Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

113 Grunt Jíry Šimkového

f 1071a

Letha Páně 1586 podle zápisu kněh starých purkrechtních prostředních v listu 54 Jíra vejš psaný koupil jest grunth ze čtvrtí roli po n[ebožtíku] Janovi Boleslavským zůstalý za
110 zl.
Na kderýž jest do letha [15]93 i s těmi 20 zl od Mandy Hoferkyně a Šimka Mozolového koupenými, též z závdankem a penězi purkrechtními 59 zl vyplnil a ještě mimo to dopláceti od letha [15]94 při Vánocích zůstává 51 zl.
Item sirot[kům] nebožt[íka] Bartoně Silných 42 zl. Ty jim jíti mají pořadně od letha výš psaného po 6 zl.
Item k záduší kostela velického 9 zl. Ty se mají vyplniti, když napřed psaní sirotci svou spravedlnost vyberou, po dvě leta.
Rukojmě Matěj Hošků z Vrbky, Mikuláš Janíčků, Václav Šáchů, též oba z Vrbky, a Pavel Kopřiva R.S.N.
Letha [15]94 položil Jíra Šimků za grunth peněz ročních
6 zl. Složeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]95 položil Jíra Šimků za grunth 6 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Šimků za grunth 6 zl.
Leta [15]97 položil Jíra Šimků za grunt svůj 6 zl.
Leta 1598 položil Jíra Šimků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Silných 6 zl.
f 1071b
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jíra Šimků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Silných
6 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra Šimků na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Silných 3 zl.
Letha 1601 za purgkmistra Daniele Třískala položil Jíra Šimků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Silných 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra Šimků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Silných
3 zl.
Ty 3 zl jsou s[irotkům] n[ebožtíka] Bartoně Silných přeplaceny a z téhož statku zase vzaty a dány na kostel velický.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra Šimků za grunt na kostel velický ostatních 6 zl.
A tak grunt svůj zouplna zaplacený má.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Saloma, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Jírovi Šimkovi, jsouce nápadnice po muži svém, z dobré vůle své pustila a oddala jest pustý tento požár Jurovi Šimkovi pastorku svému za zaplacený, aby jej stavěl a povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu náležité odbýval. A což témuž Jurovi Šimkovi po otci jeho nětco spravedlnosti na gruntě Jana Zvedinosovém na Závodí náleželo, to jest také tejž Salome macoše své, aby ona sama to sobě vyzdvihovala, pustil. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za stavení a odbývání povinnosti panské Jan Jakšů a Vašek Šavara S.R.S.a N.

Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře týž purgkmistr a starší prodali ten grunt se čtvrtí roli, s půl achtelem vinohradu v Dolní hoře, z trojíma včelami Anně, pozůstalé manželce po n[ebožtíku] Jírovi Šimkovém, za 64 zl bez závdanku, platiti má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Oulehle a Mikuláš Švehlů SRSAN.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového Anna, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Jírovi Šimkovém, prodala zase grunt tento Martinovi Hanáčkovi za summu 64 zl. Závdanku dal jí 3 zl a platiti jej má po 2 zl. A jakož tejž Anně vdově na tomto gruntě třetí díl, totiž 21 zl 10 gr náleželo,
f 1072a
ty jest témuž Martinovi Hanáčkovi pustila. A tak na tom gruntě táž vdova nic více nemá. Odevzdán ten grunt za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Jura Tomášů a Mikuláš Švejský S.R.S.a N.

Pusté

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr prodali svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli Janovi Zdeňkovému za summu 3 zl, platit má po vyjití tří leth po 15 gr. Odevzdán za volný a svobodný Janovi Zdeňkovému. Rukojmě za placení a stavení gruntu i za všelijaké povinnosti J.H.M. Jan Hroš a Mikuláš Hrubec slíbili R.S.N.

Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jan Zdeňko byl od vrchnosti z toho gruntu a čtvr[ti] roli propuštěn, potom zase ujal jej Pavel Šebestových jakožto svůj vlastní po o[t]ci. Od[evzdán] jemu za volný, svobodný a zaplacený. Ruk[ojmě] Pavel Měsíček a Pavel Matoušů SRSaN.