Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

42 Grunt Václava Kšticového

f 411a

Letha Páně 1586 podle regimentu malého letha [15]86 a [15]87 za purgkmistra Martina Kšticového učiněného Václav vejš psaný koupil jest grunth po n[ebožtíku] Jírovi Raškovém ze štvrtí roli a z roubanicí zůstalý za summu 140 zl.
Na kteroužto summu témuž purgkmistru a starším jest položil závdanku 10 zl a peněz purkrechtních do letha [15]93 8 zl
15 gr a mimo to ještě dopláceti má 121 zl 15 gr.
Ta summa náleží všecka sirot[kům] po nebožt[íku] Jírovi Raškovi zůstalým, na kderoužto summu do téhož letha [15]93 peněz purkrechtních zadržel 10 zl. Ty jest povinen těm sirotkům napřed psaný[m] bez prodlení položiti. A mimo ty zadržalé, což dopláceti se po letech má, tenž Václav povinen jest platiti pořadně od letha 1594 po 4 zl až do vyplnění summy ut s[ur]a.
Rukojmě Martin Ležakujů, Jan Žobský, Pavel Jež, Jíra Sučanský a Mikuláš Čejků R.S.N.

Letha [15]94 položil Václav Kšticů za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl.
Letha [15]95 položil Václav Kšticů za grunt 4 zl.
Letha [15]96 položil Václav Kšticů za grunth 3 zl.
f 411b
Letha [15]97 položil Václav Kšticů za grunt 4 zl.
Leta [15]98 položil Václav Kšticů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Rašky 4 zl.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Václav Kšticů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Rašky 4 zl.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka položil Václav Kšticů na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Rašky za g[runt] 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Václav Kšticů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Rašky 2 zl.

Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Václav Kšticů prodal grunt svůj se čtvrtí roli Lukášovi Šturmovi za summu 110 zl. Závdanku dal 18 zl, z toho vzal Václav Kšticů 8 zl a kněz Pavel od téhož Lukáše vzal 10 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Martin Šišů, Jan Santal, Jan Balcar, Ondra Duchků S.R.S.A N.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Lukáš Šturmů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Rašky 4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Lukáš Šturmů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Rašky 4 zl.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Lukáš Šturm prodal požár ze čtvrtí roli a jiným k němu příslušenstvím Mikulášovi Raškovýmu, což za něj dopláceti jest, totiž za
84 zl bez závdanku, platiti má každého roku při Vánocích po
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Hašaša, Mikuláš Hašaša, Martin Škromach, Jíra Škromachů, Jan Havranů S.R.S.A N.
Jakož Václavovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jiříka Rašky, náleželo dílu otcovského na tomto gruntě 28 zl 24 gr, ty jest pustil Mikulášovi Raškový[mu] bratru svýmu a jemu se za položení jich vypisují.
Též sobě Mikuláš nahoře psaný srazil na tomto gruntě svém dílu otcovského, což jemu přišlo 33 zl 24 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Mikuláš Rašků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Rašky 2 zl.
Jakož na tom gruntě náleželo Janovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jiříka Rašky, dílu otcovského ještě 9 zl, ty jest Mikulášovi bratru svému z lásky daroval a pustil. A tak tu již týž Jan nic více nemá.
f 412a
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky tak jakož jest Mikuláš Rašků z tohoto gruntu ještě Bětě sestře své dopláceti, totiž 10 zl a 12 gr pozůstával, takové peníze jemu táž Běta sestra jeho odpustila a ctí a z lásky darovala. A tak tu již více ona Běta nic nemá.
A Mikuláš Rašků má tento grunt zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničem nezávadný.

Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Mikuláš Rašků majíc ten grunt zaplacený prodal jej Janovi Řehákovi za hotových 19 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Jan Štěpánů a Jíra Monků SRSaN.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového Jan Řeháků prodal zase grunt tento Ondrovi Menčíkovému za hotových 10 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za odbývání povinností panských i obecních Jan Rabáčků a Mikuláš Zvedinosů S.R.S.a N.

Letha 1628 po ujití Ondry Menčíkového purgmistr a starší prodali ten grunth ut s[upr]a Janovi Kloboučníkovi za 20 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. R[ukojmě] Tomáš Cigánek, Gottfríd Kraus
S.R.S.a N.
Letha a za purgmistra ut s[upr]a Jan Kloboučník položil peněz ročních, kteréž na dluh k obci obrácené jsou, za rok 1628 1 zl.
Letha 1629 za purgmistra Jana Baňaře Jan Kloboučník položil za grunth k obci 1 zl.

Letha 1630 za purgmistra Jiříka Machule Jan Kloboučník položil za grunth k obci velické 1 zl.
Letha 1631 za purg[mistra] Jiříka Machule Jan Kloboučník položil za gr[unt] k obci velické peněz ročních 1 zl.
Letha 1632 za purg[mistra] Vácslava Pivky Jan Kloboučník položil za gr[unt] k obci velické peněz ročních 1 zl.
f 412b
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Jan Kloboučník položil za gr[unt] obci 1 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Jan Kloboučník položil za grunt obci velic[ké] 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Jan Kloboučník položil za grunt obci velicské 1 zl.

Leta Páně 1639 za purgkmistra Mikuláše Baňařového Jan Kloboučník prodal svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli Janovi Hrošovému za summu 28 zl 17 gr 1 den, závdanku jemu položil, kteréž Jan Kloboučník přijal, totiž 5 v[ěder] vína v summě
8 zl 17 gr 1 den. Item co na něm zaplaceného Jan Klobouč[ník] měl totiž 8 zl, ty jest od něho Jan Hroše skoupil, item na poslední peníze taky jemu 4 zl, co na témž gruntě vydělal, taky pasiruje. A tak Jan Hroše na témž gruntě hotovej summy zaplaceno míti bude 20 zl 17 gr 1 den, ostatní summy komu náleží dopláceti povinen bude po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě Tomáš Cikánek a Pavel Šebesta SRSAN.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly položil Jan Hroš za gr[unt] svůj k obci 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jan Hroš položil obci velicský peněz ročních 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blaňařa Jan Hroš položil obci velicskej peněz ročních 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Jan Hroš položil obci velicskej peněz ročních 1 zl.
f 413a
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna Jan Hroš položil obci velickej peněz ročních 15 gr.

Letha Páně 1662 Jan Hroš jakož jest byl povinen k obci velicskej za grunt svůj 3 zl 15 gr dopláceti, takový peníze se jemu vypisují a jsou jemu od obce pasirované. A tak týž Jan Hroš má svůj grunt zouplna doplacený.