Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

24 Grunt Mikuláše Votický[ho]

f 231a

Letha Páně 1587 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 70 Mikuláš výš psaný má svůj grunth z půl lánem roli od Martina Řičice za summu 105 zl koupený.
Na kderýž jest do letha [15]90 s závdankem a penězi purkrechtními vyplnil 43 zl 10 gr a ještě od letha [15]91 dopláceti zůstává 61 zl 20 gr. Na tu summu jest zadržel letha [15]91, též [15]92 a letha [15]93 15 zl. A od letha [15]94 při Vánocích pořadně pokládati má po 6 zl, ta všecka summa náleží obci velickej.
Rukojmě za placení a jiné povinnosti toho gruntu Martin Kšticů, Martin Blanařů, Matěj Čapek, Vaněk Jakšů, Gregor Bahulů, Jan Gregorů, Mikuláš Žilků, Jakub Žádalů a Václav Havranů S.R.S.N.
Letha Páně [15]94 položil Mikuláš Otický za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 zl. Ty přijali obec na peníze své zkoupené.
Letha [15]95 položil Mikoláš Otický obci velické 2 zl. A tak ještě dopláceti na obec má po 2 zl.
Letha [15]96 položil Mikoláš Otický obci velické 2 zl.
f 231b
Grunt Šalomouna Žida

Letha Páně 1594 Mikuláš Votický prodal napřed psaný grunth zase bez roli i bez louk dotčenému Šalomounovi Židu za 60 zl, na kderýž jest závdanku témuž Mikulášovi Otickýmu položil
12 zl a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích dopláceti zůstává po 4 zl – 48 zl. Ta summa všecka náleží obci velickej. Rukojmě Matěj Trkva, Martin Rabáček a Pavel Šidláků R.S.A.N.
Avšak napřed psaný Šalomoun Žid poněvadž týž grunth jeho za podsedek zůstává, bude povinen s téhož gruntu svého Jeho Mi[l]osti Pánu plat dávati a roboty, též i berně Jeho Mi[l]osti Císařské i jiné povinnosti vykonávati, tak jakž jiní podsedníci povinni jsou dávati a vykonávati.
Letha [15]94 podle zápisu knih těchto (list 221) tento vejš psaný podsedek Jan Jurků vyfrejmarčil od Šalomouna Žida a přivlastnil sobě k ně[mu] čtvrt roli od gruntu svého, kterejž Šalomounovi za tento podsedek oddal. A tak má za to vyplniti Bětě a Zuzanně sestrám svým 24 zl, ty jim od letha [15]95 po
4 zl při Vánocích pokládati má.
Letha [15]95 položil Jan Jurků za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 4 zl. Ty sou dány Bětě a Zuzanně sestrá[m] jeho.
Letha [15]96 položil Jan Jurků za grunth peněz purgkrechtních 4 zl. Ty sou dány Bětě a Zuzanně na díly jejich.

f 232a
Leta [15]97 Mikoláš Voticský prodal grunt svůj z půl lánem rolím i jiným k tomu gruntu příslušenstvím Jírovi Sučanskýmu za summu 105 zl, závdanku hned při odevzdávce Jíra Sučanský položil Mikolášovi Voticskýmu 17 zl a ostatek platiti má od leta [15]97 pořadně po 6 zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Šubela, Jan Měsíček, Jura Ochlasta, Martin Žádalů S.R.S.A.N.R.
Leta [15]97 položil ročních peněz mimo závdanek obci velitské 6 zl. A tak ještě za týž grunt od leta [15]98 vyplniti má 81 zl. Z toho náleží obci velitské 32 zl 20 gr, Mikulášovi Otickému 24 zl 10 gr, Šalomounovi Židu též náleží na posledních penězích 20 zl.
Těch 24 zl 10 gr, kteréž Mikolášovi Otickému náležejí, Jírovi Sučanskýmu, držiteli téhož gruntu, za 5 v[ěder] vína pustil, kteréž jse jemu na zaplacení gruntu vypisují.
Leta 1598 položil Jíra Sučanský za grunt svůj k obci velické 6 zl.
A jakož náleželo na tomto gruntě Šalomounovi Židu na posledních penězích 20 zl, takové peníze týž Šalomoun Žid Janovi Jurkový[mu] za dluh svůj odvedl. A tak on tu nic nemá Žid.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jíra Sučanský za grunt svůj obci velitské 6 zl.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka prodán grunt z půl lánem roli, z vinohradem a se vším příslušenstvím, po n[ebožtíku] Jírovi Sučanským pozůstalý, Bětě manželce jeho za summu 220 zl. Z toho sobě porazila dílu svého 34 zl 26 gr, ostatek platiti má od letha 1600 po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Kšticů, Mikuláš Sučanský, Adam Bošácký, Jan Ondrušů, Jan Hanáček, Mikuláš Janíčků, Ondra Matoušů, Eliáš Radějovský S.R.S.A.N.
f 232b
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
Obci velické předních peněz 25 zl 20 gr.
Janovi Jurkovému 20 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Sučanského 139 zl 14 gr.
Téhož letha ut s[upr]a položila Běta obci velické 4 zl.
Letha 1601 za purg[mistra] Daniele Třískala položila Běta svrchu psaná obci velické 4 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra Moňků na místě Běty ženy své za g[runt] obci velické 4 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra Moňků za grunt obci velické 4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jíra Moňků za g[runt] obci velické 6 zl.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Jíra Moňků prodal grunt ut s[upr]a z půl lánem roli a jiným k tomu příslušenstvím Jírovi Bartoňcovi za summu 145 zl bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Kšticů, Václav Šavara, Jan Kuchyňka, Martin Hrubý S.R.S.A N.
Jakož Jíra Moňků na tomto gruntě prodělal 18 zl, ty jest povinen z vinohradu svého v Dolní hoře s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Sučanského vyplniti po 2 zl, za tou příčinou, že koupíc tento g[runt] s týmž vinohradem, jej od něho odjal.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jíra Bartoňců obci velecké 2 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jíra Bartoňců obci velické za grunt 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Bartoňců za gr[unt] 2 zl. Ty přijal Jíra Žilků po manželce svej.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jíra Bartoňů za g[runt] trojích peněz po 4 zl – 12 zl.
f 233a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Bartoňů položil za grunt peněz ročních 4 zl. Z toho dáno Jírovi Žilkovi na místě Kateřiny manželky jeho posledních peněz 2 zl. A tak tu nic nemá. A na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sučanského zanecháno prvních peněz 2 zl, dány Kateřině.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Bartoňů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sučanského za 2 leta
8 zl. Ty sou vydány Kateřině, s[irotku] n[ebožtíka] Jíry Sučanského.
Téhož letha Jíra Moňků položil za vinohrad za 2 leta 4 zl. Ty sou dány do s[irotků] n[ebožtíka] Jíry Sučanského.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jíra Bartoňů položil za grunt [na] s[iroty] n[ebožtíka] Jíry Sučanského
4 zl.
Leta ut s[upra] za téhož purkmistra Pavla Víthového jakož Jíra Moňků povinen byl za ten vinohrad v Dolní hoře doplatiti Kateřině, s[irotku] n[ebožtíka] Jíry Sučanského, 14 zl, ty jest od Kateřiny skoupil za 4 zl 15 gr. A tak ta Kateřina na tom vinohradě nic nemá, než na gruntě samém.
Táž Kateřina, dcera n[ebožtíka] Jíry Sučanského, z své dobré vůle pustila na tomto gruntě Jírovi Bartoňovému 7 zl
14 gr, kteréž se jemu za položený vypisují. A tak zůstává doplatiti Jíra Bartoňů za ten grunt 100 zl, ty peníze náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Kozuba.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Vítového po smrti n[ebožtíka] Jíry Bartoňce prodán jest grunt tento Kateřině, vdově po něm pozůstalé, s jednou klisnú a dvěma krávami za summu 145 zl bez závdanku a platiti jej má po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Jura Moňků, Mikuláš Rabáček a Václav Šabara S.R.S.a N.
A má táž Kateřina sirotkům jednu krávu dochovati.

Pusté

Letha 1633 za purgmistra Jíry Čajky prodán jest ten gr[unt] požár s půl lánem roli Janovi Bartoňovi za s[umm]u 24 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Machů a Pavel Thomášů S.R.S.N.
f 233b
Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švajskýho ten grunt, kterýž v sobě obsahuje půl lánu roli, Jan Bartoňů toho gruntu drží jednu čtvrt a druhú čtvrt koupil od ouřadu velicského Jan Kolář za 12 zl, placení rok po roku polhocení po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti panské a obecní Mikuláš Rabáček, Jan Bílej SRSN.

Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Jura Švajský tu čtvrt ze gruntem ut s[upr]a vzal, jakž rozdělen jest na dvý, kterouž v držení jměl Jan Kolář, za summu 12 zl ujal a platiti jej jmá každoročně po 1 zl komu náležeti bude. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské i obecní a placení gruntu Mikuláš Blanařů, Pavel Dermíšek SRSN.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Jíra Švajský za svůj grunt položil 1 zl a Jan Bartoněc za druhou čtvrt 2 zl. Ty přijala na díl svůj Lukáš Hudců na místě manželky své.
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Jíra Švajský položil za grunt za svou čtvrt 15 gr a Jan Bartoněc za druhou čtvrt
15 gr. Ty oboje peníze přijal Lukáš Hudců na místě manželky své.
f 234a
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly Jíra Švajský položil za gr[unt] svůj Kateřině, pozůstalý vdově po n[ebožtíku] Lukáše Hudca 1 zl.
Item za purgkmistra ut s[upr]a položil Jan Bartoněc za svou čtvrt roli, ty přijala Kateřina ut s[upr]a 15 gr.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Jíra Švajský položil za grunt peněz ročních 15 gr. Ten přijala Kateřina ut s[upr]a.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Jura Švajský položil za gr[unt] peněz ročních, ten přijala Kateřina po n[ebožtíku] Lukáša Hudcovém 1 zl.

Item Jan Bartoněc položil a přijala Kateřina ut s[upr]a
1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Jan Bartoněc položil 15 gr.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Jíra Švajský
1 zl. Ty peníze přijala Kateřina Hudcová.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položil Jíra Švajský za rok 1646 1 zl. Ty přijala Kateřina Hudcová.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položil Jan Bartoněc za rok 1646 1 zl, které přijala Kateřina Hudcová.

Letha Páně 1647 den s[vat]é Barbory prodal Jiřík Švajský grunth svůj ze štvrtí roli Mikulášovi Bartoňcovi za summu
17 zlm, závdanku dal 5 zl, placení každoročně po 1 zl. A cožkoliv ten Jíra Švajský na tom gruntě zaplaceného měl, totiž 6 zl 15 gr, ty jest Mikulášovi Bartoňcovi dobrovolně pustil. Rukojmě za dílo a placení a povinnosti panské i obecní Mikuláš Štěrba a Jan Vojtek SRSaN.
f 234b
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna Jan Bartoněc položil ročních peněz a přijala Kateřina Kozubka 15 gr.
Letha Páně 1648 za purgkmistra ut s[upr]a Mikuláš Bartoněc položil ročních peněz a přijala Kateřina ut s[upr]a 15 gr.

Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera Manda, pozůstalá vdova po Mikuláši Bartoňcovi, prodala grunt svůj ze štvrtí roli Šimonovi Čerbíkovi za summu 17 zlm, závdanku dal tejž Mandaleně Bartoňce 3 zlm 15 gr, platiti jej má každoročně po
1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za všelijaký povinnosti J.H.M. i obecní Jakub Hřivňák, Jakub Pikna
S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jan Pivky Šimon Štěrbík zejdouce z gruntu svého prodán jest Pavlovi Vizovskému za summu 17 zl bez závdanku, platiti jej má každoročně komu náležeti budou po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jíra Gronos a Štefan Klobúčník SRSN.