Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

20 Grunt Mikuláše Šidlákové[ho]

f 191a

Letha Páně 1593 podle regimentu letha [15]92 za purgkmistra Jana Jurkového učiněného prodán jest grunth sirot[ků] po nebožt[íku] Ondry Nejedlých zůstalý ze štvrtí roli, osetím trojích honů a na skopným dvojích, krávami třemi, ovcemi třemi, náčením cínovým osmi kusy a jiným k tomu příslušenstvím Mikulášovi Šidlákovi, otčímovi těch sirot[ků] za 100 zl.
Na kderoužto summu závdanku na sirotky ne[božtíka] Ondry Nejedlého položil 3 zl a Mandě, manželce nebožt[íka] Petra Nejedlého též 3 zl a tak toho závdanku vyplnil 6 zl. A ostatek summy 94 zl dopláceti zůstává od letha [15]93 pořadně po 5 zl, jak níže položeno jest.
Však ten grunth i s těmi věcmi nahoře psanými jest otčímu těch sirot[ků] za tou příčinou, aby sirotkův při sobě do zrostu jejich zanechávajíc, jsouc malí a ochrany potřebujíce (což učiniti připověděl) náležitě ochraňoval a křivdy nečinil, jest puštěn.
Rukojmě zadosti tomu vše[mu] učinění Vašek Havranů, Jíra Švejský, Martin Šidláků, Daniel Třískalů, Mikuláš Kovářů a Martin Rabáček R.S.N.
Ta summa mimo závdanek napřed psaný položený náleží osobám těmto:
f 191b
Item peněz sirotčích a obecních, které nebožtík Ondra Nejedlých za nebožt[íka] Petra Nejedlého otce svého, co jest jsouce purgkmistrem na počtu podle cedule řezané ještě nezaplaceného doplniti zůstal, zaplatiti má 10 zl 24 gr. Těch 10 zl 24 gr takto se má vyplniti: letha [15]94 při Vánocích
5 zl, též letha [15]95 při témž času 5 zl a letha [15]96
24 gr.
Item Mandě, manželce po nebožt[íku] Petrovi Nejedlém zůstalé, dílu jejího i s tím, což jest jsouce na tom gruntě vyplatila, náleží jí 29 zl 26 gr. Tu spravedlnost takto má bráti: letha [15]93 2 zl 15 gr a potom letha [15]94, též [15]95 nemá se jí nic vydávati, až letha [15]96 při Vánocích
4 zl 6 gr a od letha 1597 pořadně má spravedlnost její po 3 zl vycházeti.
Týž náleží na tom gruntě sirot[kům] nebožt[íka] Ondry Nejedlého mimo závdanek vyzdvižený ještě 53 zl 10 gr. Ta spravedlnost jim takto jíti má: letha 1597 při Vánocích 2 zl a od letha 1598 při témž časi dotud, dokudž Mandalena napřed psaná své summy nevyzdvihne, těm sirot[kům] pořadně po 2 zl půjde
f 192a
a po vyzdvižení spravedlnosti její na ty sirot[ky] po 5 zl vycházeti bude.

Letha [15]93 při Vánocích položil Mikuláš Šidláků purkrechtních peněz 2 zl 15 gr. Ty vyzdvihla Mandalena výš psaná.
Letha [15]94 položil Mikoláš Šidláků za grunth svůj peněz purgkrechtních, kteréž na termíny nebož[tíka] Ondry Nejedlýho obráceny sou 5 zl.
Letha [15]95 položil Mikoláš Šidláků za grunth svůj peněz purgkrechtních, kteréž na termíny obráceny sou 5 zl.
Letha [15]96 položil Mikoláš Šidláků za grunth peněz purkrechtních 5 zl. Z toho dáno do termínů n[ebožtíka] Ondry Nejedlýho 4 gr, Mahdě, manželce po nebožt[íku] Petrovi Nejedlým dáno 4 zl 6 gr.

Leta [15]97 Mikoláš Šidláků prodal grunt svůj ze čtvrtí roli Janovi Drabíkovému za summu 110 zl, závdanku položil při odevzdávce Jan Drabíků Mikolášovi Šidlákovému 16 zl a ostatek platiti má od leta [15]97 po 5 zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Šimon Mozolů, Jan Kvizín, Janek Talajů, Mikoláš Šidláků S.R.S.A.N.
Téhož leta [15]97 položil Jan Jíry Drabíkového za grunt svůj 5 zl. Ty jsou vydány Mahdě, manželce po n[ebožtíku] Petrovi Nejedlým.
Též k tomu gruntu náleží roubanice v Jiříkovci, co ji drží od mnoha let a jemu z vůlí vrchnosti k tomu gruntu puštěna jest Jan Jurků, z kteréž J.M. Pánu platí i všelijaké povinnosti spravuje.
Leta 1598 položil Jan Jurků za grunt svůj 5 zl. Ty přijala Mahda, n[ebožtíka] Petera Nejedlého manželka.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jan Jurků za grunt svůj 6 zl. Ty přijala Mahda, manželka n[ebožtíka] Petra Nejedlého.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan
Jurků za grunt 4 zl. Ty přijala Mahda, manželka n[ebožtíka]
Petra Nejedlého.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Jurků za grunt 3 zl 5 gr. Ty přijala Mahda n[ebožtíka] Petra Nejedlého. A tak tu nic nemá.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin Bulů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Nejedlého prvních peněz 2 zl 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin Bulů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Nejedlého 5 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Martin Bulů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Nejedlého 5 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala puštěno od pana ouředníka Jírovi Žilkovýmu, náměstku neb[ožtíka] Martina Bulového, kterýž manželku po něm zůstalou sobě pojal, aby tento g[runt] po 4 zl doplácel.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jíra Žilků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Nejedlého 2 zl.

Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jíra Žilků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Nejedlého 3 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil týž Jíra za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Nejedlýho 4 zl.
Letha 1611 za purgkmistra Pavla Tomášovýho položil Jíra Žilků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Nejedlýho
2 zl.

Letha 1612 za purgkmistra Mikuláše Šidláka Jíra Žilků prodal podsedek svůj ze čtvrtí roli Vaškovi Kašovi za summu 116 zl bez závdanku a pustil mu Jíra Žilků na něm 30 zl, ostatek platiti má po 4 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Hašaša, Václav Dobša, Martin Žádalů a Pavel Řepa SRSN.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Vašek Kaše za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Nejedlého 6 zl.
f 193a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Vašek Kaše položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Nejedlého
3 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Vašek Kaše položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Nejedlého za 2 leta 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Vašek Kaše položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Nejedlého 2 zl.

Pusté

Letha 1630 za purgmistra Jiříka Machule prodán jest ten gr[unt] požár Lukášovi Hudcovi za summu 20 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jakub Světlík a Mikuláš Zvedinosů S.R.S.a N.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Lukáš Hudcův položil za krunt 1 zl.
A jakož ouřad dává zprávu, že sirotci zběhli, ta spravedlnost, jakž ještě dopláceti přijde, takž ještě 19 zl do důchodův JHM přicházeti jmá. A jeden zlatý ut s[upr]a, kterýž položil, přijal jest, jakž vejš položeno jest.
Letha 1637 loncského roku dala se omylná správa o těch
19 zl, však přináležeti budou Pavlovi Měsíčkovi jakožšto po bratrovi jeho.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Lukáš Hudcův položil za grunt a ty přijal Pavel Měsíček 1 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Lukáš Hudců položil za grunt a ty přijal Pavel Měsíček 15 gr.
Letha 1640 za purgkmistra Jíry Machuly Kateřina, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Lukášovi Hudcovi, položila za gr[unt], ty přijal Pavel Měsíček 1 zl.

f 193b
Leta Páně 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr s ouřadem prodali čtvrt roli od gruntu 112 Kateřině Kozubce za summu 4 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zl. Odevzdána jí za volnou. Rukojmě za placení a povinnosti JHM Jan Zdenků a Mikula Štěrba S.R.S.N.
Kateřina Kozubka položila za grunt 15 gr. Ten přijal Pavel Měsíček.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Kateřina Kozubka položila a přijal Pavel Měsíček 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Kateřina Kozubka položila a přijal Pavel Měsíček 1 zl.

Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera po zemřetí Lukáše Hudce ujal ten grunt svrchu psaný syn jeho Jíra Hudců v tejž summě, jak jej byl otec jeho ukoupil, za summu 20 zl bez závdanku, platiti má každoročně po 1 zl. Rukojmě za placení a povinnosti J.H.M. i obecní Pavel Měsíček a Jan Vachounů SRSaN.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Jura Hudec položil za rok 1646 na summu prodejnou 1 zl. Ty přijal Pavel Měsíček.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna Jíra Hudců položil za rok 1647 peněz ročních 1 zl. Ten přijal Pavel Měsíček.

Letha Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Hroše Jíra Hudců majíce grunt svůj ze čtvrtí roli připsaný, zase jej pustil, tak jak sám měl, totiž za
20 zl Janovi Formánkovi, platiti má každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Štefan (nečitelné) a Jakub (nečitelné) SRSN.