Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

39 Grunt Martina Blanařového

f 381a

Ten Martin Blanařů má grunth svůj podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 214 od Matouše Gregorového za 60 zl koupený.
Kterýž jest letha [15]87 doplatil a tak má jej zouplna zaplacený.

Leta [15]97 prodán grunt po n[ebožtíku] Martinovi Blanařovi Danielovi Blanařovému z 1 roubanicí, kteráž leží vedle drah na kostelem, za summu 30 zl a platiti jej má od leta [15]98 po
2 zl. Rukojmě Jura Ševčíků, Florián Blanařů S.R.S.N.

Leta [15]98 Daniel Blanařů prodal podsedek ut s[upr]a z roubanicí vedle drah, z loukou a rolí na Podsedcích a jinejm k tomu příslušenstvím od starodávna Martinovi Rabáčkovi, kderejž týž Martin Rabáček Mikolášovi synu svému koupil a jej jemu oddal, za 30 zl. Závdanku položil Martin Rabáček na místě syna svého 2 zl, ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanařového jinak Trkvy místo peněz ročních. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Větrů, Jan Tomášů, Tomáš Kujů S.R.S.N. Platiti má tu summu od leta [15]99 Mikuoláš, syn Rabáčků po
2 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Mikuláš Rabáčků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře
2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš Rabáčků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře jinak Trkvy 1 zl.
f 381b
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Mikuláš Rabáčků tento grunt svůj se čtvrtí roli Martinovi otci svému pustil i s tím se vším, což na něm 5 zl zaplacených měl, toliko aby jej sobě doplatil. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě napřed psaní.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Martin Rabáček za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře jinak Trkvy 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin Rabáček za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanře jinak Trkvy 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srny položil Martin Rabáček za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře jinak Trkvy 2 zl.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický prodali podsedek požár ut s[upr]a z rolí i z roubanicemi a jiným k němu příslušenstvím, pozůstalý po neb[ožtíku] Martinovi Rabáčkovi, Janovi synu jeho za 70 zl. Závdanku dal
3 zl, ty přijala Barbora, manželka Ondry Rabáčkového syna na díl svůj, ostatek platiti má při každých Vánocích po 2 zl. devzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Rabáčků, Mikuláš Raška, Vašek Šavara S.R.S.A N.

Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala Jan Rabáček prodal podsedek z roubanicí i se vším k němu od starodávna příslušenstvím Šimkovi Pasířovi za 74 zl. Závdanku jemu dal
7 zl a platiti má od letha 1608 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukoj[mě] Jan Zdeňků, Jan Mitáček, Martin Žádal S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Šimek Pasíř za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanařového jinak Trkvy 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Šimek Pasíř za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře jinak Trkvy 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Šimek Pasíř za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře jinak Trkvy 1 zl.

Letha 1611 za purgkmistra Jíry Žilky Šimek Pasíř prodal podsedek svůj z roubanicí i jiným k tomu podsedku příslušenstvím Janovi Kouřilovi za summu 74 zl. Závdanku mu dal 8 zl a což Šimek Pasíř na něm mimo vzetí závdanek zaplaceného měl, to jest Janovi Kouřilovi pustil. A tak Šimek Pasíř na tom podsedku nic nemá. A Kouřil ostatek platiti má pořadně po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a jiné povinnosti všelijaké Pavel Pivko a Jan Zdeněk SRSN.
Téhož letha za purgkmistra ut s[upr]a položil Jan Kouřil za podsedek svůj peněz trojích na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře jinak Trkvy 4 zl. f 382a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Kouřil položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře
2 zl.

Letha Páně 1618 purgkmistr Pavel Vítů spolu [s] staršími prodali ten grunt se čtvrtí roli po n[ebožtíku] Janovi Kouřilovi zůstalý dvojctihodnému knězi Danielovi Dvorskému za summu 70 zl. Závdanku dal 8 zl, platiti má ročně po 2 zl. Rukojmě Jan Šáchů a Jan Michaláč SRSaN.
Téhož letha Kateřina, vdova po n[ebožtíku] knězi zůstalá, položila za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře
2 zl.
Pusté

Na tom gruntě náleží předních peněz sirotkům n[ebožtíka] Martina Blanaře 9 zl.
A potom budou náležeti Barboře, manželce Ondry Rabáčkového

Letha 1633 za purgmistra Jíry Čejky prodán jest ten grunth požár Martinovi Kšticovi za summu 20 zl bez závdanku, placením po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Vachoun a Jan Tomášů S.R.S.N.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly Martin Kšticů polo[žil] za gr[unt] svůj, ty zůstávají za ouřadem s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Blanaře 15 gr.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Martin Kšticů položil za gr[unt] svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Blanařa 15 gr.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Martin Kšticů položil a přijali s[irotci] n[ebožtíka] Martina Blanařa 15 gr.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položila vdova po neb[ožtíku] Martinu Kšticů 15 gr. Ty přijal Mikuláš Blanařů.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna položila Zuzana Kšticová ročních peněz 15 gr. Ty přijal Mikuláš Blanař.
f 382b
Leta Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Hroše Martin Kštica pryč z gruntu ušel, takovej jest zase prodán Valentovi Píšťanskýmu za summu 20 zl bez závdanku, platiti jej má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Martin Psík a Martin Hrozánek
SRSN.