Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

14 Grunt Mikuláše Sekerky

f 131a

Ten Mikuláš výš psaný měl svůj grunth z půl lánem roli podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 97 za 105 zl koupený.
Kterýž do letha [15]93 již má zouplna zaplacený.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Mikuláš Sekerka prodal grunt s půl lánem roli, s polovicí obojího osetí, se
2 pluhy, s vozem, pluhem, bránou a jiným k tomu příslušenstvím Martinovi Řičicovi za hotových 30 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Sekerka, Jíra Řehák S.R.S.A N.

Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srny Martin Řičice prodal grunth s půl lánem roli Martinovi Humpoleckému za hotových 21 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Škrobený, Jíra Bošáckých, Mikuláš Švehla, Jíra Tomšů S.R.S.N.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický prodali grunt požár ut s[upr]a z půl lánem roli a jiný[m] k tomu od starodávna příslušenstvím, pozůstalý po neb[ožtíku] Martinovi Humpoleckým, Václavovi Kšticovýmu za summu 60 zl bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Pecen, Martin Žádalů, Jan Kuchyňka S.R.S.A N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Václav Kšticů dal za dluh neb[ožtíka] Martina Humpoleckýho Martinovi Baňařovi
1 měřici žita za 1 zl.
NB. Z toho gruntu má se zaplatiti Mikulášovi Čejkovi dluhu za n[ebožtíka] Martina Humpoleckýho 4 zl.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového položil Václav Kštice za grunt 1 zl 15 gr. Ty přijal Mikuláš Čejka na dluh svůj.
f 131b
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Václav Kšticů za grunt 1 zl 15 gr. Ty přijal Mikuláš Čejka na dluh jeho.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Václav Kšticů za gr[unt] 2 zl. Z toho vzal Mikuláš Čejka za dluh ostat[ní]
1 zl a Mikuláš Formánek též za dluh svůj 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Václav Kšticů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Humpoleckého 4 zl.

Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Václav Kšticů prodal grunt ten s jednou čtvrtí roli Jano[vi] Michalačovi za summu 50 zl bez závdanku, platiti jej má počna leta 1615 po
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. A což jest Václav na tom gruntě zaplatil, totiž 10 zl, to jest Janovi pustil. Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Mikuláš Švehla a Jan Sup SRSN.

Téhož leta za téhož purgkmistra Jan Michalačů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Humpoleckého 2 zl.

Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Michalačů prodal ten grunt Jírovi Barvínkovi za 53 zl, závdanku jemu dal 3 zl, platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jura Tomášů a Jan Subků SRSAN.
NB. Jakož jest měl Jan Michalač sobě puštěného 10 zl a zaplaceného 2 zl, na to přijal závdanku 3 zl a pouští jemu
9 zl.
Téhož letha Jíra Barvínek položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Humpoleckého za 2 leta 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jíra Barvínek položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Humpoleckého 2 zl.
Pustý

Letha 1632 za purg[mistra] Vácslava Pivky Kateřina Barvínková prodala ten gr[unt] požár se čtvrtí roli Pavlovi Zoubkovi za summu 17 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Kuchyňkových a Jan Švehlů S.R.S.N.
Letha 1633 za purgmistra (nedopsáno).
f 132a
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivkového prodali týž grunt se čtvrtí roli Martinovi Zhánělovi za 15 zl, placení po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské a obecní odbejvání Mikoláš Zháněl, Jan Lukášů SRSN. Placení má ročně po 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly položil Martin Zháněl, ty přijala Kateřina Barvínková 1 zl.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Martin Zháněl položil za grunt peněz ročních 1 zl. Ten přijala Kateřina Barvínková.

Leta a dne ut supra Martin Zháněl od svrchu psaného gruntu prodal čtvrt roli Mikolášovi Zhánělovi otci svému na doplacení svrchu psané summy za 13 zl, placení komu náleží ročně po
1 zl. A co na něm zaplaceného jměl, totiž 2 zl, ty jest otci svému dobrovolně upustil. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení roli a jinších povinností Martin Zháněl, Pavel Šebesta S.R.S.A N.

Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Mikuláš Zháněl prodal tu čtvrt svrchu psanú Martinovi Zhánělovi synu svému za 13 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Pavel Rabáček a Martin Žílů SRSaN.
Item položil a ten přijala Kateřina Barvínkové 1 zl.

f 132b
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Martin Zháněl položil a přijala Kateřina Barvínková 15 gr.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položil Martin Zháněl za rok 1646 15 gr. Kteréž jsou od Kateřiny Barvínkovej na kostel poručeny a již vydány.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúnového položil Martin Zháněl za rok 1647 na kostel velický ročních peněz
15 gr.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Pivky Martin Zháněl pustil grunt svůj Janovi Světlíkovi. A poněvadž po manželce svej nápad má, takový grunt bude míti zaplacený, toliko bude povinen dopláceti to, cožkoliv Martin Zháněl na něm vyplatil, každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Buranský, Jakub Soukeník SRSN.