Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

124 Grunt Jana Zoubka

f 1181a

Letha Páně 1586 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 46 Jan vejš psaný koupil jest grunth od Pavla Pavelky za 40 zl.
Za kderýž jest od letha [15]86 až do letha [15]94 vyplnil 29 zl a ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl – 11 zl. Ta všecka spravedlnost, která se dopláceti má, náleží Pavlovi Pavelkovi.
Rukojmě za placení a povinnosti Jeho Mi[l]osti Pánu a obci Pavel Pavelků, Mikuláš Votickej, Mikuláš Pecen a Matěj Fulnecký R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan Zoubek Pavlovi Pavelkovi za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl.

Letha [15]96 ten grunth nahoře psaný prodán od Jana Zoubka Janovi Křížovi za 22 zl, závdanku Jan Křížových položil Janovi Zoubkovi 1 zl a platiti má od letha [15]97 pořadně po 2 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Valent Ochlasta a Matouš Šavarů S.R.S.N.
Téhož letha [15]96 položil roční peníze Jan Křížů Pavlovi Pavelkovi 2 zl.

Ten grunt prodal byl Jan Kříž Janovi Krnkovi a nemajíc ho sobě odevzdaného Jan Krnka j[es]t jemu od městečka z poručením J.M. Páně odkázáno, kderejž jsou purgkmistři a starší velicští Šimkovi Formánko[vi]
f 1181b
prodali za summu 22 zl bez závdanku, platiti má od leta [15]98 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Kašpar Nedvěd, Jíra Polichenský S.R.S.N.
Leta 1598 položil Šimek Formánek za grunt svůj 1 zl. Ten přijal Pavel Pavelků napřed psaný.
A jakož na tomto gruntě náleželo Janovi Zoubkovi zaplaceného summy 15 zl, ty j[es]t Šimkovi Formánkovi prodal a tak tu nic nemá. A J.M. Pánu na posledních penězích po Krnkovi náležeti bude 2 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Šimek Formánek za grunt svůj Pavlovi Pavelkovi 1 zl. A tak tu již více nic nemá.

Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Mikuláš, syn Šimka Formánka, ujmouc podsedek po smrti otce své[ho] prodal jej Mikulášovi Baťovýmu za summu 22 zl. Závdanku jemu dal
1 zl, ostatek platiti má od letha 1603 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Thobiáš Martinů, Jan Kuchyňka S.R.S.A N.

Na tom gruntě náleží předních peněz Pavlovi Pavelkovi 2 zl.
J.M. Pánu po Krnkovi odběhných 2 zl.
Mikulášovi, synu n[ebožtíka] Šimka Formánka 17 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Muikuláše Šidláka položil Mikuláš Baťů za grunt Pavlovi Pavelkovi 1 zl.

Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova Mikuláš Baťů prodal podsedek z roubanicí v Jiříkovci Janovi Šenovskému za summu 22 zl 15 gr. Závdanku jemu dal 2 zl 15 gr, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě Dobiáš Martinů, Jíra Holenků S.R.S.N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jan Šenovský za g[runt] Pavlovi Pavelkovi 1 zl.

Letha 1607 za purgmistra Daniele Třískala Jan Šenovský prodal podsedek Izákovi Jakubovému synu Židu za 20 zl, závdanku jemu dal 1 zl 15 gr, platiti má od letha 1608 po
1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukoj[mě] Jan Zdeňků, Mikuláš Pecen S.R.S.A N.
f 1182a
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Izák Žid ut s[upr]a za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Pavelky
15 gr.

Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého Izák Žid prodal podsedek Ondrovi Prakšickýmu za summu 20 zl, závdanku jemu dal 7 ½ gr, ostatek platiti má od letha 1609 ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Václav Kaša, Jan Havranů SRSAN.
Téhož letha ut s[upr]a položil Ondra Prakšický za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Pavelky 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Ondra Prakšický za g[runt] trojích peněz 3 zl. Z toho přijato Jeho [Milosti] Pánu po Krnkovi odběžných 2 zl a Mikuláš Formánek přijal 1 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Ondra Prakšický položil za grunt Mikulášovi Formánkovi 1 zl.

Pusté