Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

26 Grunt Jana Košťálového

f 251a

Letha Páně 1583 podle zápisu knih starých prostředních purkrechtních v listu 18 ten Jan Košťál vejš psaný koupil jest grunth nadepsaný s půl lánem roli a jiným k tomu příslušenstvím, tak jakž týž zápis v sobě šíře obsahuje, za summu 182 zl 15 gr.
Na kderoužto summu jest do letha [15]92 i s těmi 4 zl, kteréž po smrti toho Jana Košťála od syna jeho položeny jsou, závdanku a peněz purkrechtních tenž Jan Košťál vyplnil 85 zl. A tak ještě za ten grunth se dopláceti má od letha 1593 při Vánocích 97 zl 15 gr, ty se mají pokládati po 10 zl.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item Kateřině, dceři nebožt[íka] Mikuláše Ďatle 10 zl. Ty se mají pokládati jim po 3 zl.
Item sirot[kům] nebožt[íka] Jiříka Baňaře též 87 zl 15 gr náleží. Ty se se jim pokládati mají po 7 zl.
Ten Jan Košťál prostředkem smrti s tohoto světa sešel a ten grunt po něm zůstalý neprodaný jsouce, manželka po něm zůstalá i z dětmi svejmi na něm se chová a rozuměti tomu, že kdyby k prodaji přijíti měl, že se na tak velké placení roční neprodá.
f 251b
Rukojmě za toho Jana Košťála Vašek Slováků, Matěj Mitáčků, Pavel Košťál, Matouš Gregorů, Vašek Pastýřů, Jan Gregorů, Jan Dřínka a Václav Brkalů R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan Košťálů za grunth svůj na místě otce svého 5 zl. Z toho jest zanecháno Kateřině, dceři nebošt[íka] Mikuláše Ďatlového do truhlice 3 zl a sirotkům neboštíka Jiříka Baňaře 2 zl. Ty tři zlaté vydány Kateřině Mikuláše Ďatlových na díl její.
Letha [15]95 položil Jan Košťálů za grunth 5 zl. Z toho dáno Kateřině n[ebožtíka] Mikoláše Ďatlového 3 zl a na s[irotky] Baňaře 2 zl.
Letha [15]96 položil Jan Košťálů za grunth 5 zl.
Ty všecky troje peníze Jíra Košťálů položil.

Téhož letha [15]96 ten grunth měl Jíra Košťálů koupený po neb[ožtíku] otci svém Janovi Košťálovi za 140 zl a teď jej zase prodal Matějovi Adamových s půl lánem roli, ze třema koňmi, vůz, pluh, brány, osení polovici ze štyř honů a skopný všecko a ovsa pět měřic jemu dáti má za summu 130 zl. Závdanku dal hned při odevzdávce 10 zl, z toho závdanku dáno Jírovi Košťálovi 5 zl a Kateřině Ďatlové dáno 3 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Baňaře necháno 2 zl.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Tobiáš Oulehlů, Mikoláš Sekerka, Václav Kšticů, Jan Santal, Jan Pikna S.R.S.N.
A tak týž Macek grunth svůj od letha [15]97 platiti má po
4 zl.

f 252a
Leta [15]97 položil Macek Adamů za grunt svůj 4 zl. Z toho dáno ostatních peněz Kateřině Ďatlové 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baňaře 3 zl.
Leta 1598 položil Macek Adamů za grunt svůj 4 zl na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baňaře.
Letha [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Macek Adamů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baňaře 4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Macek Adamů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baňaře 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Macek Adamů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baňaře 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Macek Adamů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baňaře 1 zl
15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Macek Adamů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baňaře 3 zl.

Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového Matěj Adamů prodal grunth s půl lánem roli, s 1 klisnou a půl vozem i jiným k tomu příslušenstvím Janovi Kuchynkovi za 130 zl. Závdanku jemu dal 25 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě Jan Skalička, Mikuláš Pecen, Mikuláš Sekerka S.R.S.N.
Jakož náleželo na tomto gruntě Martě, s[irotku] n[ebožtíka] Jiříka Baňaře, dílu jejího mimo prvnější vybrání 24 zl
22 ½ gr, ty jest prodal Pavel Houdků manžel její Janovi Kuchynkovi za hotových 5 zl. A tak nebude povinen platiti nežli po 2 zl až do 13 leth.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jan Kuchynka za g[runt] 2 zl. Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baňaře.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan Kuchynka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baňaře 1 zl.

Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého Jan Kuchynka prodal grunt z půl lánem roli, se dvěma konimi, s polovicí osetím, z vozem, pluhem, bránú a jiným příslušenstvím Pavlovi Řepovi za summu 130 zl. Závdanku jemu dal 10 zl a pustil jemu, což zaplaceného měl,
f 252b
totiž 42 zl 22 ½ gr, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Václav Kroměřížský, Václav Kštica, Jíra Řehák, Mikuláš Švehla R.S.N.
Téhož letha ut s[upr]a položil Pavel Řepa za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baňaře 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Pavel Řepa za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baňaře 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Pavel Řepa za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baňaře trojích peněz
6 zl.

Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Pavel Řepa prodal grunt svůj s polouláním roli, s jedním koněm a pluhem vozem, bránú a jiným příslušenstvím Martinovi Žádalovýmu za summu 130 zl. Závdanku mu dal 14 zl 15 gr a což Pavel Řepa na tom gruntě zaplaceného, totiž 45 zl 7 ½ gr měl, ty jest Martinovi Žádalovýmu pustil, ostatek platiti má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Šidláků, Mikuláš Mirošovský, Vašek Kaša a Jíra Hrnčíř SRSN.
Téhož letha a za purgk[mistra] ut s[upr]a položil Martin Žádalů na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baňaře za g[runt] 2 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Žádalů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baňaře 2 zl.
Letha Páně 1616 za purgkmistra Jana Baňaře manželka Martina Žádala položila na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baňaře peněz
1 zl 15 gr.
Podle bedlivého vyhledání nachází se, že Dorotě, s[irotku] n[ebožtíka] Baňaře, náleží ještě dovzíti spravedlnosti náležité 19 zl 22 ½ gr. Ty jest Macek Zámečník, kterýž tu Dorotu za manželku měl, prodal purgkmistru a ouřadu velickému na obec velicskou za hotových peněz 5 zl 3 ½ gr. A tak tu nic nemá.
Takové peníze budou pokládané obci velicské po 2 zl.

Pusté
f 253a
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule týž purgkmistr s ouřadem prodali grunt ten, jest půl lánu roli sobě obsahující, po Martinovi Žádalovi Matoušovi Nedošelovi, ujal čtvrt gruntu s rolím za 16 zl, platiti jej má komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Jakub Soukeník a Jan Bartoněc SRSAN.

Pusté

Letha 1651 za purgkmistra Jana Molera ujal grunt ze štvrt roli Mikuláš Košťál po Matoušovi Nedošelovi za summu 16 zlm, platiti jej má komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. i obecní Jan Kunžas, Martin Kaňourek S.R.S.a N.R.