Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

34 Grunt Pavla Šidlákové[ho]

f 331a

Letha 1593 podle zápisu knih starých purkrechtních v listu 108 Pavel Šidláků koupil jest grunth po n[ebožtíku] Janovi Šidlákovi otci svém, za summu 150 zl.
I nachází se, že jest s poraženým podílem svým a penězi purkrechtními vyplnil do letha [15]93 53 zl 6 gr a ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích bratřím a sestře své, tak jakž v registřích sirotčích nových položeno jest, 96 zl, a to takto:
Item Martinovi 27 zl 6 gr.
Item Jírovi 47 zl 6 gr.
Item Kateřině 22 zl 12 gr.
Tu summu má platiti od letha [15]94 při Vánocích po 6 zl. Z těch peněz ročních přijde na ty štyri napřed psané nápadníky každého letha po 1 zl 15 gr. Ten Jíra umřel a sirot[ků] po sobě, kteříž do register sirot[čích] zapsáni jsou, zanechal.
Rukojmě Vašek Havranů, Jan Měsíček, Jan Miklů, Jan Šubelů, Kašpar Nedvěd a Jan Havranů R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Pavel Šidláků za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 zl. Z toho vydáno Martinovi, Jírovi a Kateřině každému po 1 zl 15 gr a sirotkům nebožt[íka] Jíry Šidlákového položeno do truhlice 1 zl 15 gr.
f 331b
Letha [15]95 položil Pavel Šidláků za grunth peněz purgkrecht[ních] 6 zl. Z toho dáno Martinovi 2 zl, Kateřině dáno 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidlákového 2 zl.

Letha 1596 Pavel napřed psaný umřel, grunt po něm zůstalý z půl lánem roli, se třema koňmi, vozy, pluhem, bránami, osení ozimé i jařní, z štěpnicí, jatkou, náčením cínovým i jiným hospodářstvím a nářadím sedlským, též i z dobytkem hovězím, ovcemi a svinmi prodán týž grunth Kateřině, manželce pozůstalé po tomž nebožt[íku] Pavlovi Šidlákovi, za summu 200 zl. Místo závdanku sobě díl svůj, což jí na tom gruntě náleželo, srazila 57 zl 18 gr a tak ještě dopláceti zůstává za týž grunth svůj 142 zl 18 gr. Ty pokládati má od letha [15]96 při Vánocích pořadně po 6 zl až do vyplnění summy svrchu psané. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské též placení zejména tito: Daniel Třískalů, Vaněk Drahotuský, Jíra Nezdenských, Mikoláš Škutlů, Matěj Kozub z Nezdenic S.R.S.N.
Lukáš Jíry Šturmových, kterejž sobě Kateřinu nahoře psanou pojal za manželku, na ten kup vstoupil a jej platiti bude.
Letha [15]96 položil Lukáš Šturmů za grunth 6 zl.

f 332a
Leta [15]97 prodán grunt od dole psaného Lukáše Šturma z půl lánem rolím i jiným k tomu gruntu příslušenst[vím] Mikolášovi Šidlákovému za summu 160 zl. Závdanku týž Mikoláš Šidlák hned při odevzdávce položil Lukášovi Šturmovi 12 zl a ostatek platiti má pořadně od leta [15]97 po 6 zl. Rukojmě Jan Bílků, Janek Talajů, Jan Matěje Mitáčka, Jura Karas, Šimon Mozolů S.R.S.N.
Téhož leta položil Mikoláš Šidláků ročních peněz 6 zl. Z toho dáno Martinovi 2 zl, Kateřině 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidlákového 2 zl.
Leta 1598 položil Mikuoláš Šidláků za grunt svůj 6 zl. Z toho dáno Martinovi bratru jeho 2 zl, Kateřině sestře jeho též dáno 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidlákového zanecháno 2 zl.
Letha [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Mikuláš Šidláků za grunt svůj 6 zl. Z toho dáno Martinovi bratru jeho 2 zl, Kateřině sestře jeho též dáno 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidlákového zanecháno 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidlákového položil Mikuláš Šidláků za grunt 6 zl. Z toho dáno Martinovi bratru jeho 2 zl, Kateřině sestře jeho též dáno 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidlákového zanecháno 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš Šidláků za grunt 6 zl. Z toho dáno Martinovi bratru jeho 2 zl, Kateřině sestře jeho též 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidlákova zanecháno 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš Šidláků za grunt] 3 zl. Z toho dáno Martinovi bratru jeho
1 zl, Kateřině sestře jeho též 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka zanecháno 1 zl.
f 332b
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil on za grunt 6 zl. Z toho dáno Martinovi Šidlákovi bratru jeho 2 zl, Kateřině sestře jeho též dáno 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka zanecháno v truhlici 2 zl. Ty 2 zl Kateřininy sou dány na sirotky její do truhlice sirotčí.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Mikuláš Šidlák za g[runt] 6 zl. Z toho dáno Martinovi Šidlákovi bratru jeho 2 zl a na s[irotky] Kateřiny sestry jeho do truhlice dáno 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] zanecháno též 2 zl, jsou dány do Senice.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala puštěn od pana ouředníka tento grunt na placení po 4 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš Šidlák za grunt 1 zl 15 gr. Z toho dáno Martinovi 15 gr, na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka dáno 15 gr a na dítky Kateřininy do Senice při ouřadu zuostává 15 gr, jsou dány do truhlice sirotčí.

Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Mikuláš Šidlák za grunt 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šidláka 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka
1 zl a na dítky Kateřininy do Senice 1 zl, dán jest do truhlice sirotčí.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš Šidlák za gr[unt] 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šidláka 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka
1 zl a na dítky Kateřininy do Senice 1 zl, dán jest do truhlice sirotčí.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Mikuláš Šidláků za 4 leta po 2 zl – 8 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šidláka 2 zl 20 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka též dáno 2 zl 20 gr a na dítky Kateřininy do Senice 2 zl 20 gr.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Šidláků položil za grunt peněz ročních 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka 1 zl 10 gr, na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šidláka 1 zl 10 gr, na dítky Kateřiny do Senice 1 zl 10 gr.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Šidláků položil za grunt peněz ročních za 2 leta 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka 1 zl, na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šdidláka 1 zl a na dítky Kateřininy do Senice 1 zl.
f 333a
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Mikuláš Šidláků položil za grunt 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka 1 zl, na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šidláka
1 zl a na dítky Kateřininy do Senice 1 zl.

Pusté

Letha 1631 za purgkmistra Jíry Machule týž purgkmistr a starší prodali ten požár s půl lánem roli i s jiným k němu přináležejícím příslušenstvím Mikulášovi Holbařovi za s[umm]u 44 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Zvedinosa, Mikuláš Krupice a Pavel Dermíšek S.R.S.a N.

Leta 1635 za purgkmistra Václava Pivkového Pavel Baňař ten grunt od Mikuláše Holbaře, tak jak ho sám jměl koupenej od ouřadu svrchu psaného za summu 44 zl bez závdanku, placení po 1 zl ročně komu náležeti bude. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Jan Tomášů, Václav Pivků SRSN.

Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly Pavel Baňař položil za gr[unt] svůj, ten přijal Jan Pivka na místě Zuzany manželky svej po Mikulášovi Šidlákovi 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Pavel Baňař položil, ten přijali Jan Halíček, Jan Pivků a Václav Šidláků, totiž 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Pavel Baňař položil, ten přijali Jan Halíček, Jan Pivků a Václav Šidláků
1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Pavel Baňař položil za rok 1646 1 zl. Ten přijali Jan Halíček, Jan Pivků a Václav Šidláků.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna Pavel Baňař položil ročních peněz Janovi Pivkovi, Václavovi Šidlákovi a Anně Halíčkové 1 zl.

Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jan Hroše Jan Vojtků, zeť Pavla Baňaře, ujal čtvrt roli za summu 22 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdána za volnú a svobodnú. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Martin Zdeněk a Jíra Švehla SRSN.