Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

48 Grunt Jana Měsíčka

f 471a

Letha Páně 1588 podle zápisu knih starých prostředních purkrechtních v listu 85 Jan výš psaný koupil grunth s půl lánem roli, pozůstalý po n[ebožtíku] Vaňkovi Zavřelovi, na větším díle pustý za 62 zl.
Na kderýž jest od výš psaného letha až do letha [15]93 peněz purkrechtních vyplnil 20 zl a ještě od letha [15]94 dopláceti zůstává 42 zl. Ty má pokládati při Vánocích po 4 zl.
Ta summa vejš psaná náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item Zuzanně, dceři n[ebožtíka] Jana Trčky náleží po Kateřině a Dorotě, sestrách jejích zemřelých, 27 zl 24 gr
2 den. Ty se jí od letha výš psaného [15]94 pokládati mají po 1 zl 15 gr.
Item Kateřině Chřapkovej též náleží 11 zl 2 gr 6 den. Ty se pokládati mají od téhož letha [15]94 po 1 zl.
Item Barboře Thalafatkovej náleží 1 zl 16 gr 3 den.
Též Anně, manželce Martina Kujového 1 zl 16 gr 3 den. Ty se tej Barboře a Anně od dotčeného letha [15]94 pokládati mají po 1 zl 15 gr. O to se každý rok rozděliti moci budou.
Rukojmě Jonáš Zámečník, Jíra Ochlasta, Jan Morús, Martin Pavlů R.S.A.N.
f 471b
Letha [15]94 položil Jan Měsíček za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl. Z toho vydáno toto: Zuzanně 1 zl 15 gr, Kateřině Chřabkové 1 zl, Barboře Talafatkové a Anně, manželce Martina Kujového, oběma spolu 1 zl 15 gr.
Letha [15]94 učinil přípověď Martin Kučerů z Vrbky na ostatek dílu Barbory Talafatkovej o 23 gr 6 ½ den. Ty jemu za dluh jeho z grunthu toho dojíti mají.
Letha [15]95 položil Jan Měsíček za grunth 4 zl. Z toho dáno Kateřině, Zuzanně a Dorotě napřed psané 1 zl 15 gr, Kateřině Chrabkové též dáno 1 zl, Barboře Talafatkové a po Anně, manželce Martina Kujového 1 zl 15 gr.
Letha [15]96 položil Jan Měsíček za grunth peněz purgkrechtních 4 zl. Z toho dáno Martinovi Kučerovi na místě Barbory Talafatkové podle přípovědi 23 gr 6 ½ den, Zuzanně Trčkové dáno 1 zl 15 gr, též dáno Barboře Talafatkové 22 ½ gr, Kateřině Chrapkové 28 ½ gr.
Leta [15]97 položil Jan Měsíček za grunt svůj 4 zl. Z toho dáno Zuzanně Trčkové 2 zl, Kateřině Chrapkové též dáno 2 zl.
Leta 1598 položil Jan Měsíček za grunt svůj 4 zl. Ty zuostávají při právě velickým. Ty jsou vydány Janovi Ondroušovýmu po Dorotě n[ebožtíka] Jana Trčky, kderéž jemu po Jírovi bratru jeho, manželu Dorotiným, připadly a při spravování těchto rejster jiní nápadníci n[ebožtíka] Jana Trčky byli bratra jakožto jednoho nápadníka zapřeli. Zuostává se jemu ještě od leta [15]99 doplniti 5 zl 8 gr ½ den.

f 472a
Podli bedlivého u přítomnosti nápadníků vyhledání našlo se, že náleží z tohoto gruntu vyplniti se osobám těmto: Janovi Hrazánkovi po Zuzanně Trčkové manželce jeho mimo první vyzdvižení 17 zl. Ty jemu jíti mají od leta [15]99 po 2 zl a když na kostel poručené peníze od Kateřiny Chřapkové se vyplní, přijdou po 4 zl. Item na kostel velický poručených peněz od Kateřiny Chřapkové 5 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jan Měsíček za grunt svůj 4 zl. Z toho dáno Janovi Hrazánkovi po Zuzaně Trčkové 2 zl a na kostel velický dáno 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Měsíček za grunt 2 zl. Ty jsou dány Hrazánkovi po Zuzanně Trčkové.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Měsíček za grunt 2 zl. Ty přijal Hrazánek po Zuzanně Trčkové.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka položil Jan Měsíček za g[runt] Janovi Hrazánkovi 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan Měsíček za grunt na kostel velický 2 zl. Též položil Janovi Hrazánkovi 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jan Měsíček za g[runt] na kostel velický 3 zl. Z toho dáno Janovi Hrazánkovi 2 zl a na kostel velický 1 zl.

Pusté

Letha Páně 1616 v neděli před památkou Krista Pána Vstoupení na nebe pan Thobiáš Purgkrábek, úředník na Strážnici, prodal jest požár svrchu psaný s půl lánem roli Pavlovi Vítovému za summu 25 zl bez závdanku, platiti má počna leta 1618 po 2 zl. Rukojmě za stavení, opravu a placení i povinnosti panské a obecní Pavel Radějovský a Mikuláš Švejský
SRSN. Stalo se za purgkmistra Jana Baňaře a starších k němu přid[aných].
Letha 1618 Pavel Vítů za svého purgkmistrovství položil za gr[unt] Janovi Hrazánkovi 2 zl.

Pusté

Letha 1630 za purgmistra Jiříka Machule prodán jest ten grunth požár s půl lánem roli Janovi Rabáčkovi bez závdanku za summu 2 zl, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Miškéř a Jan Bílý S.R.S.a N.
Letha 1635 za purgkmistra Mikoláše Švejskýho podle spravedlivého vyhledání Jan Rabáček na témž gruntě skoupil peněz od Pavla Měsíčka, to jest 16 zl, za jednu jalovici. Ty jsou jemu na kup jeho připsány.
Téhož letha ut supra Jan Rabáček položil ročních peněz
1 zl. Ty přijal Václav Machů.

Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Jan Rabáček položil za grunt Václavovi Machovému, kteréž on přijal 1 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Jan Rabáček položil za grunt Václavovi Machovém, kteréž on přijal 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Jan Rabáček položil za grunt Václavovi Machovému a on jich přijal 1 zl.
A tak ten grunt má zouplna a docela zaplacený.

Letha Páně 1639 za purgkmistra Mikuláše Blanařového Jan Rabáček prodal svůj grunt s půl lánem roli a jinším příslušenstvím Jírovi Žilkovi za hotovou summu, totiž za
95 zl.
A tak Jiřík Žilka má grunt za zaplacenej [a] v ničemž nezávadný.
f 473a
Letha Páně 1647 den s[va]té Barbory Jiřík Žilka prodal grunth svůj z půl lánem roli Jírovi Švejskému za summu hotovou za 10 zlm. Odevzdán jemu za volné a za zaplacený a v ničem nezávadný. Rukojmě za neopuštění gruntu a povinnosti panské i obecní Mikuláš Štěrba a Jan Kovář SRSaN.