Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

13 Grunt Martina Ležakujového

f 121a

Letha Páně 1561 v outerý po neděli provodní podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 31 Martin výš psaný koupil grunth se štvrtí roli za 60 zl.
Na kderýž jest hned při odevzdávce závdanku a peněz purkrechtních položil 24 zl a od letha 1564 dopláceti Janovi Sládkovi zůstává peněz od Anny Janečkovej skoupených 36 zl. Kderéž jsou již vyšlé a za tímž Martinem Ležakujovým zadržalé zůstávají.
Správu tenž Martin dává, že by takové peníze nebožt[íku] Janovi Sládkovi zouplna zaplatiti měl, povinen jest to ukázati.
Jakož jest Martin Ležakujů za grunth 36 zl dopláceti zůstal, toho jest dobrejmi a hodnověrnejmi lidmi ukázal, že jest takové peníze Janovi Sládkovi zouplna a docela zaplatil. A tak grunth svůj doplacenej má.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka podle rozdílu statku n[ebožtíka] Martina Ležakuje prodán grunt ut s[upr]a Kateřině dceři jeho i z vinohradem v Dolní hoře za summu
110 zl 15 gr. Z toho sobě porazila dílu svého 26 zl a tak dopláceti zůstává 84 zl 15 gr, placením od letha 1600 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Ondra Matoušů, Jan Kuchyňka, Jíra Škulín SRSAN.
f 121b
Letha 1600 za purgkmistra ut s[upr]a položila Kateřina za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ležakuje 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položila Kateřina za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ležakuje 2 zl.

Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Kateřina Ležakujová prodala grunt se čtvrtí roli Václavovi Kšticovému za summu 50 zl, závdanku jí dal 3 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Čejků a Jan Kuchyňka SRSAN.
Z té všecké summy Václav Kšticů srazil sobě dílu po Markytě manželce své i dílu Janového, co jest jí na smrtedlné posteli poručil 44 zl 15 gr. A tak zůstává ještě dopláceti na kostel velický 2 zl 15 gr.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Václav Kšticů za g[runt] na kostel velický 1 zl 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Václav Kšticů za g[runt] na kostel velický ostatní 1 zl.
A tak má grunt zouplna zaplacený.

Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého Václav Kšticů prodal podsedek bez roli Mikulášovi Pecnovi za summu 27 zl, závdanku jemu dal 4 zl, ostatek platiti má od letha 1610 po
2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Martin Žádalů, Václav Šidláků SRSAN.
Jakož náleželo na tomto gruntě Václavovi Kšticovi peněz, kteréž na něm vyplatil ještě 23 zl, takové peníze prodal svrchu psaný Václav ouřadu velickému za hotovejch 4 zl. A tak tu nic více nemá.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš Pecnů za gr[unt] obci velicské 2 zl.

Letha 1612 za purgkmistra Mikuláše Šidláka Mikuláš Pecen prodal podsedek svůj bez roli Jírovi Žilkovi za summu 32 zl, závdanku mu dal 8 zl, ostatek platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Tomášů a Martin Chudý S.R.S.N.
A jakož náleželo na tomto gruntě Mikulášovi Pecnovi peněz vydělaných posledních 3 zl, ty jest prodal Jírovi Žilkovi za hotových 16 gr. A tak tu Pecen nic nemá.
f 122a
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil týž Žilka za podsedek dvojích peněz 6 zl. Zůstávají k obci velické skoupených peněz.
Letha Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jiřík Žilka položil za grunt peněz ročních na obec velickou 2 zl.
Leta Páně 1616 v neděli před památkou Vstoupení Krista Pána na nebe za ouředníka pana Thobiáše Purgkrábka jakož jest Václav Kšticů z toho gruntu preč ušel, za tou příčinou jest ta čtvrt roli zase připojena k tomuto gruntu Jiříka Žilky ve 4 zl a má z ní robotovati podle jiných sousedův robotujících. Stalo se letha a dne ut s[upra] za purgkmistra Jana Baňaře.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jiřík Žilka položil za grunt na obec velicskou za 2 letha 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jiřík Žilka položil za grunt obci velické 2 zl.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového po smrti Jíry Žilky ujal tento grunt Martin Žilka za summu 7 zl, což za něj obci velické dopláceti pozůstává, placením po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecníéch Ozvoldt Šalpický a Mikuláš Babirád SRSaN.
Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře položil za grunt obci Martin Žilka 1 zl.

Letha 1628 za purg[mistra] Pavla Radějovského Martin Žilka prodal ten grunth ut s[upr]a Jírovi Barvínkovi za summu, což dopláceti jest, totiž 6 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. R[ukojmě] Jan Kuchyňka a Jan Baňařů S.R.S.a N.
Letha 1629 za purgmistra Jana Baňařového Jiřík Barvínek položil za g[runt] ut s[upr]a obci peněz ročních 2 zl.
Letha 1630 za purgmistra Jíry Machule Jiřík Barvínek položil za gr[unt] obci velické 2 zl.
Letha 1631 za purg[mistra] Jíry Machule Kateřina Barvínková položila za gr[unt] obci velické 2 zl.
Má ho za zaplacenej.
f 122b
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machula Kateřina Barvínková prodala grunt Pavlovi Rabáčkovému za summu 20 zl, placení komu náležeti bude ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní a placení gruntu Jan Rabáček, Václav Hrazánek SRSN.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Pavel Rabáček položil za grunt a ty přijala Kateřina Barvínko[vá] 1 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Pavel Rabáček položil za grunt a ty přijala Kateřina Barvínková 15 gr.
Letha 1640 za purgkmistra Jíry Machuly Pavel Rabáček položil za gr[unt] a ty přijala Kateřina Barvínková 15 gr.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Pavel Rabáček položil za grunt a ten přijala Kateřina Barvínková 15 gr.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Pavel Rabáček položil za gr[unt] a ten přijala Kateřina Barvínková 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Pavel Rabáček položil za rok 1646 15 gr. Ty jsou položeny na kostel od Kateřiny Barvínkovej a již jsou vydané.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúnového Pavel Rabáček položil za rok 1647 na kostel velický peněz ročních
15 gr.
f 123a
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Pivky Pavel Rabáček zemrouc po sobě zanechal manželku svou, vdovu Šimon Skočovský pojmouc sobě za manželku takový grunt se jemu připisuje za 20 zl bez závdanku, platiti jej má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Martin Zháněl a Mikuláš Štěrba SRSAN.