Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

27 Grunt Pavla Bošáckýho

f 261a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starých prostředních purkrechtních v listu 153 Pavel Bošáckýho koupil jest grunth z spůl lánem roli a jinými věcmi podle téhož zápisu znějícícho jemu přidanými po nebožt[íku] Mikulášovi Gregorovým zůstalý za summu 330 zl.
Na kderúžto summu do letha [15]93 z závdankem a penězi purkrechtními vyplnil 52 zl a ostatek 278 zl dopláceti zůstává od letha 1594 při Vánocích osobám zejména těmto:
Item Daňkovi Třískalovému 114 zl. Ty jemu jíti mají pořadně od téhož letha [15]94 po 8 zl.
Item Mikulášovi Gregorovému vyplacených peněz i z vejdělkem 164 zl. Ta spravedlnost jemu jíti má, když Daniel svou summu napřed psanou vybere, též po 8 zl.
Rukojmě za dosti tomu učinění Jíra Zuzanových, Jan Morús, Jakub Žádalů, Mikuláš Čejků, Jan Lacků, Jan Nezdenských, Jíra Nezdenských, Štefan Porubských a Jan Štefanů R.S.N.
Letha 1594 položil Pavel Bošácký za grunth svůj peněz purgkrechtních 8 zl. Ty přijal Daněk Třískalů na summu svou napřed psanou.
f 261b
Letha [15]95 položil Pavel Bošácký za grunth peněz purgkrecht[ních] 8 zl. Ty sou dány Danielovi Třískalovi.
Letha [15]96 položil Pavel Bošácký Danielovi Třískalovi
6 zl.
Leta [15]97 položil Pavel Bošácský za grunt svůj Danielovi Třískalovi 6 zl.
Leta 1598 položil Pavel Bošácký za grunt svůj 6 zl. Ty přijal Daniel Třískalů.
Letha [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Pavel Bošácký za grunt svůj Danielovi Třískalovi 6 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Pavel Bošácký Danielovi Třískalovi 4 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Pavel Bošácký za gr[unt] jemu 3 zl.
Jakož náleželo Mikulášovi Gregorovýmu na tomto gruntě, jakž napřed doloženo, mimo 8 zl, kteréž se za dluh jeho na kostel velický po vybrání peněz Daniele Třískalového vyplniti mají, ještě summy 156 zl, takové peníze Palko Komarňanský, zeť téhož Mikule Gregorového, za 1 bečku vína Holomkovi Židu prodal, tak jakž sou o tom vysvědčili osoby tyto: Jíra Ochlasta, Daniel Třískal, Jan Mitáčků a Martin Řičice, všickni z Velkej. Stalo se z dovolením Pavla Bošáckého, držitele toho gruntu.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Pavel Bošácký za g[runt] Danielovi Třískalovi 4 zl.

Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Pavel Bošácký prodal grunt s půl lánem roli, se 2 koňmi, s vozem, pluhem, s železy, s bránou a jiným hospodářstvím Jírovi Bošáckýmu synu svému za summu 310 zl. Závdanku dal otci svému 14 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jiřík Ochlasta, Jan Měsíček, Jan Balcar, Adam Bošácký, Mikuláš Sekerka, Mikuláš Jakšů, Jíra Pecnů, Martin Rosa S.R.S.A N.
f 262a
A Pavel Bošácký vymínil sobě světničku, starou maštálku a zadní přístodolek, aby toho do smrti své bez překážky užíval. Též má jemu Jíra syn jeho osívati 3 hony poloulání,
l v Bozatíně, druhý v Dlouhém poli, třetí v Závodským, však Pavel Bošácký otec jeho semeno své dávati má.
Letha 1603 za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jíra Bošácký za grunt Danielovi Třískalovi 4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jíra Bošácký za g[runt] Danielovi Třískalovi 6 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala pustil on Jírovi Bošáckýmu tento grunt na placení po 4 zl.
Jakož náleželo Danielovi Třískalovi na tomto gruntě předních peněz 53 zl, takový peníze prodal sirotkom n[ebožtíka] Ondřeje Juračového za hotových 15 zl 26 gr. Takové peníze těm sirotkom po 4 zl jíti mají.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan Srnů na místě Jíry Bošáckého za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ondry Juračového 1 zl.

Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Jan Srnů, náměstek Jíry Bošáckého, prodal grunt z půl lánem roli, ze 2 koňmi Martinovi Žádalovému za tu summu, což za něj dopláceti jest, totiž 208 zl bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 4 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jíra Rosáň, Jíra Janků, Jíra Bartoňů, Jan Ševců SRSAN.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Ondry Juračového 52 zl.
Nápadníkům Holomkovým 156 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Martin Žádalů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ondry Juračového 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Martin Žádalů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Juračového 1 zl.

Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky Martin Žádal prodal grunt svůj s půl lánem roli a jiným k tomu gruntu příslušenstvím, též ze 2 koňmi, pluhem, vozem, bránú Martinovi Mlynářovi za summu 205 zl. Závdanku mu dal 4 zl a pustil mu zaplacených 3 zl, ostatek pla-
f 262b
titi má pořadně po 4 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Santalů a Pavel Řepa RSN.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky položil Martin Mlynář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ondry Juračového peněz 4 zl.

Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a týž Martin Mlynář prodal grunt svůj s půl lánem roli, ze 2 koňmi, vozem, pluhem, bránú a jiným hospodářstvím Václavovi Křižanovému za 208 zl. Závdanku mu dal 6 zl 15 gr, ostatek platiti má po 4 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Tomášů, Martin Žádalů, Jíra Kazička a Vítek Zálešák SRS.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Václav Křižanů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Juračového 3 zl.

Pusté

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr s ouřadem prodali svrchu psaný grunt s polouláním roli Pavlovi Baňařovi za 8 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM a jinší Jan Tuřanský a Pavel Šeptal S.R.S.N.

Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera ujal grunt Martin Kaňourek ze štvrtí roli po Pavlovi Baňařovi za summu
8 zlm, platiti se má každoročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za všelijaký povinnosti J.H.M. i obecní Mikuláš Horák, Václav Procháska S.R.S.a N.R.