Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

29 Grunt Martina Vodného

f 281a

Letha Páně 1564 podle zápisu knih starých sirot[čích] v listu 73 prodán jest grunth po nebožt[íku] Jiříkovi Vodném zůstalý ze čtvrtí roli a jiným k to[mu] hospodářstvím náležitým Martinovi, otčímu těch sirot[ků] za summu 200 zl a vinohrad totiž achtel v Dolní hoře za 50 zl.
Na kderúžto summu od téhož letha do letha [15]78 tenž otčím těch sirot[ků] vyplnil za ten grunth a vinohrad toto:
Item za grunth vyplnil všeho podle sečtení 142 zl a za vinohrad týž položil po ta letha 44 zl. A dílu svého, co ještě na podíl manželky své nedobral, sobě srazil 9 zl 28 gr
1 ½ den. Summa toho vyplnění 195 zl 28 gr 1 ½ den.
A tak ještě dopláceti zůstává za grunth i za vinohrad 54 zl 1 gr 5 ½ den, za každú věc obzvláštně toto:
Item za grunth 48 zl 1 gr 5 ½ den a za vinohrad 6 zl.
Vtom jest tenž Martin Vodný, otčím těch sirotkův, umřel a manželky své na něm zanechal, za kterýžto grunth a vinohrad, majíc to vše již zaplaceno býti, jest se všecko zadrželo. Ta summa náleží Kateřině, s[irotku] n[ebožtíka] Matěje Vodného, z toho gruntu i z vinohradu.
Rukojmě za grunth Matěj Hošek a Matěj Hudců R.S.N.
f 281b
Letha Páně 1594 tento svrchu psanej grunth podle regimentu purgmistra Vaňka Jakšového tento svrchu psanej grunth se vším příslušenstvím prodán Václavovi Ševci za summu totiž 80 zl, ty pokládati při Vánocích od letha ut s[upra] po 4 zl. Rukojmě Vávra Petruželka, Martin Rabáček, Jan Měsíček, Jan Morús R.S.N.
Letha [15]94 při Vánocích položil Václav Švec 4 zl. Složeny do truhlice sirotčí.
Ten napřed psaný Vašek položil napřed psaný[m] sirotkům, kteréž jim na spravedlnost jejich vydány, 22 gr 6 den. A tak letha [15]95 nebude povinen tenž Vašek ročních peněz položiti, toliko 3 zl 7 gr 1 den.
Letha [15]95 položil Vašek Švec za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 3 zl 7 gr 1 den.
Letha [15]96 položil Vašek Švec peněz purgkrechtních 4 zl.
Leta [15]97 položil Vašek Švec za grunt svůj 4 zl.
Leta 1598 položil Vašek Švec za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vodných 2 zl.
Téhož leta puštěno jemu od p[ana] Jana Vokouna, aby platil již rok po roku od leta [15]99 po 3 zl za příčinou, že grunt velmi pustý ujal.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Vašek Švec za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vodného
3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Vašek Švec za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vodného 3 zl.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Vašek Švec za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Vodného 1 zl
15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Vašek Švec za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Vodného 1 zl 15 gr.
f 282a
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Vašek Švec prodal grunt ze čtvrtí roli Martinovi Hlávkovýmu za summu
100 zl, závdanku jemu dal 12 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Rabáček, Mikuláš Srnů, Jiřík Ochlasta, Jiřík Švejský S.R.S.A N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Martin Hlávků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Vodného 3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Martin Hlávků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Vodného
3 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala puštěno od p[ana] ouředníka Martinovi Hlávkovi, aby platil po 2 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Martin Hlávků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Vodnýho 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Martin Hlávků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Vodného 2 zl.
Jakož náleželo Václavovi Švecovi na tomto gruntě vyplacených peněz 35 zl, takové peníze prodal Martinovi Hlávkovi za hotových 3 zl 26 ½ gr. A tak ten Václav Švec na tom gruntě nic více jmíti nebude.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky položil Martin Hlávků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Vodného 1 zl.
Letha 1614 za purgk[mistra] Jíry Žilky položil Martin Hlávků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Vodného
6 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Hlávků položil na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Vodného 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Hlávků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Vodného za 2 leta
4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Martin Hlávků položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Vodného
2 zl. Ty 2 zl jsou vydané do s[tatku] n[ebožtíka] Martina Vodného.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového Martin Hlávků prodal grunt tento Pavlovi Radějovskýmu za summu 90 zl, závdanku dal 8 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Jan Kuchyňka a Martin Baňařů S.R.S.a N.

Martin Hlávků vymínil sobě při prodeji, aby na tom gruntě do štyr leth mohl v jednej obzvláštní světnici zůstávati, k čemuž týž Pavel Radějovský povolil.

Pusté
f 282b
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivkového prodali ten grunt svrchu psanej Jírovi Strumenskému za 18 zl, placení po
1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské a obecní odbejvání Jan Tomášů, Martin Žilků SRSN.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jíra Strumenský položil s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Vodného a zůstává za ouřadem 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Jíra Strumenský položil s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Vodného a zůstává za úřadem 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Jíra Strumenskej položil s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Vodného a zůstává za ouřadem 1 zl.