Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

17 Grunt Gabriele Lackového

f 161a

Letha Páně 1592 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 151 ten Gabriel vejš psaný drží grunt po nebožt[íku] otci svém zůstalý v summě 208 zl.
Na kderoužto summu živíce se společně s mateří a s jinými bratřími svými vyplnil závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]92 38 zl a tak ještě za ten grunt od leta [15]94 dopláceti zůstal 170 zl.

Letha [15]94 ve středu den s[vatéh]o Mistra Jana Husi Gabriel výš psaný prodal zase grunth nahoře psaný s povolením mateři, bratřích a sestry své Šťastnýmu Hladkých za summu
170 zl.
Na kderýž jest závdanku vyplnil 10 zl, těch 10 zl vydány jsou Markytě, nápadnici po ne[božtíku] Janovi Brkalovi zůstalé do Lhoty Vostrovské. A tak ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 160 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item Markytě, nápadnici po ne[božtíku] Janovi Brkalovi zůstalé 7 zl 15 gr. Ty jí položiti povinen bude letha [15]94 při Vánocích příštích. f 161b
Item Martinovi Kšticovu náleží na tom gruntě 152 zl 15 gr. Ta spravedlnost jemu takto jíti má: letha [15]94 při Vánocích 2 zl 15 gr a od letha [15]95 pořadně po 6 zl.
Rukojmě za téhož Šťastného Lačných Petr Tomšů, Kuba Žádalů, Mikuláš Sekerka, Václav Švec, Martin Žádalů, Jíra Holenků a Jan Hanáček R.S.N.
Letha [15]94 položil Šťastnej Lačných za grunth 10 zl. Z toho dáno Margetě Brkalovej 7 zl 15 gr a Martinovi Kšticovi 2 zl 15 gr.

Jakož jest Martinovi Kšticovi, sousedu měst[ečka] Veliké, na gruntě Šťastnýho Hladkých jináče Lačných spravedlnosti
150 zl náleželo, a těch peněz jemu náležitých, totiž těchto 150 zl, jest s povolením pana Jana Šponara z Blinzdorfu, ouředníka na Strážnici, poněvadž jich držitel téhož gruntu koupiti nemyslil, nýbrž dobrovolně od nich upustil a on Martin Kšticů snažně, abychom my, totiž předně správce zboru velického a potom hospodářé téhož zboru i všeckni jiní k témuž zboru naležející takové peníze od něho k záduší a vzdělání zboru velického koupili, za to prosil. I znaje my toho, že nám pan ouředník na místě Jeho Mi[l]osti Páně k takovému kupu laskavě povoluje, sme podle téhož povolení takovejch 150 zl od Martina Kštice za 30 zl koupili a jemu hned od koupení těch peněz sme 22 zl dali a ostatek při posudku nejprve příštím letha tohoto [15]95 připovídáme 8 zl ostatních vyplniti. A takové peníze se k témuž zboru vyplniti mají počna od letha [15]95 při Vánocích rok po roku pořadně po 6 zl až do vyplnění summy ut sup[ra].

f 162a
Letha [15]95 položil Šťastný za grunth peněz purgkrechtních, kteréž na zbor velický přijaty sou podle ukoupení 6 zl.
Téhož letha [15]95 jakož sou hospodářé zboru velického ještě Martinovi Kšticovi na peníze skoupené povinni byli dodati 8 zl, takových 8 zl sou oni témuž Kšticovi položili a odvedli. A tak ty peníze na zbor od něho koupené zaplaceny sou.
Letha [15]96 položil Šťastný za grunth peněz purgkrechtních na zbor 6 zl.
Leta [15]97 položil Šťastný za grunt svůj na zbor velitský
6 zl.
Leta 1598 položil Šťastný za grunt svůj na zbor velický
6 zl. Ty přijal Mikoláš Škrobený a Jura Šimků hospodáři.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Šťastný za grunt svůj na zbor velitský 6 zl. Ty přijali hospodáři téhož zboru.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Šťastný za g[runt] na zbor velický 3 zl. Ty přijal hospodář téhož zboru.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Šťastný za grunt na zbor velický 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Šťastný za grunt na zbor velický 3 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Šťastný Lačných za grunt na zbor velický 3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Šťastný Lačných za g[runt] na zbor velický 6 zl.

Pustý

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purkmistr s ouřadem prodali svrchu psaný grunt s polouláním roli Mikulášovi Babirádovi za summu 8 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM a jinších Mikuláš Srna a Jan Vachoun S.R.S.N.
f 162b
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Jakub Soukeník z toho poloulání ujal jednu čtvrt roli za summu 20 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Pavel Drmíšek a Václav Pivků
S R S a N.
Item Jan Buřanský ujal druhou čtvrt roli za summu 20 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Jan Švehla a Štěpán Klobúčník SRSaN.
Letha 1660 Jakub Soukeník položil za grunt asvůj ročních peněz 15 zl. Ty jsou odvedeny na chrám Páně.

Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Hroše Jakub Soukeník pustil tu čtvrt Václavovi Budínkovi za 20 zl, platiti má po 1 zl komu náležeti bude. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Tomáš Pešek a Jan Vachún SRSN.