Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

3 Grunt Martina Hrnčíře

f 21a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starých prostředních purkrechtních v listu 80 výš psaný Martin Hrnčíř koupil jest podsedek od Dorothy Fryštatskej za hotových 4 zl, kterýž má již zaplacený.

Letha [15]99 purgkmistr a starší velitští prodali podsedek ut s[upr]a, z kderéhož Martin Hrnčíř utekl, Jírovi Jankovému bez závdanku za summu 6 zl, platiti má od leta [15]99 po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Matouš Šavara, Vaněk Petrů S.R.S.N.
Ta summa náleží všecka J.M.Pánu, že j[es]t odběžná.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jíra Janků za grunt svůj 1 zl. Ten jest přijat k ruce JM Páně.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra Janků za grunt 1 zl. Ten jest přijat k ruce JM Páně.
Z těch ut s[upr]a 6 zl, které na JM po Martinovi Hrnčíři odběžném náleží, z milosti a na přímluvu mnohých dobrých lidí, poněvadž on na tom podsedku býval, puštěno Janovi Plškovi předních peněz 3 zl, půjdou jemu od leta 1601 po 1 zl.
f 21b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra Janků za gr[unt] k ruce J.M. Páně 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra Janků za grunt 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra Janků za g[runt] 1 zl. Ten se dal Václavovi, synu n[ebožtíka] Jana Plška.

Letha 1604 za purg[mistra] Daniele Třískala s dovolením pana Fridricha Tisty, toho času ouředníka na Strážnici, tento podsedek jest rozdělen a prodán od Jíry Jankového dvěma osobám, totiž Vaškovi Raškovýmu jednu polovici za 10 zl a Martinovi Kubovýmu druhou polovici za 6 zl bez závdanku. Martin Kubů svou polovici Jírovi Jankovýmu zouplna a docela zaplatil, Vašek Rašků svou polovici platiti má při každých Vánocích po 1 zl. Odevzdáno jim to za volné a svobodné. Rukojmě Martin Kubů, Mikuláš Janů S.R.S.A N.
Co se robot a jiných povinností panských dotýče, budou povinni jeden každý z svého půl podsedka robotovati a povinnosti odbejvati.
Z toho půl podsedka Vaška Raškového náleží těmto:
K ruce Jeho [Mil]osti] Páně odběžných 1 zl.
Václavovi Jana Plškových 15 gr.
Jírovi Jankovýmu naposledy 8 zl 15 gr.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položili Vašek Rašků a Martin Kubů za grunt 1 zl. Ten jest přijat k ruce Jeho [Mil]osti Pána po zběhlým sirot[ku].

Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a Vašek Rašků prodal půl podsedka Pavlovi Kociánovi za 10 zl 15 gr, závdanku jemu dal 1 zl, platiti má od letha 1609 po 15 gr. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Daněk Petrů, Jíra Janků SRSAN.
Též Martin Kubů prodal druhú polovici podsedku Vaškovi Raškovi za 16 zl, závdanku jemu dal 1 zl 15 gr, platiti má od letha 1609 po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Pavel Blanařů, Jíra Jež S.R.S.A N.
K těm polupodsedkom náleží rúbanice v Jiříkovci, kterouž se rozdělili.
f 22a
Jakož náleželo Jírovi Jankovému na půl podsedku Pavla Kociána 8 zl 15 gr, ty jest jemu prodal za hotových 1 zl
7 ½ gr. A tak na tom gruntě nic nemá.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Vašek Rašků za jednu polovici podsedka 1 zl.
NB. Z toho dáno Václavovi Jana Plškových ostatních 15 gr a Jírovi Jankovému předních 15 gr. Jest omylně napsáno, vydán jest ten jeden zlatý Martinovi Kubovému, neb jemu z podsedka Václava Raškového náleží a ještě se mu zuostávati bude od letha 1610 13 zl 15 gr.

Pavel Kocián prodal půl podsedka napřed psaného Mikulášovi Šelpickýmu se všemi povinnostmi, jakž napřed doloženo jest, za summu 12 zl, závdanku jemu dal 1 zl, ostatek platiti má od letha 1609 po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan Strnad, Klimek Bednář S.R.S.A N.
Letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Mikuláš Šelpický za půl podsedka ut s[upr]a 1 zl. Z toho dáno Václavovi Jana Plškových ostatní 15 gr a Pavlovi Kociánovi prvních peněz
15 gr. A tak jemu z toho půl podsedka náležeti bude ještě
10 zl.

Václav Raška prodal půl podsedka Václavovi Mhouřilovi za summu 15 zl 15 gr, závdanku jemu dal 2 zl 15 gr, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Vašek Rašků, Jíra Moňků SRSAN.
Jakož náleželo Pavlovi Kociánovi na podsedku Mikuláše Šelpickýho 10 zl, ty jest prodal obci velické za hotových 1 zl 15 gr. A tak tu týž Kocián již nic nemá.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Václav Mhouřil ze toho půl podsedka Martinovi Kubovýmu 1 zl.
A Mikuláš Šelpický položil za druhou polovici téhož podsedka obci velické skoupenejch peněz 1 zl.
Jakož náleželo na půl podsedku Vaška Mhouřila Martinovi Kubovýmu 12 zl 15 gr, ty jest témuž Václavovi Mhouřilovi prodal za hotový 2 zl 15 gr. A tak tu již nic více nemá.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Václav Mhouřil za půl podsedka svého ostatní 1 zl. Z toho vzal Martin Kubů
15 gr a Václav Rašků též 15 gr. A tak půl podsedka doplatil.
f 22b
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky ouřad a starší prodali půl podsedka, na kterémž Mikuláš Šelpický byl, z jednou roubanicí Jakubovi Baňařovi za summu 12 zl, závdanku jemu dal 1 zl, ten zlatý přijala obec velická peněz skoupených, ostatek platiti má po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Mhouřil a Mikuláš Šarpický SRS.
Téhož letha a za purgk[mistra] ut s[upr]a položil Jakub Baňařů za g[runt] obci velické 1 zl.

Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jakub Baňařů prodal grunt svůj Martinovi Keleckému za 11 zl, závdanku dal jemu 1 zl, platiti má po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Větrův a Jan Baňař SRSN. Stalo se leta ut s[upr]a.
Téhož leta za téhož purgkmistra Martin Kelecký položil za gr[unt] peněz ročních obci velické 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Kelecký položil za grunt obci velické za dvě leta 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Martin Kelecký položil za gr[unt] obci velické 1 zl.

Pusté

Letha 1629 Martin Kelecký položil za grunth k obci velické za purgmistra Jana Baňařového 15 gr.
Letha 1630 za purgmistra Jíry Machule Martin Kelecký položil za gr[unt] obci velické 15 gr.
Letha 1631 za purg[mistra] Jíry Machule Martin Kelecký položil za gr[unt] obci velické 1 zl.
f 23a
Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švajskýho Martin Kelecký položil za grunt, kteréž za ouřadem zůstávají 1 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky položil za grunt obci městečka Velikej 2 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machuly Martin Kelecký na doplacení gruntu ostatních peněz obci městečka Velikej položil 2 zl.
A tak má grunt za zaplacenej.

Letha 1645 za purgkmistra Mikuláše Baňaře Martin Kelecký prodal ten podsedek svůj zaplacený zase Matějovi Zálešákovi za summu 11 zl, závdanku mu dal 1 zl, ostatek summy splacovati má po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Mikuláš Krupica a Martin Žílů
SRSAN.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Matěj Zálešák platí za grunt svůj a položil 3 zl. Ty přijal Martin Keleckej.