Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

28 Grunt Jíry Ochlasty

f 271a

Letha Páně 1586 podle regimentu Mikuláše Gregorovýho letha [15]85 učiněného Jíra Ochlasta koupil jest grunth z spůl lánem roli, s vobilím jarým i ozimým, koňmi, pluhem, vozem a jinými věcmi k tomu podle téhož zápisu přidanými po n[ebožtíku] Bartoňovi Silném zůstalý za summu 220 zl.
Na tu summu závdanku a peněz purkrechtních i s těmi od Václava Kuchynky, měštěnína Hradce Králova, koupených vyplnil do letha [15]93 140 zl. A tak ještě dopláceti má za ten grunth teprv srážejíc sobě peníze skoupené sirot[kům] n[ebožtíka] Bartoně Silného počnouc letha 1599 při Vánocích po 8 zl –
80 zl.
Rukojmě Jan Klimentů, Pavel Jež, Jan Zoubek, Daniel Buček, Jan Thomášů, Pavel Pastýř, Václav Felixů, Vaněk Polák, Jan Hanáček, Janek Baďurů R.S.A.N.
Leta 1598 položil Jíra Ochlasta za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Silného 8 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra Ochlastů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Silného
6 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra Ochlastů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Silného
8 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra Ochlastů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Silného
3 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra Ochlasta za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Silného
6 zl.
f 271b
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jíra Ochlasta za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Silného
6 zl.

Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Jíra Ochlasta prodal grunth s půl lánem roli, se 2 koňmi, s půl vozem kovaným, s pluhem, železem, bránou, s 4 kusy dobytka svinského a se 2 ovcemi Matějovi synu svýmu (a přidal jemu 4 hony žita na Padělku, 2 hony rži na Díle) za summu 200 zl bez závdanku, platiti má od letha 1605 po 6 zl až se s[irotkům] n[ebožtíka] Bartoně Silného zaplatí, potom platiti má po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Ševčíků, Jan Havranů, Jíra Bošácký, Ondra Duchků, Lukáš Burian, Jíra Hašaša S.R.S.N.
Jíra Ochlasta vymínil sobě, aby jemu Macek syn jeho v Závodském poli jedny hony, druhé od předu v Dlúhém poli za cestou prostřední, v Bozatíně přední hony třetí opravoval [a] zasíval, však Jíra Ochlasta svý semeno povinen dávati bude.

Na tom gruntě náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Barthoně Silných předních peněz
43 zl, placením po 6 zl.
Jírovi Ochlastovi posledních peněz 157 zl, placením po
5 zl, když se sirotkům Barthoně Silných vyplatí.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala puštěn od pana ouředníka tento grunt na placení po 4 zl.

Pustý

Letha Páně 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly ujal Zdeňků Jan ten grundt požár za summu 12 zl, placením po 1 zl po vyjití tří leth počnouce komuž náležeti bude. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, stavení gr[untu], povinnosti panské a obecní Václav Zdenek a Jiřík Machula
SRSaN.
Ty všecky peníze na tom gruntě Kateřině, pozůstalé vdově po n[ebožtíku] Lukášovi Hudcovi náleží.
f 272a
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr s ouřadem prodali svrchu psaný grunt s polouláním roli Janovi Rabáčkovi za summu 6 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Mikuláš Srnů a Jan Vachoun S.R.S.A N.

Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jan Rabáček zemřel, tenž purgkmistr z ouřadem prodali zase ten gr[unt] s polouláním roli Janovi Buřanskému za summu 6 zl, placení po vyjití jednoho rokhu po 1 zl. Od[evzdán]. Rukoj[mě] Pavel Volfů a Jan Bartonec SRSaN.

Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera prodali zase ten grunth s polouláním roli ouřad Janovi Vachúnovému za summu
25 zl, placení ročně po 1 zl. Rukojmové Jan Vachún otec jeho a Mikuláš Blanařů SRSaN.
A jakož ten grunth od mnoha leth pustej ležel a do důchodův J.H.M. mnoho zadržáno jest, tehdy po vyjití třech let má nápadníkům z tohož gruntu 20 zl přijíti a ostatních 5 zl do důchodův oddati povinnen bude.