Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

110 Grunt Václava Ševce

f 1041a

Letha Páně 1590 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 102 koupil jest Václav Švec od Abrahama Žida podsedek za 28 zl.
Ta všecka summa náleží osobám těmto:
Item sirot[ku] ne[božtíka] Matěje Vodných, totiž Kateřině 26 zl. Ty jí mají jíti od letha [15]90 při Vánocích po 2 zl. Na to jest jí do letha [15]92 položeno 6 zl, ty jsou vydány na chování toho sirotka Anně Barvínkovej. A protož již od toho letha více se z dílu jejího žádnému nic vydávati nemá. A tak tomu sirot[ku] ještě mimo ty zadržalé od letha [15]94 19 zl vyplniti má.
A týž náleží na tom gruntě posledních peněz Janovi Holbařovi 2 zl.
Rukojmě Vávra Barvíř a Mikuláš Škrobený R.S.N.
Letha [15]94 položil Václav Švec za podsedek 2 zl. Složeny do truhlice sirotčí.
Více položil týž Václav zadržalé peníze 1 zl. Ty též do truhlice složeny.
f 1041b
Letha Páně [15]94 prodal jest Václav Švec podsedek svůj svrchu psaný Janovi Rabasovi za summu 32 zl, závdanku vyplnil témuž Václavovi hned při odevzdávce 2 zl a ostatek pokládati má od letha [15]95 při Vánocích po 2 zl. Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item sirotku neboštíka Matěje Vodného náleží předních peněz i s těmi zadrželými 17 zl.
Janovi Holbařovi 2 zl. Ty jemu položeny býti mají, když sirotek napřed psaný svou summu vyzdvihne.
A Václavovi Ševci též náleží na posledních penězích 11 zl.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské Tobiáš Úlehlů a Jan Blanař R.S.A.N.
Letha [15]95 položil Jan Rabas za grunth peněz purkrechtních 2 zl.
Leta [15]97 položil Jan Rabas za grunt svůj 2 zl.

Leta [15]98 Jan Rabas prodal podsedek svůj Matějovi Hrnčířovi za summu 32 zl, dadouc na něj závdanku Janovi Rabasovi 4 zl, zase jej prodal Janovi Hrnčíři za tu summu ut s[upr]a. Závdanku jemu položil 3 zl a platiti má od leta [15]98 po 2 zl. Rukojmě Macek Skočovský, Petr Tesař S.R.S.N. Odevzdán za volný a svobodný.
Jakož náleželo Janovi Rabasovi mimo vzetí závdanku 2 zl a Matějovi Hrnčíři též 1 zl, ty sou pustili Janovi Hrnčíři. A tak oni tu již nic nemají.
f 1042a
Téhož leta [15]98 položil Jan Hrnčíř za grunt svůj na s[irotka] n[ebožtíka] Matěje Vodného 2 zl.

Leta [15]99 za purgmistra Matěje Ševčíka Jan Hrnčíř prodal podsedek svůj Šimkovi Mozolovi za summu 23 zl, závdanku jemu dal 4 zl, ostatek platiti má od leta [15]99 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Větrů, Macek Černý S.R.S.N.
Téhož leta a za purgmistra ut s[upr]a položil Šimek Mozolů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Vodného 2 zl.
Jakož náleželo posledních peněz na tomto gruntě Janovi Hrnčířovi 4 zl, ty jest Šimkovi Mozolovi prodal za hotových
15 gr. A tak tu Jan Hrnčíř nic nemá.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka Šimek Mozolů prodal podsedek svrchu psaný Martinovi Hlávkovému za summu
32 zl, závdanku jemu dal 5 zl a pustil jemu Šimek Mozolů, co na něm zaplaceného měl 5 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Šiša, Jíra Tomášů S.R.S.A N.
Téhož letha položil Martin Hlávků 1 zl na s[irotka] n[ebožtíka] Matěje Vodného.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin Hlávků za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Matěje Vodného 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin Hlávků za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Matěje Vodného
1 zl.
f 1042b
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Martin Hlávků prodal podsedek Matějovi Šišovi za summu 35 zl, závdanku jemu dal 5 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Hašaša, Mikuláš Škrobený S.R.S.A N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Matěj Šišů za podsedek na s[irotka] n[ebožtíka] Matěje Vodného 2 zl.
Na tom gruntě náleží ještě těmto.
S[irotku] n[ebožtíka] Matěje Vodného 4 zl.
Václavovi Ševcovi 11 zl.
Martinovi Hlávkovi 13 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Matěj Šiša na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Vodného 2 zl.

[Pustý]

Letha Páně 1614 za purgkmistra Jíry Žilky nápadníci Matěje Šiše a Martina Hlávka prodali ten požár, zůstalý po n[ebožtíku] Matějovi Šišovi, Martinovi Mokrému za summu 28 zl. Závdanku jim společně dal 4 zl, ostatek má platiti nápadníkům Václava Ševce 11 zl a což jsou ti nápadníci Matěje Vodného, Matěje Šiše a Martina Hlávka na tomto gruntě peněz náležitých, totiž 17 zl jměli, ty jsou Martinovi Mokrému pustili. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských Eliáš Mirošovský a Jan Srnů S.R.S.a N.

Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Mokrý prodal ten grunt Jozefovi Felixovi za summu 11 zl, ty má doplatiti Jozef Václavovi Ševcovi po 1 zl. Nezavdal Martinovi nic a což Martin měl zaplaceného a skoupeného 17 zl, to jest Jozefovi pustil. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Jan Bánovský.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jozef Felix položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Ševce za 2 leta
2 zl. Ty přijala manželka n[ebožtíka] Václava ut s[upr]a.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jozef Felix položil za gr[unt] manželce n[ebožtíka] Václava Ševce 1 zl.
f 1043a
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového jakož měl Martin Mokrý ten grunt koupený od Jozefa Felixe, prodal jej zase Janovi Tomášovému za summu 10 zl. Závdanku dal jemu 4 zl a platiti po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Jan Babirád a Mikuláš Zvedinos S.R.S.a N.
Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Thomášů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Ševce 1 zl. Zůstávají při ouřadu.
Letha Páně 1629 za purgmistra Jana Baňaře Jan Thomášů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Ševce 1 zl. Zůstávají při ouřadu, jest vydán Kateřině dceři ut s[upr]a.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Machule Tan Thomášů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Ševce 1 zl. Ten jest vydán Kateřině, dceři neb[ožtíka] Vác[lava] Ševce.
Letha 1631 za purg[mistra] Jiříka Machule Jan Thomášů položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václ[ava] Ševce
1 zl. Zůstává za ouřadem, ten jest vydán Kateřině ut s[upr]a.
Letha 1632 za purg[mistra] Vácslava Pivky Jan Thomášů položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vácslava Ševce
1 zl.
Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švajskýho Jan Tomášů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Ševce ostatních peněz 1 zl. Jest Kateřině vydán ut supra.
A tak má ho Jan Tomášů za zaplacenej.
f 1043b
Leta Páně 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky týž grunt slove podsedek prodán jest po Janovi Tomášovém Pavlovi Vachounovému za summu 12 zl, placením ročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě Jan Vachounů a Jiřík Machula SRSN.

Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Pavel Vachoun za gr[unt] svůj [na] s[irotky] n[ebožtíka] Martina Mokrého, zůstávají za ouřadem 15 gr.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Pavel Vachounů položil, ten přijala Kateřina, s[irotek] n[ebožtíka] Václava Slováka 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařa Pavel Vachúnů položil, ten přijala Kateřina, s[irotek] n[ebožtíka] Václava Slováka 15 gr.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Pavel Vachúnů položil a to přijal ouřad velickej 15 gr.