A mimo ty zadrželé peníze ještě dopláceti zůstává 172 zl
15 gr.
f 1031b
Ta summa všecka i s těmi zadrželými náleží na splacení termínů do sirotčích peněz, což nebožt[ík] Matěj Širokej budouce purgmistrem na počtu svém peněz sirotčích dlužen zůstal, tak jakž zápis kněh sirotčích novejch při sirotcích 50 to v sobě šíř obsahujíc zavírá.
Letha [15]94 položil Mikuláš Škrobený za grunth peněz ročních 5 zl. Ty složeny do truhlice sirotčí na dluh svrchu psaný.
Letha [15]95 položil Mikoláš Škrobený za grunth peněz purgkrecht[ních] 5 zl.

Letha [15]95 ten grunth jest prodán od Mikoláše Škrobenýho Valentovi Ochlastovi s půl lánem roli za summu 190 zl, závdanku týž Valenth položil Mikolášovi Škrobenýmu hned při odevzdávce 18 zl a téhož letha položil roční peníze 5 zl. A tak ještě dopláceti má od letha [15]97 pořadně po 5 zl. Rukojmě za placení, opravu i povinnosti panské Mikoláš Pejrů, Václav Slovák, Václav Dobiášů, Václav Barinus, Mikoláš Šidláků SRSN.
Leta [15]97 položil za grunt svůj Valenta Ochlasta 5 zl. Ty jsou za termíny dány.
Leta 1598 položil za grunt svůj Valenta Ochlasta 5 zl. Ty sou za termíny dány.

Téhož leta [15]98 Valenta Ochlasta prodal grunt svůj z půl lánem roli, ze 2 koňmi, z pluhem, z vozem a jinejm k tomu gruntu od starodávna příslušenstvím Janovi Kožovi za summu
190 zl. Závdanku položil Jan Koža při odevzdávce Valentovi Ochlastovi 15 zl, platiti má od leta [15]99 po 5 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě
f 1032a
za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jura Holenka, Dobiáš Oulehlů, Mikoláš Miklátko, Řehák Mrákocký, Jan Větrů S.R.S.N.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jan Koža za grunt svůj za termíny 5 zl.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka položil Jan Kožů za grunt na termíny 2 ½ zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Kože za grunt na termíny Matěje Širokého 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan Koža za grunt na termíny Matěje Širokého 5 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jan Koža za grunt na termíny Matěje Širokého 4 zl.

Pustý

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr s ouřadem prodali grunt s polouláním roli Jiříkovi Čejkovi za summu 8 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po
1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. a jinší Jura Machula a Mikuláš Babirád S.R.S.N.