Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

40 Grunt Jana Duchkového

f 391a

Ten grunth po n[ebožtíku] Duchkovi Mitáčkovi otci svém zůstalý Jan výš psaný ujal, na nějž po smrti otce jeho voheň až do skázy všeho gruntu přišel, skrz což nemalou škodu vezmouc ten grunth jest tomu Janovi za summu 50 zl puštěn.
Z těch 50 zl náleží Martinovi bratru téhož Jana 25 zl a sám Jan na osobu svou sráží dílu 25 zl. Těch 25 zl témuž Martinovi náležitých již, poněvadž ho Pán Bůh prostředkem smrti z světa povolati ráčil, na dítky po něm zůstalé zejména tyto náleží: Ondrovi, Janovi, Alžbětě a Kateřině, všem štyrem sirot[kům] pánuov Skaličanuov.
Kterýmžto strejcům a tetkám svým Jan se v to uvolil, když by z nich kterýkoli k živnosti své dílu svého potřeboval, že jemu jej beze vší odpornosti vydati a spraviti chce.
Rukojmě Martin Ležakujů a Jíra Štěpánů R.S.N.

Leta [15]98 položil Jan Duchků za grunt 6 zl 7 ½ gr. Ty sou vydány Kateřině na díl její, jakž nahoře zápis ukazuje. A tak ona tu nic nemá.
Téhož letha [15]98 položil Jan Duchků za grunt svůj 1 zl
15 gr. Ty přijala Alžběta na díl svůj.
f 391b
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka jakož Ondrovi náleželo, synu n[ebožtíka] Martina Duchkova 6 zl 7 ½ gr, ty jest jemu Jan Duchků na vinohradě, které mu prodal, odvedl. A tak tu nic nemá. Zůstává ještě týž Jan Duchků doplatiti těmto:
Alžbětě, dceři n[ebožtíka] Martina Duchkova 4 zl 22 ½ gr.
Janovi bratru jejímu 6 zl 7 ½ gr.

Téhož leta a za purg[mistra] ut s[upr]a Babuše pozůstalá vdova podli rozdílu statku grunt ut s[upr]a z vinohradem a jinejmi věcmi koupila za summu 125 zl. Z toho sobě srazila dílu svého, což na ni přišlo 31 zl 7 ½ gr a tak zůstává dopláceti mimo poražení dílu svého summy 93 zl 22 ½ gr, placením od leta 1600 po 5 zl. Odevzdáno za volné a svobodné. Rukojmě Jan Zvedinos, Martin Dotků, Jan Tomášů S.R.S.N.
Téhož leta a za purg[mistra] ut s[upr]a položila Babuše závdanku 6 zl. Z toho dáno Alžbětě, dceři n[ebožtíka] Martina Duchkova do Skalice 1 zl a Janovi Ducháňovi bratru jejímu na sukno 1 zl, ostatek na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Duchkova do truhlice sirot[čí] vloženo 4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin Hrubý na místě manželky své za statek ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Duchka 19 zl 15 gr. Z toho dáno Alžbětě svrchu psané na díl její 1 zl a Janovi na šaty též dáno 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin Hrubý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Duchka 8 zl.

Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka Martin Hrubý prodal grunt svůj se čtvrtí roli Ondrovi Duchkovému za summu 65 zl. Závdanku jemu dal 8 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Petr Čtyrletý, Adam Bošácký, Lukáš Šturmů, Mikuláš Škrobený
S.R.S.A N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Ondra Duchků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Duchkova 4 zl 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Ondra Duchků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Duchkova 1 zl
15 gr. Ty sou dány do truhlice sirotčí na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Duchkova.
f 392a
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický prodali grunt ut s[upr]a ze čtvrtí roli, pozůstalý po neb[ožtíku] Ondrovi Duchkovým, Martinovi Hrubýmu za summu
64 zl bez závdanku, platiti má každého roku při Vánocích po
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Kovář, Martin Kašpárek S.R.S.A N.
Jakož na tomto gruntě náleželo Martinovi Hrubýmu peněz vyplacených i od Kateřiny, dcery neb[ožtíka] Jana Duchkového, zkoupených summy 45 zl 15 gr, ty sobě na tom gruntě svém, kterýž ukoupil, sráží. Toliko dopláceti za něj bude povinen osobám těmto:
Nápadníkům neb[ožtíka] Martina Duchkového předních peněz
5 zl 15 gr.
Ondrovi Duchkovýmu posledních peněz 13 zl. Z těch 13 zl náleží Martinovi Písecký[mu] dluhu 8 zl a Mikulášovi Čejkový[mu] týmž způsobem 5 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Martin Hrubý za grunt na nápad[níky] n[ebožtíka] Martina Duchkové[ho] 1 zl.
Jakož náleželo na tomto gruntě Mikulášovi Čejkovýmu dluhu na Ondrovi Duchkovým na posledních penězích 5 zl, takové peníze týž Mikuláš ut s[upr]a prodal Martinovi Hrubému za hotových 1 zl 7 ½ gr. A tak tu nic nemá.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Martin Hrubý za grunt nápadníkům Martina Duchkového 2 zl. Zuostávají v truhlici sirotčí.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Martin Hrubý za gr[unt] 1 zl. Zůstává v truhlici sirotčí.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Martin Hrubý za g[runt] čtverých peněz 9 zl 15 gr. Z toho dáno nápad[níkům] n[ebožtíka] Martina Duchkového ostatních 1 zl 15 gr, Jírovi Žilkovi na Alžbětu n[ebožtíka] Martina Píseckýho 8 zl.
A tak grunt svůj doplatil.

Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Hrubý prodal ten grunt ze čtvrtí roli Janovi Michaláčovi za 65 zl, závdanku dal 4 zl, platiti má po 3 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jura Řehák, Jan Valíků SRSAN.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Michaláč položil za grunt Martinovi Hrubému 3 zl.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Michaláč ušel z toho gruntu a Martin Hrubý prodal zase ten grunt Jírovi Fridrichovému a týž Jíra Fridrichů prodal opět ten grunt Janovi Ševcovi za summu 65 zl. Závdanku dal při odevzdávce 1 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Mikuláš Rabáček a Jan Pešků S.R.S.a N.
Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Švec položil za grunt Martinovi Hrubé[mu] 2 zl.

Letha 1631 za purg[mistra] Jury Machule Jíra Košťál budouc nápadníkem gr[untu] ut s[upr]a prodal jej i ze čtvrtí roli Pavlovi Dermíškovi bez závdanku za summu 20 zl, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, stavení gr[untu] a povinnosti panské i obecní Vácslav Srnů a Vácslav Krupice S.R.S.a N.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Pavel Dermíšek položil peněz vejrunku Jírovi Košťálovi, kteréž on přijal
1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Pavel Dermíšek položil za grunt a ty přijal Jíra Košťál 1 zl.
Letha a dne ut s[upr]a jakož jměl na tom gruntě Jíra Mikluš na svou stranu 10 zl, ty peníze Pavel Dermíšek od něho skoupil za 1 zl. A tak tu Mikluš nic víceji nemá ani potomci jeho.
f 393a
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Pavel Dermíšek prodal grunt se čtvrtí roli Mikulášovi Horákovému za 20 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě Jan Vachoun a Pavel Dermíšek SRSaN.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly položil Mikuláš Horák za gr[unt] svůj, ty zůstávají za ouřadem, náleží Jurovi Košťálovi do Louky 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Mikuláš Horák položil Jírovi Košťálovi 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Mikuláš Horák položil Jírovi Košťálovi 1 zl.

Letha 1650 za purgkmistra Mikuláše Blanaře poněvadž Mikuláš Horák z gruntu ut supra zběhl, takový prodán jest z jednou čtvrtí roli Janovi Šimečkovi za summu 20 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě Pavel Baňař a Mikuláš Zhořal S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Pivky Jan Šimečků prodal týž grunt svůj Zachariášovi Landeckýmu za summu 20 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jíra (nečitelné) a Mikula Světlý SRSN.