Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

112 Grunt Vítha Staroměstského

f 1061a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starých purkrechtních prostředních v listu 157 Vítek vejš psaný koupil jest grunth z půl lánem roli, ze dvěma koňmi, vozem, pluhem, bránami a jiným k tomu podle téhož zápisu věcmi přidanými od Matěje Kozuba za summu 190 zl.
Na kderúžto summu závdanku Matějovi výš psanému dal 22 zl a ostatek 168 zl platiti má od letha [15]93 při Vánocích po
6 zl. Ta summa všecka náleží témuž Matějovi Kozubovi.
Rukojmě Thomáš Kujů a Macek Skočovský R.S.N.
Ten vejš psaný grunth zase Matěj Kozub od Víta Staroměstského přijal a na něm zůstává, kterejž zaplacenej má.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka podle rozdílu statku n[ebožtíka] Matěje Kozuba prodán grunt z vinohradem v Dolní hoře, z dobytkem a jiným k tomu příslušenstvím i z koňmi Zuzanně, vdově pozůstalé po témž n[ebožtíku] Matějovi Kozubovi, za summu 200 zl. Z toho sobě srazila dílu svého
35 zl 21 gr a tak zůstává dopláceti od letha 1600 po 5 zl summy 164 zl 9 gr. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mach Žádalů, Mikuláš Pecen, Jan Balcar, Jan Fousek, Jíra Tomšů, Šťastný Lačných S.R.S.A N.
f 1061b
Letha ut s[upr]a položil Matouš Chladný na místě Zuzanny manželky své závdanku a peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Kozuba 9 zl 15 gr.
Letha 1601 za purgkmistra Daniele Třískala položil Prokeš, náměstek n[ebožtíka] Mathouše Chladného, za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Kozuba 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Prokeš Staroměstský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Kozuba 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Prokeš Staroměstský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Kozuba 4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Prokeš Staroměstský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Kozuba 4 zl.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický prodali požár ut s[upr]a s půl lánem roli a z vinohradem v Dolní hoře s boudou a z presem, pozůstalý po neb[ožtíku] Prokšovi Staroměstským, Danielovi Třískalovi za summu, což za něj dopláceti jest, totiž 142 zl 19 gr bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mathouš Hanáček, Pavel Tomášů, Pavel Kolář, Jan Mitáček, Mikuláš Mokrý S.R.S.A N.

Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového Daniel Třískal prodal grunt s půl lánem roli a z vinohradem v Dolní hoře z boudú a presem, z jedním valachem, z půl vozem za tu summu, což za něj dopláceti jest, totiž 142 zl 19 gr Janovi Ševcovi z Nových Lhotek bez závdanku, platiti má od letha 1608 po
4 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jíra Janků, Jan Zdeňků, Jíra Rosů, Martin Žádalů S.R.S.A N.

Letha 1611 za purgkmistra Pavla Tomášového po smrti Jana Ševčíka z Nových Lhotek vstúpil na ten kup toho gruntu Mikuláš Kozubů, jakž jej ten Jan Ševčíků z Nových Lhotek proležil, a srazil sobě na to[m] gruntě, což jemu dílu otcovského náleželo 38 zl 16 gr, ostatek dopláceti má s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Kozuba 104 zl 3 gr, placením od letha 1615 po 4 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a opravu g[runtu] Jura Tomášů, Jan Supů, Vašek Šavara a Jura Janků S.R.S.a N.
Od toho gruntu jest odtržený vinohrad v Dolní hoře z boudou a presem a prodán jest Lukášovi Ševcovi za summu 55 zl. A tak Mikuláš Kozubů toliko za grunt povinen bude dopláceti 49 zl
3 gr, placením od letha ut s[upr]a po 3 zl.
f 1062a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Kozubů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Kozuba 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Kozubů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Kozuba za
2 leta 4 zl.

Leta Páně 1618 za purgkmistra Pavla Vítového po smrti Mikuláše Kozuba purgkmistr a starší prodali grunt tento s půl lánem roli, se 3 koňmi tažnými a 1 hříbětem, s vozem, pluhem, bránou, též se 2 krávami, jedním teletem, dobytka svinského
7 kusy, též se 20 kopami pšenice, rži 3 kopy, ječmene 6 kop, ovsa 15 kop Kateřině, pozůstalé vdově po témž Mikulášovi Kozubovi, za summu 144 zl 16 gr bez závdanku, platiti jej má od leta 1618 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Rabáček, Mikuláš Babirád a Václav Šidláků SRSN.

Pusté

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr s ouřadem prodali od svrchu psaného gruntu čtvrt roli i s gruntem Martinovi Šticovému za 4 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdána jemu za volnú. Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM Jan Zdeňků a Pavel Měsíček SRSN.
Druhá čtvrt roli ze gruntu 20 jest připsaná Kateřině Kozubce.