Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

38 Grunt Matěje Skočovské[ho]

f 371a

Ten Matěj výš psaný má grunth letha [15]94 od Vaška Pastejřova podle zápisu knih starých prostředních purkrechtních v listu 134 za 46 zl koupený.
Na tu summu závdanku položil Vaškovi Pastejřovu 3 zl a ostatek 43 zl náleží osobám níže psaným dopláceti, a to takto:
Item Barboře, sirotku n[ebožtíka] Jana Gregorového podle kšaftu n[ebožtíka] Mikuláše Gregorového strejce jejího učiněného náleží 6 zl. Ty jí mají jíti od letha [15]94 při Vánocích pořadně po 3 zl.
Item Ondrovi Dotkovi po vybrání spravedlnosti Barboře vejš psané náleží jemu 6 zl.
A ostatek 31 zl náleží Vaškovi Pastýřovému. Ty jemu jíti mají po vybrání napřed psaných osob po 3 zl.
Rukojmě Martin Prachař, Adam Hranický a Mikuláš Kaše R.S.N.
Letha [15]94 položil Macek Skočovský za grunth 3 zl. Složeny ty peníze do truhlice sirotčí.

Letha [15]96 prodán grunth nahoře psaný i z rolí k němu náležité Jakubovi Jihlavskýmu za summu 66 zl, závdanku položil týž Jihlavský 3 zl a ostatek platiti má od letha [15]96 po
3 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti Petr Štyřletej, Tomáš Ležakujů S.R.S.N.
f 371b
Téhož letha [15]96 položil Jakub Jihlavský roční peníze
3 zl. Ty sou dány Ondrovi Dotkovi.
Téhož letha [15]96 majíc Macek Skočovský od Vaška Pastejřovýho 31 zl koupenej na tom gruntě, ty jest Jakubovi Jihlavskýmu podstavil. A když se týž Jihlavský s Mackem Skočovským o ty koupené peníze srovná, tehdy nebude povinnen za grunth svůj toliko letha [15]97 tři zlatý položiti. A když se položí, bude jmíti grunth svůj zaplacenej.
Jakož jest Macek Skočovský koupené peníze i to, což na tom gruntě vyplaceno měl, Jakubovi Skočovskýmu půjčíc jemu na roční peníze 3 zl do Vánoc letha [15]96 půjčil na takový spůsob, jestliže týž Skočovský takové 3 zl při jmenovaném čase nepoloží a Jihlavský je za něho dáti musel, tehdy aby ta všecka summa jemu náležitá na toho Jihlavského připadla. Tenž Macek Skočovský se nepostavil, pročež on o svou spravedlnost přišel a tak ta summa na Jakuba Jihlavského připadla.

Leta [15]97 Jakub Jihlavský prodal grunt z rolí Martinovi Dotkovi z tím se vším, což k němu přináleží, za hotových peněz 9 zl. A tak má grunt svůj zaplatcený a nezávadný, kromě bratřím svým povinen bude vyplniti 4 zl. Rukoj[mě] za povinnosti panské a opravu gruntu Jíra Jež, Jíra Řičice
S.R.S.A.N.
Takové peníze 4 zl vejš psané j[es]t bratřím svým zúplna vyplnil. Zaplatcený j[es]t.

f 372a
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka Martin Dotků prodal podsedek ut s[upra] Jírovi Štěpánovému za summu 40 zl, závdanku jemu dal 2 zl a odvedl jemu na gruntě, kterýž jemu prodal a sou jemu vypsány 35 zl 15 gr. Zůstává ještě tomu Martinovi Dotkovi doplatiti 2 zl 15 gr, placením od leta 1600 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Macek Skočovský, Vaněk Petrů S.R.S.N.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Jíra Štěpánů prodal podsedek Martinovi Hrnčířovi za summu 40 zl bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Kšticů, Mikuláš Škarka, Václav Slovák.
Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Martin Hrnčíř za grunt Martinovi Dotkovi 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin Hrnčíř za g[runt] Martinovi Dotkovi ostatní 15 gr.
Váíce položil na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Štěpánového
15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin Hrnčíř za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Štěpánového
2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Martin Hrnčíř za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Štěpánového
2 zl.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Martin Hrnčíř prodal podsedek požár ut s[upr]a Lazarovi Židu, Pinkusčinému synu, za summu 40 zl. Závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má při každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Koža, Martin Hrnčíř S.R.S.A N.

Letha 1607 za purgk[mistra] Daniele Třískala prodán grunt, z kderého Lazar Pinkusčin Žid ušel, Jírovi Ježovi za summu
38 zl bez závdanku, platiti má každýho roku po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan Pikna, Jan Lukášů.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jíra Jež za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Štěpánového 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jíra Jež za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Štěpánového 1 zl 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Jež za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Štěpánovýho 1 zl.
f 372b
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jíra Jež za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Štěpánového štverých peněz 4 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Jež položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Štěpánového 2 zl.

Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Jež položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Štěpánového za 2 leta
4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jíra Jež položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Štěpánového 2 zl.

Pusté

Letha 1638 za purgkmistra Václava Pivky týž purgkmistr a ouřad prodali grunt svrchu psanej Pavlovi Šebestovi za 12 zl, placení po 1 zl komu náležeti bude. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení gr[untu], povinnosti panské a obecní Jan Baňař, Jan Kovář SRSN.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly položil Pavel Šebestových, ten přijal Martin Jež z dědiny Louky 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Pavel Šebestových položil, ten přijal Martin Jež z dědiny Louky
1 zl.

Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Pavel Šebesta prodal ten grunt z rolí k němu přináležející Jáchymovi Štancovi za 15 zl, závdanku dal 5 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Jakub Hřivnák a Jiřík Strumenský SRSaN.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položil Jáchym Štanc za rok 1646 1 zl. Takový zůstává za ouřadem měst[ečka] Velkej.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúňa položil Jáchym Štancl(!) ročních peněz 1 zl. Takový zůstává za ouřadem měst[ečka] Velkej.
f 373a
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgmistra Jana Pivky prodán jest týž grunt z čtvrtí roli Janovi Jozefovi za summu 15 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Jurčík a Martin Trebula SRSN.