Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

15 Grunt Mikuláše Lazebníkového

f 141a

Letha Páně 1594 podle zápisu kněh purkrechtních starých prostředních v listu 160 Mikuláš vejš psaný koupil jest grunth z spůl lánem roli, dvěma koňmi, pluhem, bránou, vozem a jiným k tomu příslušenstvím, jakž týž zápis v sobě šíře obsahuje, za 114 zl.
Za kderýž jest Pavlovi Suchomelovi závdanku a peněz purkrechtních zadržalých položil 11 zl a ostatek 103 zl dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 6 zl osobám níže psaným, a to takto:
Item Kateřině, sirotku po nebožt[íku] Vaňkovi Drozdkovi zůstalému 55 zl 18 gr.
Item Barboře Drozdkově, manželce Vaňka Fňukalova z Veliké
11 zl 14 gr.
Item Dorotě Drozdkově do Bošáce 22 zl 23 gr.
Ta spravedlnost všem třem jíti má od letha [15]94, tak jak se svrchu píše, při Vánocích po 6 zl.
Item Mahdě, mateři těch sirot[ků], též náleží 5 zl 26 gr.
Item Danielovi Baťovýmu podle kšaftu náleží ještě 3 zl.
Item Markytě Kuby Baťovýho týž náleží na tom gruntě 2 zl.
Týž na tom gruntě náleží Janovi Hanáčkovi posledních peněz
2 zl 9 gr.
Rukojmě za zaplacení a opravy toho grunthu
f 141b
Jan Zdeňků, Thoman Smolínský, Mikuláš Mokrých, Jan Mitáčků, Jíra Košťálů, Adam Bošácký R.S.N.
Letha [15]94 položil napřed psaný Mikuláš za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl.
A mimo ty položené peníze skoupil od Vaňka Fňukala 11 zl
14 gr. A tak tenž Fňukal po Barboře manželce své žádné spravedlnosti více míti nebude.
A tenž Mikuláš Lazebníků nebude povinen než od letha [15]95 za grunth svůj pokládati po 4 zl.
Letha vejš psaného vydáno Danielovi Baťovýmu podle kšaftu
2 zl.
Letha [15]95 položil Mikoláš Lazebníků za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl. Z toho Danielovi Baťovému [dáno] ostatních 1 zl, Dorotě Droskové též dáno 1 zl 15 gr a sirot[kům] po nebož[tíku] Vaňkovi Droskovi 1 zl 15 gr.
Letha [15]96 položil Mikoláš Lazebníků za grunth peněz
4 zl. Z toho dáno Mahdě, mateři napřed psané 2 zl, Dorotě též dáno na díl její 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Droska 1 zl.
Letha [15]96 Pavel Svodník ten jest na místě Doroty manželky své díl její, což jí náleželo 20 zl 8 gr, Mikolášovi Lazebníkovému prodal za 4 zl 9 gr, kteréž se je[mu] na zaplacení gruntu sníti mají. A táž Dorota již tu více spravedlnosti žádné jmíti nebude a nemá.

Leta [15]97 položil Mikoláš Lazebník za grunt svůj 2 zl.
Leta [15]98 položil Mikuláš Lazebník za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Drostka 2 zl. f 142a
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Mikuláš Lazebník za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Drostka 2 zl.
A jakož Janovi Hanáčkovi náleželo posledních peněz 2 zl
9 gr, takové peníze prodal Mikulášovi Lazebníkovi za měřici rži. A tak na tom gruntě nic nemá.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidlákového položil Mikuláš Lazebník na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Drostka 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš Lazebník za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Drostka
1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš Lazebník za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Drostka
1 zl.
Jírovi Botkovi dáno po Mahdě mateři jeho ostatek 3 zl
26 gr. A tak tu nic více nemá.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš Lazebník za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Drostka
2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srny položil Mikuláš Lazebník za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Drostka
2 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš Lazebník za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Drostka 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Mikuláš Lazebník za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Drostka 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš Lazebník za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Drostka
2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Mikuláš Lazebník za g[runt] dvojích peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Drostka, totiž 5 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Lazebník položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Drostka 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Lazebník položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Drostka za
2 leta 4 zl.

Letha 1618 purgkmistr a starší prodali ten gr[unt] po smrti Mikuláše Švehly jinak Lazebníka s půl lánem roli, 3 koňmi tažnými, 1 hříbětem, 1 krávou a 10 kusy dobytka svinského, s půl vozem, pluhem, bránou, s obilí[m] nemláceným a vína
z 5 věd[er] Kateřině, vdově zůstalé po témž n[ebožtíku] Mikulášovi Švehlovi, ta summu 112 zl 3 gr bez závdanku, platiti jej má od [leta] 1618 po 3 zl. Odevzdán jí za volný a svobodný. Rukojmě Jan Baňař, Pavel Větrů a Vaněk Plšků SRSaN.

f 142b
Na tom gruntě náleží těmto:
Nápadníkům n[ebožtíka] Vaňka Drostka předních peněz 2 zl
3 gr, placením po 2 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Švehly jinak Lazebníka
92 zl, placením po 1 zl.

Pusté

Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švajskýho s povolením pana ouředníka strážnického ten grunt ut supra jsouce požár pustej ujal ho Jan Švehla, však jestli nápadníci n[ebožtíka] Vaňka Drostka vynajíti se nemohou, teda jemu těch 20 zl 3 gr na témž gruntě pasirováno bejti jmá. Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti panské i obecní odbejvání Jiřík Chmel, Jan Tomášů SRSN.

Poněvadž pak se sirotci n[ebožtíka] Vaňka Drostového nenachází, tehdy z jistú vůlí pana Johanesa Kluga, toho času ouředníka na Strážnici, za purgkmistra Jíry Machuly jsou ty
20 zl 3 gr Janovi Švehlovi tedt(!) vypsány. A tak ten gr[unt] má zouplna a docela zaplacený.