Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

5 Grunt Matěje Hájka

f 41a

Letha Páně 1594 v neděli po Božím vstoupení podle zápisu kněh prostředních purkrechtních starých v listu 110 Matěj vejš psaný koupil podsedek svůj od Tomka Klučových se dvěma roubanicemi v Jiříkovci za summu 50 zl.
Na to vyplnil témuž Tomkovi hned při odevzdávce 10 zl a ještě od letha 1594 při Vánocích dopláceti zůstává 40 zl, ty má pokládati po 3 zl.
Ta summa výš psaná náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item nápadníkům po nebožtíkovi Pavlovi Bulatým, tak jakž o tom v knihách sirotčích nových položeno najdeš, 14 zl 15 gr. Ty se jim od výš psaného letha [15]94 po 3 zl pokládati mají.
Item Kateřině, sirot[ku] nebožt[íka] Martina Radových, z Zuzannou mateří její též náleží 25 zl 15 gr. Ty jim jíti mají, když nejprve nápadníci po nebožt[íku] Pavlovi Bulatým zůstalí svou spravedlnost vyzdvihnou, též po 3 zl.
Letha [15]94 přijato od Matěje Hájka za grunth 3 zl. Ty vloženy do truhlice sirotčí.
Letha [15]95 položil Matěj Hájků za grunth peněz purgkrecht[ních] 3 zl.
f 41b
Letha [15]96 položil Matěj Hájků za grunth peněz purgkrechtních 3 zl.
Leta [15]97 položil Matěj Hájků za grunt svůj peněz purgkrechtních 3 zl.
Leta 1598 položil Matěj Hájků za grunt svůj nápadníkům n[ebožtíka] Pavla Bulatýho 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bulatého ostat[ních] 2 ½ zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Radového prvních peněz 15 gr.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Matěj Hájků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Radového 3 zl.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka prodali ouřad velický grunt napřed psaný z roubanicí a půl achtelem vinohradu v Dolní hoře Kateřině, pozůstalé vdově po n[ebožtíku] Matějovi Hájkovi, za summu 70 zl bez závdanku, placení od letha 1600 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Karas, Jan Hanáček, Jan Sysel, Mikuláš Janíčků S.R.S.A N.
Téhož letha ut s[upr]a položila Kateřina za grunt i za vinohrad 5 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Radového 3 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Markove do Vrbky
2 zl.
A dílu svého, co na ni přišlo, sobě porazila 16 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položila Kateřina Hájková za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Radového
1 zl 15 gr.
Též položila za vinohrad s[irotkům] Markovým do Vrbky 1 zl.

Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka položil Adam Zímů na místě Kateřiny ut s[upr]a ženy své za g[runt] 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Adam Zímů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Radového
3 zl.
Též položil za vinohrad sirotkům Markovým do Vrbky 1 zl.
f 42a
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Adam Zímů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Radového
3 zl.
Též položil za vinohrad sirotkům Markovým do Vrbky 2 zl.

[Pusté]

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Adam Zíma prodal podsedek požár ze dvěma rúbanicemi v Jiříkovci Janovi Rabáčkovýmu za summu 30 zl. A jakož náleželo nápad[níkům] Martina Radového předních peněz 11 zl 15 gr, takové peníze ti nápad[níci] prodali Janovi Rabáčkovi za 6 měřic ovsa. Též více skoupil od Adama Zímy, což on totiž Zíma vyplatil 27 zl 15 gr. A tak Jan Rabáček má týž podsedek zaplacený. Rukojmě za opravu a jiné povinnosti Mikuláš Švehla, Bednář Klimek SRSN.

Letha 1631 za purg[mistra] Jíry Machule Jan Rabáček prodal ten podsedek ut s[upr]a Jírovi Ochlastovi za s[umm]u 20 zl, závdanku dal jemu 2 zl a platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Miškéř a Jakub Světlík S.R.S.a N.
Letha 1632 za purgmistra Vácslava Pivky Jíra Ochlasta položil za gr[unt] peněz ročních 1 zl. Ty přijal Jan Rabáček.
Letha 1634 za purgkmistra Mikoláše Štrajskýho položil Jiřík Ochlasta za grunt peněz ročních, ty přijal Jan Rabáček 1 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivkového položil Jíra Ochlasta za grunt Janovi Rabáčkovi peněz ročních 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jíry Machuly položil Jiřík Ochlasta za gr[unt] Janovi Rabáčkovi 1 zl.
f 42b
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machuly Jiřík Ochlasta položil za gr[unt] Janovi Rabáčkovi 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Jiřík Ochlasta položil za g[runt] Janovi Rabáčkovi, on přijal 1 zl.
Letha Páně 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Jiřík Ochlasta položil za grunt a ty přijal Jan Rabáček 15 gr.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Jiřík Ochlasta položil za grunt a ten přijal Jan Rabáček 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláše Blanařového Jiřík Ochlasta položil podle poručenství a odkazu n[ebožtíka] Jana Rabáčka na kostel velický 1 zl.

Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Jiřík Ochlasta položil na kostel velický 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Jiřík Ochlasta Položil za rok 1646 na kostel velický 1 zl.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúnového Jíra Ochlasta položil za rok 1647 na kostel velický 1 zl.